a12.3:Lk 7.37-38
b12.8:Deut 15.11
c12.13:Ps 118.25, 26
d12.15:Zech 9.9
e12.25:Mt 10.39, 16.25; Mk 8.35; Lk 9.24, 17.33
f12.34:Ps 110.4; Is 9.7; Ezek 37.25; Dan 7.14
g12.38:Is 53.1
h12.40:Is 6.10

John 12

Jesus e hagatulu i Bethany

(Matthew 26.6-13; Mark 14.3-9)

(Matthew 26.6-13; Mark 14.3-9)

Nia laangi e ono i mua Tagamiami Pasoobaa, Jesus ga hana gi Bethany, di guongo o Lazarus, taane dela ne haga mouli go mee. Digaula ga hagatogomaalia di nadau hagamiami hiahi, gei Martha e hagamaamaa e duwwe nia meegai. Lazarus tangada e dahi i digau ala e noho i baahi o Jesus i teebele. Mary ga gaamai dana loaabi lolo kala, dela koia e hui ngadaa huoloo, ne hai gi nia “nard”, ga llingi gi nia wae o Jesus, ga omo gi nia ngaahulu o dono libogo. Di lolo kala gu kala hagatau i lodo di hale deelaa. a  Tama agoago Jesus go Judas Iscariot, dela ga hagi anga a mee, ga helekai, “Ma e aha di lolo kala deenei digi huina gi daha nia bahihadu silber e dolu lau, nia bahihadu ga wanga gi digau hagaloale?” Mee ne helekai beenei, idimaa hagalee go dono manawa i digau hagaloale, gei idimaa, mee tangada gaiaa. Go mee dela e benebene di budehede hadu ge e daadaa ana mee i di maa. Jesus ga helekai, “Hudee heia a mee. Dugua a mee gi benebene ana mee gi di laangi dela e danu iei au. Godou gau hagaloale le e noho i godou baahi i di waalooloo, gei au ga hagalee i godou baahi i di waalooloo.” b 

Di haga nohonoho di hai e daaligi a Lazarus

Digau dogologowaahee ne longono bolo Jesus la i Bethany, digaula ga hula gi golo. Hagalee go Jesus hua ne hula ginai, e hula labelaa e mmada gi Lazarus ne haga mouli aga go Jesus. 10 Malaa, nia dagi hai mee dabu gu hagamaanadu bolo e daaligi a Lazarus gi made labelaa, 11 idimaa, go mee ne hai digau o Jew dogologowaahee gi diiagi digaula, ga hagadonu a Jesus.

Jesus e ulu i Jerusalem i dono aali

(Matthew 21.1-11; Mark 11.1-11; Luke 19.28-40)

12 Hooaga dono daiaa, digau dogologowaahee ne lloomoi gi Tagamiami Pasoobaa, ga longono bolo Jesus e hanimoi gi Jerusalem. 13 Digaula ga kae nadau manga laagau be nia louniu, ga hula belee haga heetugi gi mee, ga wwolowwolo, “Hagaamuina God! God gi hagahumalia ina a mee dela e hanimoi i di ingoo o Dimaadua! God gi hagahumalia ina di King o Israel!” c  14 Jesus ga gidee ia tamaa-‘donkey’, ga gaga gi nonua, ga hana i hongo di maa, gi hai be nnelekai di Beebaa Dabu gu helekai:

15 “Di waahale o Zion, goe hudee madagu! Di godou king deenei e hanadu i hongo tamaa-‘donkey’.” d 
16 Di madagoaa deelaa, gei nia dama agoago a maa digi modongoohia di mee deelaa, gei di madagoaa Jesus dela ne haga madamada, gei digaula ga langahia bolo di Beebaa Dabu gu helekai beenei, gei digaula gu hai nia mee aanei gi mee. 17 Nia daangada nogo i baahi o Jesus i dono madagoaa ne gahigahi a Lazarus gi daha mo taalunga, ga haga mouli a mee mai di made, gu haga iloo di mee dela ne hai. 18 Digau dogologowaahee gu heetugi gi mee, idimaa, digaula gu longono di mogobuna a maa dela ne hai. 19 Nia Pharisee ga helehelekai i nadau mehanga, “Goodou mmada, gidaadou hagalee loo e gila! Mmada, digau henuailala hagatau la gu daudali hua a mee!”

Hunu gau Greece e halahala a Jesus

20 Hunu gau Greece, i lodo digau ala e hula gi Jerusalem belee daumaha di madagoaa Tagamiami Pasoobaa. 21 Digaula ga hula gi Philip (tangada mai Bethsaida i lodo Galilee), ga helekai, “Meenei, gimaadou e hiihai e heetugi gi Jesus.” 22 Philip ga hana, ga hagi anga gi Andrew, gei meemaa dogolua ga hula, ga haga iloo gi Jesus. 23 Jesus ga helekai gi meemaa, “Di madagoaa la gu dau mai ang gi Tama Tangada e hai mee gi dono madamada aamua. 24 Au e hagi adu di tonu: Di lii-‘wheat’ la hagalee tomo, maa digi doo gi lodo nia gelegele, ga made. Ma ga made, di maa ga hua logowaahee. 25 Maa tangada ma ga aloho i dono mouli, la ga hagalee mouli. Maa tangada ma ga de hiihai gi dono mouli henuailala, la ga hai mee hua gi di mouli, ga hana hua beelaa. e  26 Be koai e hiihai e hai hegau mai, geia e hai gi daudali au, geia ga madalia au i di gowaa dela iei au. Gei dogu Damana le e hagalaamua tangada dela e hai hegau mai gi di au.

