a9.2:Ex 26.1-30, 25.31-40, 23-30
b9.3:Ex 26.31-33
c9.4:Ex 30.1-6, 25.10-16, 16.33; Num 17.8-10; Ex 25.16; Deut 10.3-5
d9.5:Ex 25.18-22
e9.6:Num 18.2-6
f9.7:Lev 16.2-34
g9.13:Lev 16.15-16; Num 19.9, 17-19
h9.19-20:Ex 24.6-8
i9.21:Lev 8.15
j9.22:Lev 17.11
k9.28:Is 53.12

Hebrews 9

Daumaha i di langi mo i henuailala

Di hagababa matagidagi iai nia haganoho daumaha, mo di gowaa hai daumaha dela ne hai go nia daangada. Di Hale laa ne haga duu aga, di ruum mugi daha la di Gowaa Dabu e dugu ai teebele mo di palaawaa tigidaumaha, mo di lohongo malama. a  Di ruum mugi lodo dela i taalinga di ruum mugi daha, le e haga ingoo bolo di Gowaa Koia e Dabuaahia. b  I lodo di gowaa dabuaahia deenei, la iai di gowaa dudu tigidaumaha goolo gu hagakala, mo Tebedebe o di Hagababa ne hai labelaa gi nia goolo. I lodo Tebedebe deenei la iai di ibu goolo dela e dugu ai nia ‘manna’ nolodo, mo togodogo Aaron dela e matilitili nia lau laagau, mo nia baahi hadu e lua ala ne hihi ginai nnaganoho i dono gili. c  I hongo Tebedebe la iai nia ada manu nau bakau, di haga modongoohia bolo God le e noho i golo. Nau bakau le e gahu di gowaa dela e wwede ai nia huaidu. Malaa, dolomeenei di madagoaa e haga donu nia mee hagalligi huogodoo ai. d  Deenei di hai o di haga nohonoho nia mee digau hai mee dabu ala e ulu gi lodo di ruum mugidaha i nia laangi huogodoo, e hai nadau hegau. e  Tagi aamua hai mee dabu la hua dela e mee di ulu gi lodo di ruum mugi lodo. Mee e hana haga dahi i lodo di ngadau e dahi. Mee ga hana e kae ana dodo, e hai dana tigidaumaha ang gi God i ono hala, mo nia huaidu o nia daangada ala ne hai ge de iloo ginaadou. f  Di Hagataalunga Dabu e agoago modongoohia mai nia haganohonoho aanei bolo di ala dela e hana gi di Gowaa Koia e Dabuaahia le e hagalee mahuge maa di hale laa mugi daha le e duu huaigolo. Deenei di ala mee dela e haga modongoohia aga di madagoaa dolomeenei. E haga modongoohia bolo nia wanga dehuia mo nia tigidaumaha manu ala e hai gi God, e deemee di haga madammaa lodo digau ala e daumaha beenei, 10 idimaa, nia tigidaumaha aanei e hai gi nia meegai mono mee inu, mo nia hangaahai haga madammaa. Malaa, nia mee aanei huogodoo e haga modongoohia nia ada haganoho e hai hegau ai ga dae loo gi di madagoaa a God ga haga duu aga dana hagatau hoou. 11 Malaa, Christ gu hanimoi, e hai tagi aamua hai mee dabu, ge haga maluagina nia mee huogodoo ala gu i tadau baahi. Di hale laa dela ne ulu iei mee, hagalee hagatau ang gi dahi mee, e aamua, ge madamada huoloo i nia hale laa o henuailala huogodoo, ge hagalee ne hai go tangada, ge hagalee ni henuailala. 12 Christ ne ulu hagadahi di hale laa deenei gi lodo di Gowaa Koia e Dabuaahia belee hai dana tigidaumaha. Digi kae ana dodo kuud, be nia dodo kau, go ono dodo la hua ne kae, belee hui gidaadou gi di mouli dee odi. 13 Nia dodo kuud mono dodo kau, mono lehu damaa kau ne dudu, ga haga nonnono gi hongo nia daangada ala gu milimilia nadau mouli, e haga madammaa digaula. g  14 Malaa, nia dodo o Christ koia e mogobuna. Christ ne tigidaumaha dono huaidina madammaa ang gi God, mai di Hagataalunga Dabu dee odi. Nia dodo o Christ ga haga madammaa tadau lodo i tadau daumaha balumee, gi mee ai gidaadou di hai hegau gi di God Mouli. 15 Malaa, deenei laa Christ gu hai mee gi tegau dela e hagahumalia di hagababa hoou. Digau huogodoo ala ne gahigahi mai go God, e kae di maluagina dee odi dela gu hagababa ang gi digaula. Di mee deenei gu mee hua di hai, idimaa, Christ gu made, gu wwede nia huaidu ala ne hai go digaula i di madagoaa di hagababa namua nogo hai hegau.

