a6.8:Gen 3.17-18
b6.14:Gen 22.16-17
c6.19:Lev 16.2
d6.20:Ps 110.4

Hebrews 6

Gidaadou ga dugu nia agoago taamada o di Longo Humalia, ga kae nia agoago mmaadua. Gidaadou hagalee belee hiihai e agoago labelaa di hagamau o tadau huli hoou gi daha mo nia balu hegau, di hagadonu a God, nia agoago di babdais, dugu nia lima, haga mouli aga digau mmade, mo di hagi aga a God dela e hana hua beelaa. Gidaadou gi hula gi mua. Deenei tadau mee ga hai, maa God ga dumaalia.

Dehee di hai o digau ala ne kili gi daha nadau hagadonu, e loomoi labelaa e huli hoou? Digaula nogo i lodo di maalama o God, gu momi di wanga dehuia di langi, gu kae di Hagataalunga Dabu. Digaula gu iloo mai nadau modongoohia humalia bolo nia helekai a God le e humalia, ge gu hagalongono eia nia mogobuna o di madagoaa dela ma ga hanimoi. Malaa, digaula gu kili gi daha nadau hagadonu, tangada e mee di laha mai labelaa digaula e huli hoou ai, idimaa, digaula gu ala be digau gu daudau haga lua di Tama a God gu hagateetee i mua teenua.

God e hagahumalia nia gelegele ala e nnoo mau e doodoo ginai di ua, ge e haga tomo aga nia hua laagau, e hagahumalia digau ala ne ngalua gi nia maa. Maa nia gelegele ga haga tomo aga nia laagau duduia mo nia geinga huaidu, di gelegele le e balumee hua, gei God e hagahalaua di maa, di hagaodi gi muli gei di maa ga dudu. a 

Madau ihoo hagaaloho, gimaadou e helehelekai beenei i madau hagadagadagagee hua adu gi goodou. Gimaadou gu iloo bolo goodou gu kae di maluagina koia humalia, i godou haga mouli. 10 God le e donu huoloo, mee hagalee de langahia godou hegau humalia mo godou aloho i mee, ne haga modongoohia go di hagamaamaa godou duaahina ala i golo, ala go goodou dolomeenei. 11 Deenei di madau hiihai huoloo, bolo tangada nei mo tangada nei gi hagamahi, ga dae loo gi di hagaodi, gei godou mee ala e hagadagadagagee ginai ga mee di gila. 12 Goodou hudee hagatoo, kawe i digau ala e hagadonu ge hagakono nadau manawa, gi kae di mee a God, dela ne hagababa ang gi digaula.

Di hagababa donu a God

13 Di madagoaa God ne hai dana hagababa gi Abraham, mee gu hagamodu bolo ia ga haga gila aga dana hagababa dela ne hai. Di hagababa deenei ne hai i dono ingoo donu, idimaa, go mee hua dela e aamua i hongo nia mee huogodoo. 14 Mee ne helekai, “Au e hagababa adu gi di goe, bolo au ga haga maluagina goe, ga haga dogologowaahee doo madawaawa.” b  15 Abraham gu hagakono dono manawa, gu kae di hagababa a God dela ne hai. 16 Tangada ma ga hai dana hagamodu, le e hagamodu i di ingoo dela e aamua i deia, gei di hagamodu deenei la ga mee di dugu nia lagalagamaaloo huogodoo. 17 Idimaa God gu hiihai e haga modongoohia aga gi donu humalia ang gi digau ala ga hai mee gi nia maluagina o dana hagababa, bolo ia hagalee huli dono manawa, malaa, mee ne haga puni anga dana hagamodu gi dana hagababa. 18 Di hagababa mo di hagamodu le e deemee di huli, gei God e deemee di helekai tilikai i nia mee e lua aanei. Gidaadou ala gu noho baba i baahi o mee, gidaadou gi maaloo, gi daahia hua di hagadagadagagee dela i tadau mua. 19 Di hagadagadagagee deenei la go taula o tadau mouli. Taula deenei le e duuli ge hagadagadagagee ginai, e hana laa lodo di gahu duuli o di Hale Daumaha dela i di langi, gi lodo di gowaa dabuaahia dela e noho ai God. c  20 Jesus gu hana gi golo i tadau mua, gu hai tangada aamua hai mee dabu ga hana hua beelaa, i di ala hai mee dabu o Melchizedek. d 

Copyright information for `KPG