Jesus e helekai i dono made

27 “Dolomeenei, dogu manawa la gu manawa gee. Gei au ga helekai bolo aha? Au belee helekai boloo: Tamana, goe hudee dugua mai di madagoaa deenei? Gei deelaa tadinga dogu hanimoi, bolo gi dau au gi di hagaduadua deenei! 28 Tamana, haga madamada ina doo ingoo!”

Di lee e haneia i di langi, “Au gu haga madamada dogu ingoo, gei au ga haga madamada labelaa di maa.”
29 Digau dogologo e tuu i golo gu longono di lee deelaa, gei hunu ginaadou e hai bolo ma di lee atili, ge hunu ginaadou e hai bolo ma tangada di langi e leelee gi mee!” 30 Jesus ga helekai, “Di lee hagalee ne hai mai gi di au, gei ne hai adu gi goodou. 31 Dolomeenei di madagoaa e hagi aga ai henuailala. Dolomeenei di tagi o henuailala ga hudu gi daha. 32 Dogu madagoaa ma ga daudau gi nua i henuailala, gei au ga dahi mai gi di au nia daangada huogodoo.” 33 Mee e helekai i nia mee aanei, belee haga modongoohia aga tagadilinga made dela e made ieia. 34 Digau dogologo ga helekai, “Madau Haganoho e hagi mai bolo di Mesaia le e mouli ga hana hua beelaa. E hai behee, goe dela e helekai bolo di Tama Tangada le e daudau gi nua? Tama Tangada deenei la koai?” f  35 Jesus ga helekai gi digaula, “Di maalama la ga noho i godou baahi i di madagoaa dulii. Hula hua belaa i di godou ala, di madagoaa e hai mee gi di maalama, gi deemee di hanadu di bouli gi goodou. Tangada dela e heehee i lodo di bouli, le e de gidee dono gowaa e hana ginai. 36 Hagadonu ina di maalama i di madagoaa goodou e hai mee gi di maa, gi hai goodou nia daangada ni di maalama.”

Tee hagadonu o nia daangada

Muli Jesus ne helekai, gei mee ga hana hagammuni gi daha mo digaula.
37 Maeaha maa mee ne hai ana mogobuna haga goboina huogodoo aanei i mua nadau golomada, gei digaula hagalee hagadonu a mee, 38 bolo gi kila ai nia helekai soukohp Isaiah ala ne hai boloo,

“Meenei Tagi, ma koai dela e hagadonu tadau mee ala gu haga modongoohia? God ne haga modongoohia ana mogobuna la gi di ai?” g 
39 Deenei tadinga di nadau dee hagadonu, idimaa, Isaiah gu helekai labelaa boloo,

40 “God la gu haga bouli nia golomada digaula, ge gu tai nadau hagabaubau, bolo nadau golomada gi de gidee, gei nadau hagabaubau gi de modongoohia, gei digaula ga hagalee huli mai gi di au, bolo gei au ga hagahili digaula. Aanei nia helekai a God.” h 
41 Isaiah ne helekai beenei, idimaa, mee gu gidee di madamada o Jesus, mee e helekai i mee. 42 Gei deeai, dogologowaahee nia dagi o digau o Jew e hagadonu a Jesus, gei digaula hagalee haga modongoohia aga nadau hagadonu, idimaa, digaula gu mmaadagu i nia Pharisee ga kili digaula gi daha mo synagogee. 43 Digaula gu hiihai e haga gila aga nia hiihai o nia daangada, laa hongo di hiihai mai baahi o God.

Di hagi aga mai nnelekai a Jesus

44 Jesus ga helekai dono lee gi nua, “Be koai hua dela e hagadonu au, gei mee ne hagadonu labelaa tangada a mee dela ne hagau mai au. 45 Be koai hua e gidee ia au, e gidee labelaa a mee dela ne hagau mai au. 46 Au go di maalama ne hanimoi gi henuailala, bolo digau ala e hagadonu au, ga hagalee noho i lodo di bouli. 47 Au hagalee hagi aga digau ala e longono agu agoago, ge hagalee daudali nia maa. Au hagalee ne hanimoi belee hagi aga henuailala, au ne hanimoi belee haga dagaloaha henuailala. 48 Tangada dela ga hudu Au gi daha, ge hagalee daudali agu agoago, gei nia helekai ala ne helekai iei Au e hagi aga a mee i di laangi hagaodi. 49 Idimaa, hagalee nnelekai ni aagu. Tamana dela ne hagau mai au, go mee hua dela ne dugu mai nia mee ala e helekai ge e leelee iei au.” 50 Gei au e iloo bolo dana haganoho deenei le e gaamai di mouli dee odi. Agu mee ala e helekai ai, la go nia mee a Tamana ne hagi mai bolo gi helekai ai.”

Copyright information for `KPG