a1.6:Mt 3.1; Mk 1.4; Lk 3.1-2
b1.21:Deut 18.15, 18; Mal 4.5
c1.23:Is 40.3
d1.51:Gen 28.12

John 1

“Nnelekai” o di mouli

“Nnelekai” la nogo i golo i taamada. “Nnelekai” la nogo i baahi o God, gei “Nnelekai” la go God. Nnelekai nogo noho i baahi o God mai loo i taamada. God ne hai nia mee huogodoo mai i mee, di mee e dahi ne hai laa daha mo mee ai. “Nnelekai” ne hidi mai di mouli, gei di mouli deenei la gu haga maalama nia daangada. Di maalama e maahina i lodo di bouli, gei di bouli la digi daa di maalama.

God ne hagau mai dana daane kae hegau, dono ingoo go John. a  Mee ne hanimoi belee haga modongoohia gi nia daangada di maalama, bolo ginaadou ga longono ga hagadonu. Mee hagalee go di maalama, gei mee ne hanimoi belee haga modongoohia di maalama. Di maalama deenei le e donu, dela e hanimoi gi henuailala e haga maalama nia daangada huogodoo. 10 “Nnelekai” gu i henuailala. God ne hai henuailala mai i mee, gei digau henuailala e de iloo a mee. 11 Mee ne hanimoi gi dono henua donu, gei ana daangada donu digi benebene a mee. 12 Gei hunu ginaadou gu hagadonu, gu benebene a mee, gei mee gu dugu ang gi ginaadou di tonu bolo gi hai nia dama ni God. 13 Digaula hagalee ne hai nia dama ni God mai nadau haanau, . Go God hua go tamana digaula. 14 “Nnelekai” la gu hai tangada gu noho i tadau baahi, gidaadou gu mmada gi ono madamada e honu i tumaalia mo di tonu, di madamada ne kae go mee go Tama hua e-dahi mai baahi dono Damana.

15 John e haga modongoohia aga a mee, e wolowolo, “Deenei taane dela helehelekai iei au, bolo e hanimoi i ogu muli, e koia e aamua i di au, idimaa mee gu i-golo i mua dogu haanau.” 16 Mai di honu o dono dumaalia, mee gu hagahumalia gidaadou huogodoo. 17 God ne wanga gi Moses Nnaganoho, gei tumaalia mo di tonu ne lloomoi i baahi o Jesus Christ. 18 Tangada ne mmada gi God ai. Tama a God hua e-dahi dela e hai be God, e noho i baahi o Tamana, e haga modongoohia aga a God gi iloo nia daangada.

Nia agoago a John Babdais

(Matthew 3.1-12; Mark 1.1-8; Luke 3.1-18)

19 Digau aamua o Jew i Jerusalem ga hagau nadau gau hai mee dabu, mono gau Levi gi John belee heeu gi mee, “Goe koai?” 20 John digi de hiihai di helekai gi nia heeu digaula. Mee ga helekai haga madammaa, “Au hagalee go di Mesaia.” 21 Digaula ga heeu labelaa, “Malaa, goe koai? Goe go Elijah?”

John ga helekai gi digaula, “Deeai, au hagalee go mee.”

Digaula ga heeu, “Goe di soukohp?”

Gei mee ga helekai, “Deeai.” b 
22 Digaula ga helekai gi mee, “Hagia mai goe koai, gimaadou belee hai gi kae madau helekai gi muli gi digau ala ne hagau mai gimaadou. Malaa goe la ga helekai bolo aha i di goe?” 23 John ga helekai i telekai soukohp Isaiah,

“Au go di lee o tangada dela e wolowolo i lodo di anggowaa boloo: Haga huudonu ina di ala o Dimaadua e haaele ai!” c 
24 Digau kae hegau aanei ala ne hagau mai go nia Pharisee, 25 ga heeu gi John, “Ma goe hagalee go di Mesaia, be go Elijah, be go di soukohp, malaa goe e aha dela e haihai au babdais?” 26 John ga helekai, “Au e hai agu babdais gi nia wai. Tangada i godou lodo, e de iloo goodou. 27 Mee e hanimoi i ogu muli, gei au hagalee tau loo, bolo e wwede nia suudi o maa.” 28 Nia mee aanei huogodoo ne hai i Bethany i di baahi gi dua di monowai Jordan, di gowaa nogo hai nia babdais a John.

