a4.5-7:Rom 8.15-17
b4.22:Gen 16.15, 21.2
c4.27:Is 54.1
d4.29:Gen 21.9
e4.30:Gen 21.10

Galatians 4

Gei au ga duudagi adu hua di mee deenei: Tama daane dela ga kae di maluagina o dono damana, dono madagoaa nogo dulii, geia e dugu be di hege, maeaha maa ia ga hai mee gi nia mee huogodoo. Dono madagoaa nogo dulii, digau i golo nogo benebene a mee mo ono maluagina, ga dae loo gi di madagoaa o dono damana ga dugu ang gi mee gi hai mee ginai. E hai gadoo be gidaadou, tadau madagoaa digi mmaatua ai, gidaadou nogo hai nia hege o nia hagataalunga o di ahiaalangi ala e dagi henuailala. Di madagoaa donu ne dau mai, gei God ne hagau mai dana Dama daane, ga haanau mai baahi di ahina, ga noho i lala Nnaganoho o digau o Jew, belee haga maahede digau e noho i lala Nnaganoho, gi hai gidaadou nia dama ni God. a 

God ne hagau mai di Hagataalunga o dana Dama daane gi lodo tadau manawa, belee haga modongoohia bolo goodou digau tuadimee gu hai nia dama ni God. Di Hagataalunga deelaa e helekai boloo, “Tamana, dogu Damana!”” in the second clause) ; the “you” implies Paul is writing to “you gentiles”; maybe it would be good to make that clear) Malaa, goe gu hagalee hai di hege, gu hai tama donu ni God. Gei idimaa goe dela gu hai di tama donu ni mee, God ga dugu adu gi di goe ana mee huogodoo ala nogo benebene go mee ang gi ana dama.

Di haa manawa Paul i digau Galatia

I mua loo gei goodou nogo de iloo God, goodou nogo hai hua nia hege o nia hagataalunga hagalee nia god donu. Dolomeenei, gei goodou e iloo a God, gei God e iloo ia goodou, malaa, goodou le e aha ala e hiihai e huli labelaa gi muli gi nia balu hagataalunga paagege? Goodou le( e)-aha ala e hiihai bolo goodou e hai labelaa nia hege digaula? 10 Goodou gi kawe ai hunu laangi, malama, nia madagoaa o di ngadau, mono ngadau ala e hagalabagau. 11 Au e de nnoomaalia i goodou, be di maa go agu hegau huogodoo adu gi goodou le( e)-balumee.

12 Ogu duaahina nei, au e dangi hagamahi bolo goodou gi hai be au, idimaa, au e hai be goodou. Goodou digi hai di godou mee hala mai gi di au. 13 Goodou e langahia bolo au nogo magi i dogu madagoaa nogo hagadele adu gi goodou di Longo Humalia i di matagidagi. 14 Gei goodou digi hai au hagahuaidu, be e hudu au gi daha, maeaha maa dogu huaidina la gu mmada ginai hagahuaidu i godou mua. Gei deeai, goodou ne benebene hua au, gadoo be tangada di langi, dela di godou hai e benebene a Jesus Christ. 15 Goodou i mua nogo tentene huoloo! Malaa di aha gu hai dolomeenei? Au e mee di hagi adu bolo i mua goodou gu hiihai di kabe godou golomada, e gaamai gi di au be di maa e mee . 16 Malaa, au gu hai di hagadaumee ni goodou i dagu hagi adu gi goodou di tonu? 17 Nia daangada ala i golo e hiihai adu gi goodou, gei nadau hiihai la hagalee humalia. Digaula e hiihai hua belee wwae goodou gi daha mo au, gi hiihai goodou ang gi ginaadou gadoo be nadau hiihai adu gi goodou. 18 Gei di maa koia e humalia huoloo giibeni maa goodou ga haga dahidamee di mee dela e humalia i nia madagoaa huogodoo, gei hagalee go di madagoaa hua dela e noho iei au i godou baahi. 19 Agu dama hagaaloho, au gu mmae labelaa adu gi goodou i nia mmae o di haanau, ga dae loo gi di mouli o Christ la gu mau dangi i godou lodo. 20 Au e hiihai huoloo bolo gi i godou baahi dolomeenei, e mee di huli agu maanadu i goodou gi di hai dela e humalia, idimaa, au gu de nnoomaalia huoloo i goodou.

Di kai o Hagar mo Sarah

21 Au e heeu adu gi goodou ala e hiihai e noho i lala Nnaganoho: goodou e de longono Nnaganoho? 22 E hai bolo Abraham ana dama dogolua, e dahi mai baahi di hege ahina, ge e dahi mai baahi dono lodo donu. b  23 Dana dama mai baahi di hege ahina ne haanau mai tangada, gei dana dama mai baahi dono lodo donu ne haanau mai di hagababa a God. 24 Nia mee ala e modongoohia i di kai o nia ahina dogolua la go nia hagababa e lua. Di ahina dela ne haanau ana dama ga hai nia hege la go Hagar, mee go di haga modongoohia o di hagababa dela ne hai i di Gonduu Sinai. 25 Hagar e haga modongoohia bolo di Gonduu Sinai dela e duu i lodo Arabia, di haga modongoohia bolo Jerusalem dolomeenei, i lodo di hai hege mo ana daangada huogodoo. 26 Gei Jerusalem di langi e moholo, go mee go tadau dinana donu. 27 Di Beebaa Dabu e helekai,

“Tentene, go di ahina dana dama ai. Wolowolo tentene, goe dela digi longono di mmae o di haanau, idimaa, di ahina dela ne hudu gi daha go dono lodo, ga hai ana dama dogologo i nia dama di ahina dela digi diagia go dono lodo.” c 
28 Ogu duaahina nei, goodou go nia dama a God i dana hagababa, gadoo be Isaac. 29 I di madagoaa deelaa, di tama dela ne haanau i di haanau o tangada, gu hagahuaidu di tama dela ne haanau i di Hagataalunga o God, e hai gadoo beenei dolomeenei. d  30 Di Beebaa Dabu le e helekai bolo aha? E helekai boloo,

“Hagau ina di hege ahina mo dana dama gi daha, idimaa, di tama o di hege ahina la hagalee hai mee gi nia mee o dono damana, dalia di tama o dono lodo donu.” e 
31 Ogu duaahina nei, gidaadou hagalee nia dama ni di hege ahina, gidaadou nia dama ni di ahina moholo.

Copyright information for `KPG