a3.6:Gen 15.6; Rom 4.3
b3.7:Rom 4.16
c3.8:Gen 12.3
d3.10:Deut 27.26
e3.11:Hab 2.4
g3.12:Lev 18.5
h3.13:Deut 21.23
i3.16:Gen 12.7
j3.17:Ex 12.40
k3.18:Rom 4.14
m3.29:Rom 4.13

Galatians 3

Nnaganoho be go di hagadonu

Digau Galatia! Goodou e dadaaulia. Ma koai dela ne haga dadaaulia goodou? Goodou gu modongoohia humalia di made o Jesus Christ i di loobuu! Hagia mai gi di au be goodou ne kae di Hagataalunga o God mai di godou haga kila aga Nnaganoho, be mai di godou hagalongo gi di Longo Humalia, ga hagadonu di maa. E hai behee go di godou dadaaulia? Goodou ala ne daamada mai di Hagataalunga o God, gei dolomeenei goodou e hagaodi gi muli i godou mogobuna? Goodou e hagamaanadu bolo nia mee ala ne tale gi goodou la ono hadinga ai? Deeai, ono hadinga i golo! God e gowadu gi goodou di Hagataalunga ge hai ana mogobuna i godou baahi, idimaa di godou haga kila aga Nnaganoho, be i di godou longono mo hagadonu di Longo Humalia? E hai gadoo be di Beebaa Dabu dela e helekai i Abraham, “Mee ne hagadonu a God, gei God gu hila gi mee, idimaa go dono hagadonu.” a  Goodou gi iloo humalia bolo digau ala gu hagadonu, aanei go di hagadili donu o Abraham. b  Di Beebaa Dabu ne helekai kokohp bolo God ga hai digau tuadimee gi donu i dono baahi mai i nadau hagadonu. Malaa di Beebaa Dabu ne hagi ang gi Abraham di Longo Humalia i mua, boloo, “Mai i di goe, God ga haga maluagina digau huogodoo i henuailala.” c  Abraham gu hagadonu, gei God gu haga maluagina a mee, malaa digau huogodoo ala ma ga hagadonu, God e haga maluagina digaula be Abraham. 10 Digau huogodoo ala e hagadagadagagee gi nadau haga gila aga Nnaganoho, le e noho i lodo di halaua. Di Beebaa Dabu e helekai, “Tangada dela hagalee haga gila aga nia mee huogodoo ala gu hihi gi lodo di Beebaa Haganoho le e—halaua!” d  11 Malaa, gu modongoohia humalia bolo tangada e dahi e donu i baahi o God ai mai Nnaganoho, idimaa, di Beebaa Dabu e helekai, “Tangada dela e donu i baahi o God la ga mouli mai i dono hagadonu!” e,
3.11“Tangada dela e donu i baahi o God, geia ga mouli mai i dono hagadonu!” be:“Tangada dela e donu i baahi o God mai i dono hagadonu, go mee dela e mouli!”
12 Malaa Nnaganoho la hagalee hagamau mai di hagadonu. Gei di Beebaa Dabu e helekai, “Be goai hua e daudali Nnaganoho huogodoo , la ga mouli.” g  13 Malaa, Christ gu haga dagaloaha gidaadou gi daha mo di halaua o Nnaganoho, i dono kae di halaua deenei, be di Beebaa Dabu dela e helekai, “Tangada dela ga daudau gi tomo di laagau, la gu i-lala di hagahalaua a God.” h  14 Christ ne hai di mee deenei bolo di maluagina a God dela ne hagababa ang gi Abraham, e kae labelaa go digau tuadimee mai Jesus Christ, bolo gidaadou e mee di kae di Hagataalunga Dabu a God dela gu lawa dana hagababa mai tadau hagadonu.

Nnaganoho mo di hagababa

15 Ogu duaahina nei, au e helekai i di ala haga tautau: Maa nia daangada dogolua ga hai di nau hagababa i dahi mee, ga sain di hagababa deelaa, malaa, tangada e mee di oho di hagababa deenei ai, be e haga puni anga dahi mee gi di maa. 16 Malaa, God ne hai ana hagababa gi Abraham mo dono hagadili. Nnelekai dabu hagalee ne helekai bolo “oo” hagadili, dono hadinga bolo digau dogologo. Mee ne helekai bolo “doo” hagadili, dono hadinga bolo tangada hua e-dahi dela go Christ. i  17 Au e helekai bolo God gu hai dana hagababa aamua gi Abraham mo di hagababa bolo ia ga haga gila aga di maa. Malaa Nnaganoho ne haga duu aga nia ngadau e haa lau motolu nomuli, e deemee di oho di hagababa aamua a God. j  18 Maa nei bolo di wanga dehuia a God ne hai mai Nnaganoho, gei di maa digi heia mai dana hagababa. Malaa, go tumaalia dehuia a God gi Abraham dela ne wanga di wanga dehuia. k 

19 Malaa, Nnaganoho la ne hai eimaha? Nnaganoho ne haga puni ang gi di hagababa dela belee haga modongoohia aga di hala, ga dae loo gi di dau mai di hagadili a Abraham dela ne hai ginai di hagababa deenei. God ne wanga gi digau di langi Nnaganoho aanei bolo gi wanga ina gi Moses, tangada dela e hagadae di hiihai a God gi nia daangada. 20 Malaa, God le(e-)modogoia,
3.20God le(e-)modogoia,beGod e hai ana hegau modogoia,
geia hagalee hiihai gi tangada hagadae.

Tadinga o Nnaganoho

21 Deenei le e hagamodongoohia bolo Nnaganoho le e hai baahi gi nia hagababa a God? Deeai! Maa nei bolo taganoho i golo e mee di haga mouli tangada, nia daangada e mee di donu i baahi o God mai nadau haga gila aga taganoho deelaa. 22 Di Beebaa Dabu e helekai bolo henuailala hagatau la gu i lala di mogobuna o di hala. Gei digau ala gu hagadonu ga wanga ginai di maluagina dela ne hagababa gi digaula mai i di nadau hagadonu a Jesus Christ. 23 Malaa i mua di hagadonu ne dae mai, Nnaganoho nogo lawalawa gidaadou huogodoo, be digau galabudi, ga dae loo gi di hagadonu deenei ne modongoohia aga. 24 Nia haganoho nogo dagi gidaadou ga dae loo gi di hanimoi o Christ, bolo gi donu gidaadou i baahi o God mai i di hagadonu. 25 Dolomeenei di hagadonu gu dae mai, gei Nnaganoho gu hagalee dagi gidaadou. 26 Goodou huogodoo gu hai nia dama ni God mo di hagadaubuni ang gi Jesus Christ, mai i godou hagadonu. 27 Goodou ala gu babdais gu buni ang gi Christ, gu kae di mouli o Christ gi godou baahi. 28 Deelaa di mee ne hidi ai gu deai di hai geegee i mehanga digau o Jew mo digau tuadimee, mehanga digau lawalawa mo digau maahede, mehanga nia daane mo nia ahina. Goodou huogodoo gu dahi i di godou buni ang gi Jesus Christ. 29 Maa goodou nia dama ni Christ, goodou di hagadili ni Abraham, ga kae nia mee a God ala gu lawa di hagababa. m 

Copyright information for `KPG