Ta maa siibi a God

29 Di laangi nomuli, gei John ga mmada gi Jesus e hanimoi, geia ga helekai, “Deenei Ta maa siibi a God, dela e daa gi daha nia huaidu o digau henuailala. 30 Deenei tangada nogo helehelekai iei au boloo, Tangada dela e hanimoi i ogu muli, le koia e aamua i di au, idimaa, mee gu i-golo i mua dogu haanau. 31 Au digi iloo a mee, gei au ne hanimoi belee hai agu babdais gi nia wai, belee haga modongoohia a mee gi digau Israel.” 32 Deenei di haga modongoohia a John ne hai, “Au gu mmada gi di Hagataalunga e haneia i di langi gadoo be di mwuroi e maangi mai gi hongo o mee. 33 Gei au digi modongoohia bolo ma go mee. Malaa God, ne hagau mai au belee hai agu babdais gi nia wai, ne helekai mai boloo, Goe ga mmada gi di Hagataalunga ga haneia gi hongo taane, deelaa go mee e hai ana babdais gi di Hagataalunga Dabu. 34 John ga helekai, “Au gu gidee au, au e hagi adu gi goodou, mee go Tama a God.”

Nia dama agoago a Jesus matagidagi

35 Di laangi nomuli, John nogo duu labelaa i golo mo ana dama agoago dogolua. 36 Di madagoaa hua a mee ne gidee Jesus e haaele i golo, gei mee ga helekai, “Deelaa Ta maa siibi a God.” 37 Nia dama agoago dogolua ne longono a mee ne helekai beenei, ga hula i muli o Jesus. 38 Jesus ga huli gi muli, ga gidee meemaa e daudalia ia, ga heeu, “Goolua e halahala di gulu aha?”

Meemaa ga helekai, “Rabai, goe e noho i hee?” (Telekai “Rabai” dono hadinga bolo “Tangada Agoago”)
39 Gei mee ga helekai, “Lloomoi, mmada.”

Gei meemaa ga hula i muli o mee, ga gidee di gowaa dela e noho iei mee, ga noho di laangi deelaa i baahi o mee (di madagoaa deelaa, la i-muli di oodee, holongo di laa e haa).
40 Tangada e dahi i meemaa go Andrew, tuaahina daane o Simon Peter. 41 Andrew ga limalima di gidee dono duaahina go Simon Peter, ga helekai gi mee, “Gimaua gu gidee di Mesaia.” (Telekai dono hadinga bolo “Christ”.) 42 Gei mee ga lahi a Simon gi Jesus.

Jesus ga mmada adu gi mee, ga helekai, “Doo ingoo go Simon, tama a John. Goe ga haga ingoo bolo Cephas.” (Di ingoo bolo Peter, dono hadinga bolo “Di hadugalaa.”)

Jesus e gahi a Philip mo Nathanael

43 Di laangi nomuli, gei Jesus gu maanadu, bolo ia ga hana gi Galilee. Mee ga gidee ia Philip, ga helekai gi mee, “Hanimoi i ogu muli.” 44 (Philip tangada Bethsaida, di waahale dela e noho ai a Andrew mo Peter). 45 Philip ga gidee ia Nathanael, ga helekai gi mee, “Gimaadou gu gidee tangada Moses ne hihi ono helekai gi lodo di Beebaa Haganoho, nia soukohp labelaa gu hihi i mee. Mee go Jesus, go di tama a Joseph tangada o Nazareth.” 46 Nathanael ga heeu, “Di mee humalia e mee di gila mai i Nazareth?”

Philip ga helekai, “Hanimoi, mmada.”
47 Di madagoaa Jesus ne gidee Nathanael e hanimoi, geia ga helekai i mee, “Deenei tangada donu o Israel, ono hala ai!” 48 Nathanael ga heeu gi mee, “Goe e iloo au di aha?”

Jesus ga helekai gi mee, “Au gu gidee goe nogo i lala di laagau-‘fig’ i mua Philip ne gahigahi goe.”
49 Nathanael ga helekai, “Tangada Agoago, goe go Tama a God, di king o Israel!” 50 Jesus ga helekai, “Goe ne hagadonu i di au ne helekai adu bolo au gu gidee goe i lala di laagau-‘fig’? Goe ga gidee nia mee mada humalia i di mee deenei!” 51 Mee ga helekai gi digaula, “Au e hagi adu gi goodou di tonu, bolo goodou ga gidee di langi ga mahuge, gei nia gau di langi o God ga hula gi nua ge e loo ia gi lala i hongo di Tama Tangada.” d 

Copyright information for `KPG