Galatians 6

Hagadau maamaa di aamo nia mee daamaha

Ogu duaahina nei, maa tangada gu doo gi lodo di hala, gei goodou ala gu honu di Hagataalunga, heia a mee gi donu, helekai maamaa gi mee, gei gi pula i goodou, gi dee too gi lodo nia hagamada labelaa. Goodou gi hagadau maamaa i godou mee daamaha ala e kae. Deenei di godou hai e haga kila aga nnaganoho a Christ. Maa tangada ga hagamaanadu bolo ia la di mee, gei mee hagalee di mee, ia ne bida halahalau hua ia. Tangada nei mo tangada nei gi bida hagadina ina ono hangaahai. Maa ono hangaahai le e humalia, geia e mee di tentene ginai. Hudee hagataulia gi nia mee o tuai dangada ne hai. Idimaa tangada nei mo tangada nei le e bida kae ono hagadaamaha. Tangada dela ne agoago ginai di Longo Humalia, gi hagadau bale gi dana dangada agoago i ono maluagina. Goodou hudee bida halahalau ina goodou. Tangada e halahalau a God ai. Tangada ma ga dogi dana mee, deelaa hua dana mee e hadi. Maa ia ga dogi i lodo di hadagee o dono hiihai, mai dono hiihai, eia e hadi di made. Maa ia ga dogi i lodo di gowaa dogi mee o di Hagataalunga, mai di Hagataalunga, eia e hadi di mouli dee odi. Gidaadou hudee buhi i tadau hai di humalia. Idimaa, maa gidaadou ga hagalee buhi, di madagoaa e dau mai, gei gidaadou ga hadi nia hua humalia. 10 Di madagoaa gidaadou ga iai tadau madagoaa humalia, gidaadou gi heia di humalia ang gi nia daangada huogodoo, gei e donu ang gi digau ala go tadau ihoo hagadonu.

Di hagaodi gi muli dagu boloagi mo dagu hagaaloho

11 Goodou mmada gi agu helekai ala ne hihi haga llauehe adu gi goodou gi dogu lima donu.

12 Digau ala e hiihai e hono goodou gi sirkumsais, aalaa go digau e hagaamu ginaadou mo e helehelekai llauehe i nia mee i tua. E hai nadau mee beenei, bolo gi dee dau ginaadou gi taaligi o di loobuu o Christ. 13 Gei digau ala gu sirkumsais, hagalee haga kila aga Nnaganoho. Digaula e hiihai huoloo bolo goodou gi sirkumsais, bolo gi iai di nadau helekai hagaamu bolo goodou gu hai di mee deenei. 14 Gei au, au e hagaamu di loobuu o tadau Dagi go Jesus Christ, idimaa, di loobuu deenei la dono hadinga bolo henuailala gu made gi di au, gei au gu made gi henuailala. 15 Di sirkumsais tangada la dono hadinga ai. Go di huli hoou hua, dela dono hadinga i golo. 16 Di noho i di aumaalia mo tumaalia gi madalia digau ala e daudali nia agoago aanei, mo nia dama a God huogodoo.

17 Di haga lawa agu helekai: Tangada e haga naingadaa au ai, idimaa, nia lohongo magibala ala i dogu gili e haga modongoohia bolo au tangada hai hegau ni Jesus.

18 Ogu duaahina nei, tumaalia o tadau Dagi go Jesus Christ gi madalia goodou. Amen.

Copyright information for `KPG