a1.13:Acts 8.3, 22.4-5, 26.9-11
b1.14:Acts 22.3
c1.15-16:Acts 9.3-6, 22.6-10, 26.13-18
d1.18:Acts 9.26-30

Galatians 1

Mai baahi o Paul dela ne gahi belee hai tangada agoago hagau, hagalee ne gahi go tangada, ge ne gahi go Jesus Christ mo God Tamana dela ne haga mouli aga a Jesus mai i di made. Tadau duaahina huogodoo ala e noho i ginei e hai labelaa di nadau hagaaloho ang gi nia nohongo dabu Galatia.

Tadau Damana go God mo Tagi go Jesus Christ gi dugu adu gi goodou tumaalia mo di noho i di aumaalia. Christ ne bida tigidaumaha ia i tadau huaidu, bolo gi maahede gidaadou gi daha mo di huaidu dolomeenei, mai i dono hagalongo ang gi di manawa tadau God mo Tamana. God gi madamada, dolomeenei ga hana hua beelaa! Amen.

Di Longo Humalia e dahi

Au gu homouli huoloo i di godou limalima di diiagi Tamana dela ne gahi goodou mai tumaalia o Christ, ga kae tuai longo humalia. Gei e donu, ma deai di longo humalia i golo ai. Au e helekai beenei, idimaa digau i golo e haga hinihini goodou, e hagamada e huli di Longo Humalia o Christ. Maeaha maa gimaadou be tangada di langi ga haneia ga agoago adu gi goodou di longo humalia i daha mo di Longo Humalia dela gu lawa di madau hagi adu gi goodou, tangada beelaa, le e humalia hua dono hagahalaua ge e hagaduadua i di ahi dee odi! Nia mee aanei gu lawa di helehelekai ai gimaadou i mua, dolomeenei gei au e helekai labelaa nia maa: Maa tangada ga agoago adu gi goodou di longo humalia i daha mo di godou longono, tangada deelaa le e humalia e hagahalaua ge e hagaduadua i di ahi dee odi! 10 Agu helekai le e- hagalongo ginai goodou bolo au e hiihai gi donu i baahi nia daangada? Deeai! Di mee dela e hiihai ginai au la go di hiihai donu a God! Au e hai au gi iloo ai nia daangada dogologo? Maa nei bolo au ga hai beenei, gei au ga hagalee hai tangada hai hegau ni Christ.

Paul tangada agoago hagau

11 Ogu duaahina nei, au e hagi adu bolo di Longo Humalia dela e agoago ko au, hagalee mai baahi nia daangada. 12 Hagalee ne gaamai, be ne hagi mai go tangada. Go Jesus Christ hua ne haga modongoohia mai dono Longo Humalia. 13 Goodou gu longono ogu longo i dogu madagoaa nogo hai hegau hagamahi i baahi digau o Jew, nogo dadaaligi ge e hagahuaidu kono nia nohongo dabu a God, nogo hagamahi belee oho gi daha nia maa. a  14 Gei au nogo kaedahi i baahi ogu ihoo digau o Jew ala e mmaadua be au, i lodo nia hegau daumaha o digau o Jew, nogo hagalabagau labelaa di hangaahai mouli o madau maadua mmaadua! b  15 I dono dumaalia, God ne hilihili aga au i mua dogu haanau, ga gahi au belee hai hegau gi deia. Di madagoaa a mee ne maanadu bolo c  16 e haga gida mai dana Dama daane bolo au gi hagadele ina ang gi digau tuadimee di Longo Humalia o maa, gei au hogi digi hana gi baahi tei tangada e halahala di hagamaamaa. 17 Di madagoaa hua deelaa, gei au digi hana labelaa gi Jerusalem bolo e haga heetugi gi digau gau agoago hagau i ogu mua, gei au ne hana hua gi Arabia, nomuli gei au ga hanimoi labelaa gi Damascus. 18 Gei i muli nia ngadau e dolu, gei au ga hanaga gi Jerusalem bolo gi heetugi au gi Peter, ga noho i baahi o mee i nia dabu e lua. d  19 Au digi heetugi gi nia gau agoago hagau ala i golo, go James hua go tuaahina o Tagi. 20 Agu helekai ala e hihi le e donu. God e iloo ia bolo au e hagalee kai tilikai. 21 Nomuli gei au ga hana gi nnenua go Syria mo Cilicia. 22 Di madagoaa deelaa, nia daangada o nia nohongo dabu a Christ ala i Judea digi iloo ginaadou au. 23 Di mee digaula e iloo ai, dela hua go di nadau longono i digau ala i golo, boloo, “Taane nogo dadaaligi gidaadou i mua, la go mee deenei dela e agoago i di hagadonu dela ne hagamada go mee belee oho gi daha i mua!” 24 Gei digaula gu haga hagaamu a God i di au.

Copyright information for `KPG