a3.2:Num 12.7
b3.7-11:Ps 95.7-11
c3.15:Ps 95.7-8
d3.16-18:Num 14.1-35

Hebrews 3

Jesus koia e aamua i Moses

Ogu duaahina dama Christ, ala ne hilihili go God, mmada gi humalia di hai o Jesus dela ne hagau mai go God gi gidaadou, belee hai tadau dagi aamua hai mee dabu o di hagadonu dela e hai mee ginai gidaadou. Mee nogo manawa dahi ang gi God dela ne hilihili ia belee hai tegau deenei, gadoo be Moses dela nogo manawa dahi ang gi dana hegau dela ne hai ang gi nia madawaawa huogodoo a God. a  Tangada dela e hau dono hale, koia e kae dono hagalabagau laa hongo di hale dela ne hau go mee. E hai gadoo be Jesus, dela koia e tau anga di kae nia madamada laa hongo Moses. Nia daangada le e hau nia hale, gei God e hai nia mee huogodoo. Moses e manawa dahi i lodo nia madawaawa God huogodoo, gei mee tangada hai hegau ni God, e haga iloo nia mee ala ma ga kila aga maalia. Gei Christ go Tama a God e manawa dahi, idimaa, go mee dela e dagi di madawaawa a God ala go gidaadou, maa gidaadou ga lodo hagamahi mo di hagadagadagagee, ga dae loo gi di hagaodi.

Di hagamolooloo nia dama a God

Di Hagataalunga Dabu e helekai,

“Maa goodou gu longono di lee o God dangi nei, b 
gei hudee haga hamaaloo ina godou lodo hai baahi gi God, be godou maadua mmaadua i di laangi dela ne hai baahi gi God, di laangi dela ne hagamada a God i lodo di anggowaa. God gu helekai boloo, Maeaha maa godou maadua mmaadua gu mmada gi agu mee ala nogo hai i lodo nia ngadau e madahaa, gei digaula e hagamada hua au. 10 Gei au gu hagawelewele gi digaula, ga helekai, Digaula e huli gi daha mo au i nia madagoaa huogodoo, gei e hagalee hagalongo gi agu haganoho. 11 Au gu hagawelewele, gu hai dagu hagababa mau dangihi boloo, Digaula hagalee loo e ulu gi lodo tenua dela ne hagababa ko au belee hagamolooloo ai digaula.”
12 Ogu duaahina nei, gi pula i goodou gi dee hai gee hua dahi dangada, ga hagalee hagadonu, ga hidi ei mee ga huli gi daha mo di God Mouli. 13 Goodou gi hagadau maamaa i nia laangi huogodoo, dela e helekai ai di Beebaa Dabu, bolo go “dangi nei”, gi dee halahalau hua goodou go nia huaidu ga hidi ai goodou ga hamaaloo godou manawa. 14 Tadau hagadagadagagee dela ne hai mee ginai gidaadou mai loo i taamada, la gi haga mau ina gi mau dangihi, ga dae loo gi di hagaodi, gei gidaadou ga dau madalia a Christ. 15 Di Beebaa Dabu gu helekai,

“Maa goodou gu longono di lee o God dangi nei, hudee haga hamaaloo ina godou lodo, gi dee hai hua be godou maadua mmaadua i di madagoaa dela nogo hai baahi gi God.” c 
16 Ma koai ne longono di lee o God, gei e hai baahi gi mee? Go nia daangada huogodoo ala nogo dagi mai go Moses gi daha mo Egypt. d  17 Ma koai ne hagawelewele ginai a God i lodo nia ngadau e madahaa? Mee ne hagawelewele gi nia daangada ne hai di huaidu, ala ne mmade i lodo di anggowaa. 18 God gu hai dana hagababa mau dangihi,

“Digaula hagalee loo e ulu gi lodo tenua dela ne hagababa ko au belee hagamolooloo ai digaula!”
Ma koai ala e helehelekai iei mee? Go digau de hagalongo.
19 Gidaadou gu mmada gi digaula ala gu deemee di ulu i tenua deelaa, idimaa, digaula hagalee hagadonu.

Copyright information for `KPG