a2.6-8:Ps 8.4-6
b2.12:Ps 22.22
c2.13:Is 8.17, 18
d2.16:Is 41.8-9

Hebrews 2

Di Hagamouli aamua

Deenei tadinga gidaadou e hai loo gi daahi gi mau di tonu dela gu longono gidaadou, gi deemee di kae gidaadou gi daha. Nnelekai ala ne hagadele go digau di langi ang gi tadau maadua mmaadua, la nnelekai e donu. Gei digau ala digi daudali e kae di hagaduadua dela e tau anga. Malaa e hai behee? Gidaadou e mee di tanga gi daha mo di hagaduadua deenei, maa gidaadou ga haga balumee di haga mouli aamua deenei? Matagidagi, Tagi ne hagailoo di haga mouli deenei, ga nomuli, go digau ala ne longono mai mee ala ne haga modongoohia mai gi gidaadou bolo ma e donu. I di madagoaa hua, God gu haga puni anga ana haga modongoohia gi nia haga modongoohia digaula bolo ma e donu i dana hai nnagadilinga haga goboina, mo dana dugu mai gi gidaadou nia wanga dehuia o di Hagataalunga Dabu, gi hai be dono manawa.

Tangada dela e dagi gidaadou gi di haga mouli

God la digi dugu ang gi digau di langi gi dagia henuailala hoou dela e hanimoi, henuailala hoou deenei dela e helehelekai ai gidaadou. Tama madagoaa dulii i lodo di Beebaa Dabu e haga modongoohia boloo,

“Meenei God, tangada la di aha, dela e haa manawa iei goe? Tangada le e balumee hua, dela e benebene kooe? a 
Goe gu kae a mee laa lala digau di langi i lodo tama madagoaa dulii, gei goe gu haga uda gi mee di madamada mo di aamua. ge gu haga menege aga a mee e dagi nia mee huogodoo.”

E helekai boloo, “God gu haga menege aga a mee e dagi nia mee huogodoo,” e hai dono hadinga, bolo deai dahi mee i golo digi dagi ina go mee. Gei gidaadou digi mmada gi tangada e dagi ana mee huogodoo dolomeenei.
Gei tadau mee dela e gidee gidaadou la go Jesus! Di madagoaa bodobodo, gei mee gu haga menege laa lala digau di langi, gei dolomeenei, mee gu haga uda ginai di madamada mo di aamua, idimaa, mee gu kae di hagaduadua, gu made. Deenei go tumaalia o God mai di gili dana Dama go Jesus, dela ne made gi digau huogodoo. 10 God dela ne hai ana mee huogodoo, gei e haga mouli ana mee huogodoo, e donu hua go dana hai a Jesus gi dohu dogomaalia mai dono hagaduadua, belee laha mai nia dama dogologo gi dono madamada. Idimaa, go Jesus dela e dagi digaula gi di haga mouli. 11 Mee e haga madammaa gi daha nia huaidu o nia daangada, gei digau ala gu madammaa mo nadau huaidu, gu madalia Jesus gu hai damana gi Tamana hua e-dahi. Jesus hagalee langaadia i dana haga ingoo digaula bolo nia duaahina ni oono. 12 Mee ga helekai, “Meenei God, au ga hagi anga gi ogu duaahina au mee ne hai, ga hagaamu goe i lodo nadau dagadagabuli!” b 

13 Mee e helekai labelaa, “Au ga hagadagadagagee gi God.”

Mee e helekai labelaa, “Deenei au, e noho madalia nia dama ala ne dugu mai go God gi di au.” c 
14 Nia dama aanei le e haga ingoo go mee, la nia daangada nadau dodo mo nadau goneiga, Jesus gu bida hai ia gu hai tangada hai be digaula. Mee ne hai di mee deenei bolo ia ga made, ga hunahuna gi daha a Satan, dela e dagi di made. 15 Mee ne haga dagaloaha digau ala nogo hai nia hege i di waalooloo o nadau mouli, idimaa, digaula nogo mmaadagu i di made. 16 Di mee deenei gu donu bolo ma hagalee go digau di langi nee hagamaamaa go mee, gei go di hagadili a Abraham.” d  17 Malaa, di mee deenei gu donu bolo mee gu hai be ono duaahina i nia hagadilinga ala huogodoo, gei mee gu hai di nadau dangada aamua hai mee dabu dela e dumaalia ge manawa dahi i dana hai hegau gi God, belee hui ai nia huaidu o nia daangada. 18 Malaa, mee gu mee hua di hagamaamaa digau ala e tale gi di hagamada, idimaa, mee gu kae labelaa di hagamada mo di hagaduadua.

Copyright information for `KPG