a12.5-6:Job 5.17; Prov 3.11-12
b12.12:Is 35.3
c12.13:Prov 4.26
d12.15:Deut 29.18
e12.16:Gen 25.29-34
f12.17:Gen 27.30-40
g12.18-19:Ex 19.16-22, 20.18-21; Deut 4.11-12, 5.22-27
h12.20:Ex 19.12-13
i12.21:Deut 9.19
j12.24:Gen 4.10
k12.25:Ex 20.22
l12.26:Hag 2.6
m12.29:Deut 4.24

Hebrews 12

Tadau Damana go God

Mai gi gidaadou, iai digau hagadootonu dogologo i tadau baahi, malaa, gidaadou gi kilia gi daha nia haga deaadee mo nia huaidu ala e lawalawa gidaadou. Gidaadou gi hai digau e llele hagamahi i di hoiaa i tadau mua. Gidaadou gi daumada ina hua a Jesus, go mee dela go taamada mo di hagaodi o tadau hagadonu. Mee e de hei eia dono hagaduadua i di loobuu. Idimaa di tene dela e talitali a mee, gei mee e de hei eia dono haga langaadia i dono made i di loobuu. Dolomeenei gei mee gu noho i di baahi dau donu lohongo king o God.

Goodou gi hagamamaanadu ina dono hai ne hagaduadua ai, mo dono hagakono dono manawa i nia haganneennee digau huaidu! Malaa, hudee manawa paagege ge hudee kilia gi daha godou hagadonu. I godou hai baahi gi di huaidu, gei goodou digi tale gi di made. Goodou gu de langahia nnelekai hagamaaloo a God ne hai adu gi goodou, be tangada e helekai gi ana dama? Mee ne helekai boloo:

“Dagu dama daane, hagalongo ang gi Dimaadua ma ga hai goe gi donu, hudee manawa bagege gi ana aago goe. a 
Idimaa, Dimaadua e hai gi donu digau hugodoo ala e aloho ai, gei e hagaduadua nia daangada huogodoo ala gu hai ana dama.”
Goodou hagakono i di hagadua be di godou hagaduadua mai godou damana. Di godou hagaduadua e haga modongoohia, bolo God gu hai goodou nia dama ni aana. Maa di tama i golo e hagalee daaligi go dono damana? Maa goodou digi kae di hagaduadua be ana dama huogodoo, malaa, goodou hagalee nia dama donu ni mee. Di hai o tadau damana henuailala e hagaduadua gidaadou, gei gidaadou e hagalabagau digaula. E hai behee? Ma hagalee koia e humalia maa gidaadou ga dugu gidaadou gi Tamana hagataalunga, ga mouli? 10 Tadau damana henuailala e hagaduadua gidaadou i di madagoaa bodobodo, di mee e donu ginai digaula bolo e hai. Gei God e hagaduadua gidaadou belee hagahumalia gidaadou, bolo gi dabu gidaadou be ia dela e dabu. 11 Di madagoaa gidaadou ma ga hagaduadua, gei gidaadou e hai bolo ma di mee e hai gidaadou gi manawa gee, hagalee tenetene. ginaadou ala nogo aago gi di hagaduadua beelaa, ga hagi di hui aumaalia o di mouli e donu.

Nia agoago mo haga iloo

12 Malaa, dahi aga ina godou lima ala gu maanu, haga maaloo ina aga godou duli . b  13 Taaele i hongo nia ala huudonu, gi hili nia wae ala e deemee di heehee gi haaele. c 

14 Hagamada noho i di aumaalia i baahi nia daangada huogodoo, hagamada gi mouli i di mouli dela e dabu, idimaa, tangada e mee di mmada gi Tagi ai maa ia hagalee dabu i lodo dono mouli. 15 Gi pula i goodou, gi dee huli gi muli mo tumaalia o God. Hudee hai be di laagau mmala, dela e tomo aga, e hai nia haingadaa e logo i dono poisin. d  16 Goodou hudee mouli milimilia be di hai o Esau, dela ne hui gi daha ono donu di ulu madua gi di pileedi meegai. e  17 Goodou gu iloo di mee dela ne hai nomuli, mee gu hiihai e kae ono maluagina mai baahi dono damana, gei gu deemee, idimaa mee digi gidee di ala dela e huli dana mee dela ne hai, maeaha mee nogo halidangi i dana halahala. f 

18 Goodou digi lloomoi be digau Israel gi di Gonduu Sinai, gi longono goodou di ulaula, mo di bouli dongoeho mo dono madangi maaloo, g  19 mo di lee damana o di ‘trumpet’ mo di longono di lee gu gila aga. Di madagoaa nia daangada ne longono di lee deelaa, gei digaula gu tangitangi hagamahi, bolo gi dee longono labelaa di lee deenei, 20 idimaa, digaula e deemee di kae nia helekai ala e hai boloo, “Di manu ma ga tale gi di gonduu deenei, le e dilidili gi made.” h  21 Di ada deenei koia e hagamadagudagu dangada, ne hidi ai Moses ga helekai, “Au gu madagu huoloo, ge gu bolebole!” i  22 Malaa, goodou ne loomoi gi di Gonduu Zion, di waahale o di God Mouli, go Jerusalem di langi, e honu digau di langi dogologowaahee. 23 Goodou gu lloomoigi di hagabuni hagatenetene o nia ulu mmaadua a God, ala gu lawa di hihi nadau ingoo i di langi. Goodou gu lloomoi gi baahi o God, tangada gabunga o nia daangada huogodoo, gi baahi labelaa nia hagataalunga daangada donu ne hai gi dohu hagatau. 24 Goodou gu lloomoi gi Jesus dela ne haga noho di hagababa hoou, gu lloomoi labelaa gi nia dodo ala ne llingi anga, ala e hagababa nia mee koia e humalia i nia dodo o Abel. j  25 Deenei laa, goodou nei gi dee haga balumee hua tangada dela e helehelekai adu gi goodou. Idimaa, digau ala nogo haga balumee tangada dela nogo hagadonudonu nnelekai a God i henuailala, digaula digi dagaloaha. Malaa, gei gidaadou ga dagalaoaha behee maa gidaadou ga haga balumee tangada dela e helehelekai ia i di langi? k  26 Dono lee gu haga ngalua henuailala i di madagoaa deelaa. Dolomeenei geia gu hai dana hagababa boloo,

“Au ga hai labelaa di haga ngalua deenei, hagalee go henuailala la hua, mo di langi i nua labelaa.” l 
27 Nnelekai e madammaa di haga modongoohia labelaa bolo nia mee ala ne hai ga haga ngalua, ga hagalee, gei nia mee ala e deemee di haga ngalua ga dugu huaigolo.

28 Gidaadou gi danggee i gidaadou gu kae tenua dela e deemee di ngalua. Gidaadou gi hagaamuina God, mo di daumaha i di ala dela e hiihai ginai mee i di hagamadagudia, 29 idimaa, tadau God la di ahi dela e dudu gi wele. m 

Copyright information for `KPG