16 Maa di boloagi i golo, tangada dana boloagi le e- hai gi modongoohia bolo gu made. 17 Maa tangada dana boloagi, le e mouli huaigolo, di boloagi e hagalee mogobuna. Di boloagbi le e mogobuna hua i muli tangada dana boloagi la gu made. 18 Dela tadinga di gila o di hagababa matagidagi, le e mogobuna hua mai nia dodo. 19 Matagidagi, gei Moses ne dau gi digaula nia haganoho huogodoo ala i lodo di Beebaa Haganoho, ga nomuli, gei mee ga hai hegau gi di lau laagau hisop mo nia huluhulu siibi ala e mmee, ga daalo gi lodo nia dodo kau mo kuud, ga unugi gi nia wai, ga dahi aga, ga hagatulutulu di Beebaa Haganoho mo nia daangada huogodoo. h  20 Gei mee ga helekai, “Aanei nia dodo ala e hai di hagababa gi donu dela ne helekai ai God bolo goodou gi daudalia.” 21 Mee ne hagatulu labelaa di Hale laa Daumaha mono goloo huogodoo ala e hai hegau nolodo gi nia dodo aanei. i  22 Nnaganoho e haga modongoohia bolo nia mee huogodoo le e—haga madammaa gi nia dodo, gei di huaidu le e wwede gi daha gi nia dodo. j 

Tigidaumaha a Christ e daa gi daha nia hala

23 Nia mee aanei la nia ada mee donu ala i di langi, e hai gi-(haga) madammaa beelaa. Nia mee o di langi e hai gi nia tigidaumaha koia e donu ge humalia. 24 Idimaa, Christ la digi ulu gi lodo di Gowaa Dabu dela ne hai go tangada, di mee deenei di ada mee hua ni di mee dela e donu. Mee ne ulu i di langi i di gowaa dela e noho iei mee dolomeenei i baahi o God, e hagamaamaa gidaadou. 25 Tagi aamua hai mee dabu o Jew e ulu gi lodo di Gowaa Koia e Dabuaahia i nia ngadau huogodoo, e kae nia dodo manu, gei Christ digi ulu nnolongo e logo belee tigidaumaha ia. 26 Maa nei bolo ne hai beenei, gei mee ne belee hagaduadua i nia holongo e logo mai taamada henuailala. Gei deeai, mee ne hanimoi hua haga dahi, hoohoo gi di hagaodi gi muli o nia hagadili a nia madawaawa ala nogo hagadau mai i mua. Mee ne hanimoi belee tigidaumaha ia, e daa gi daha nia huaidu. 27 Ma gu lawa di haga noho bolo tangada le e made hua haga dahi, ga nomuli, ga kae di hagi aga i baahi o God. 28 E hai gadoo be Christ dela ne tigidaumaha hua ia haga dahi belee wwede ai nia huaidu o nia daangada dogologowaahee. Ga lawa, ga hanimoi labelaa haga lua, hagalee wwede labelaa nia huaidu, e haga mouli digau ala nogo talitali a mee. k 

Copyright information for `KPG