a7.1-2:Gen 14.17-20
c7.5:Num 18.21
d7.17, 21:Ps 110.4
e7.21:Ps 110.4
f7.27:Lev 9.7

Hebrews 7

Melchizedek, tangada hai mee dabu

Melchizedek la go di king o Salem, tangada hai mee dabu ni God Aamua Huoloo. Mee ne heetugi gi Abraham, ga hagahumalia a mee i di madagoaa Abraham ne hanimoi i tauwa, dela ne daaligi gi mmade ana king dogohaa. a  Abraham ne wanga gi Melchizedek dahi baahi e madangaholu i ana goloo ala ne kae i tauwa. (Melchizedek, dono hadinga e dahi e hai bolo “Di King o di Tonu”. Idimaa mee dela di king o Salem, malaa, dono ingoo e hai dono hadinga labelaa bolo “Di King o di Aumaalia”).
7.2Tadinga o di bida helekaiSalem i telekai Hebrew la go “Di aumaalia”
Nia maadua o maa digi modongoohia be koai, dono hagadili e hagalee modongoohia labelaa, gei dono laangi haanau e de iloo labelaa ngaadahi mo dono laangi dela ne made ai. Mee gu hai hua be tama ni God, gu hai tangada hai mee dabu, ga hana hua beelaa. Goodou gu gidee di aamua o maa. Tadau damana madua go Abraham gu wanga gi mee dahi baahi e madangaholu i ana goloo ala ne kae i tauwa. Di hagadili a Levi, ala go digau hai mee dabu, gu helekai ginai nnaganoho bolo gi hagabudulia mai dahi baahi madangaholu o nia goloo digau Israel, maeaha maa digaula nia duaahina ni digau Israel, di hagadili a Abraham labelaa. c  Gei Melchizedek hagalee di hagadili ni Levi, gei mee gu kae dahi baahi madangaholu o nia goloo ne gaamai go Abraham, gu hagamaluagina Abraham, dela ne kae di hagababa a God. E donu bolo tangada dela e hagamaluagina dana dangada, la koia e aamua i tangada dela ne kae di hagamaluagina. Digau o Levi e kae dahi baahi madangaholu, gei digaula e mmade. Melchizedek gu kae dahi baahi madangaholu, gei mee e mouli hua, be nnelekai di Beebaa Dabu. Abraham ne dahi aga dahi baahi madangaholu ga wanga gi Melchizedek, gei gidaadou e mee di helekai bolo Levi dela belee kae dahi baahi madangaholu, la gu dahi aga labelaa ana mee, 10 idimaa, Levi digi haanau i di madagoaa deelaa, dela hua nogo noho i lodo tuaidina dono damana madua go Abraham i di madagoaa o mee ne heetugi gi Melchizedek.

11 Nnaganoho digau Israel ne hagamau mai i nnegau dabu o digau hai mee dabu o Levi. Maa nnegau digau hai mee dabu ne donu ge dohu, gei tangada hai mee dabu i di ala o Melkisidek e hagalee hai gi gila aga, digau hai mee dabu i di ala Aaron gu dohu hua. 12 Maa nnegau o digau hai mee dabu la gu huli, gei nnaganoho e hai gi huli labelaa. 13 Tadau Dagi dela e haga modongoohia go nnelekai aanei, la tuai madawaawa, deai tangada mai di madawaawaa deenei ne hai tangada hai mee dabu ai. 14 Gu modongoohia hagahumalia bolo mee ne haanau mai i di madawaawa o Judah, gei Moses digi helekai i di madawaawa deenei i dono madagoaa ne helekai i digau hai mee dabu.

Tuai dangada hai mee dabu e hai be Melchizedek

15 Di mee deenei la gu modongoohia hagahumalia, tuai dangada hai mee dabu gu gila aga, i di ala hai mee dabu o Melchizedek. 16 Mee hagalee ne hai tangada hai mee dabu mai nnaganoho dangada, gei ne hai go di mogobuna o di mouli dela e noho hua beelaa. 17 Idimaa di Beebaa Dabu e helekai,

“Goe ga hai tangada hai mee dabu, ga hana hua beelaa, i di ala o Melchizedek.” d 
18 Taganoho namua gu hudu gi daha, idimaa gu bagege, dono hadinga ai. 19 Idimaa nnaganoho Moses gu deemee di hai nia mee gi donu hagatau. Gei dolomeenei di hagadagadagagee koia e humalia e laha mai gidaadou gi hoohoo gi God. 20 Di hagadagadagagee deenei, gu haga puni ang gi ana hagamodu. Di hagamodu beenei ai i di madagoaa digau i golo ne hai digau hai mee dabu. 21 Jesus ne hai tangada hai mee dabu mai di hagamodu a God dela ne helekai gi mee, e 

“Dimaadua gu hai dana hagamodu, ge hagalee huli loo dono manawa. Goe ga hai tangada hai mee dabu ga hana hua beelaa.”
22 Deenei gu hai labelaa Jesus di hagamau o di hagababa deelaa.

23 Di hai geegee labelaa i golo dela e hai bolo digau hai mee dabu ala i golo, le e koia e dogologo, idimaa, digaula e mmade, e deemee di duudagi adu nadau hegau. 24 Gei Jesus le e noho hua beelaa, hagalee made. Ana hegau hai mee dabu le e hagalee wanga gi tuai dangada. 25 Dolomeenei mo nia madagoaa huogodoo, gei mee e mee di haga mouli digau ala e loomoi gi God mai i deia, idimaa mee e mouli ga hana hua beelaa, e dalodalo gi God i digaula. 26 Malaa, Jesus go tagi aamua hai mee dabu, dela e mee dana haga gila aga tadau mee dee dohu. Mee e dabuaahia huoloo, ge ono hala be ono huaidu ai. Mee gu dugu gi daha mo nia daangada huaidu, gu haga menege aga gi baahi i nua nia langi. 27 Mee hagalee hai be digau aamua hai mee dabu ala i golo, mee hagalee hai dana tigidaumaha i nia laangi huogodoo e wwede ono huaidu i mua, ga nomuli go nia huaidu o nia dangada. Tigidaumaha a maa ne hai, la ne hai hua haga dahi i dono madagoaa ne tigidaumaha ia ang gi God. f  28 Nnaganoho Moses ne hilihili aga nia daangada dee dohu e hai digau aamua hai mee dabu, gei di hagababa a God ne hai i di hagamodu la ne gila aga i muli nnaganoho, e hilihili Tama dela ne hai gi dohu dogomaalia ga hana hua beelaa.

Copyright information for `KPG