John 16

“Au ne hagi adu nia mee aanei bolo gi dee kili gi daha godou hagadonu. Digaula ga kili goodou gi daha mo nia synagogee, gei di madagoaa ga dae mai, digau huogodoo ga daaligi goodou gi mmade, ga hagabau bolo di hai deenei le e hai nnegau a God. Digaula ga hai nia mee aanei adu gi goodou, i digaula e de iloo Tamana be au. Malaa, au gu hagi adu nia mee aanei, bolo goodou gi langahia agu helekai i di madagoaa digaula ga hai nia mee aanei.

Tegau o di Hagataalunga Dabu

“Au digi hagi adu nia mee aanei i taamada, idimaa, au nogo i godou baahi.
Malaa, dolomeenei gei au ga hana gi mee dela ne hagau mai au, gei tangada i goodou e heeu mai gi di au be au e hana gi hee ai. Di manawa gee gu haga honu godou manawa, i di au ne hagi adu gi goodou nia mee aanei. Au e hagi adu gi goodou di tonu: Dogu hana le e humalia adu gi goodou, idimaa, maa au hagalee hana, gei Di Hagamaamaa la hagalee hanimoi gi goodou. Maa au ga hana, gei au ga hagau mai a mee gi goodou. Mee ga hanimoi, ga haga donu digau i henuailala, bolo ginaadou e hai gee i di huaidu, i di mee dela e donu, mo i di hagi aga a God. Digaula e hai gee i di huaidu, idimaa, digaula e de hagadonu au. 10 Digaula e hai gee i di hai o di mee dela e donu, idimaa, au ga hana gi Tamana, gei goodou ga deemee di mmada mai gi di au labelaa. 11 Digaula e hai gee i di hagi aga, idimaa, di tagi o henuailala la gu hagi aga. 12 Nia mee logowaahee i golo belee helekai iei au adu gi goodou, gei e haingadaa huoloo di donu ginai goodou dolomeenei. 13 Gei di Hagataalunga dela e donu ga hanimoi, ga dagi goodou gi nia mee huogodoo ala e donu. Mee hagalee helekai aga hua i deia. Mee e haga modongoohia aga hua ana mee ala ne hagalongo ginai, ga hagi adu gi goodou nia mee ala ga loomoi. 14 Mee ga haga madamada au, idimaa, mee ga kae agu helekai, ga hagi adu gi goodou. 15 Nia mee huogodoo ala e hai mee ginai Tamana, go agu mee. Deelaa laa au ne helekai bolo di Hagataalunga ga kae agu mee e wanga gi mee, ga hagi adu gi goodou.

Di manawa gee mo di tentene

16 “Di madagoaa dulii, gei goodou ga de gidee au, gei i muli di madagoaa dulii, gei goodou ga gidee au.” 17 Hunu daangada i ana dama agoago ga heheeu i nadau mehanga, “Di mee hai bolo aha deenei? Mee gu helekai bolo i muli di madagoaa dulii, gei gidaadou ga de gidee a mee, gei i muli di madagoaa dulii, gei gidaadou ga gidee a mee. Mee gu helekai labelaa boloo: Idimaa, au ga hana gi Tamana. 18 Di madagoaa dulii deenei le e hai bolo aha? Gidaadou e de iloo be mee e helekai bolo aha!” 19 Jesus gu modongoohia bolo digaula belee hai nadau heeu, malaa, gei mee ga helekai adu gi digaula, “Au ne helekai boloo: Di madagoaa dulii, gei goodou ga de gidee au, gei i muli di madagoaa dulii, gei goodou ga gidee au. Deenei di mee e heheeu i godou mehanga? 20 Au e hagi adu gi goodou i di tonu: Goodou ga tangitangi ge manawa gee, gei henuailala ga tentene. Goodou ga lodo huaidu, gei godou lodo huaidu ga huli ga tentene. 21 Di madagoaa di ahina ma ga hoohoo ga haanau, mee e manawa gee, idimaa, dono madagoaa haga mmaemmae la gu dau mai. Gei di madagoaa di tama gu haanau, mee gu de langahia dono mmaemmae, idimaa, mee gu tentene, bolo di tama la gu haanau mai gi henuailala. 22 E hai labelaa be goodou. Dolomeenei gei goodou e lodo huaidu, gei au ga heetugi adu labelaa gi goodou, gei godou manawa ga honu i di tentene. Tangada e mee di daa gi daha di godou tentene ai. 23 Di laangi dela ma ga dae mai, goodou hagalee dangi mai i dahi mee. Au e hagi adu gi goodou di tonu: Tamana ga dugu adu gi goodou di godou mee ga dangi ai i dogu ingoo. 24 Ga dae mai gi dolomeenei, goodou digi tangi mai i dahi mee i dogu ingoo. Dangidangi, goodou ga hai mee ginai, godou tentene la ga dohu.

Jesus gu aali i henuailala

25 “Au gu hai hegau i nia ala kai belee hagi adu gi goodou nia mee aanei, gei di madagoaa ga dae mai, gei au ga hagalee hai hegau gi nia ala kai. Au ga helekai adu gi goodou haga madammaa i Tamana. 26 Di laangi ga dau mai, gei goodou ga tangi gi mee i dogu ingoo. Au hagalee helekai bolo au ga dangi gi mee i goodou, 27 idimaa, ma go Tamana dela e aloho i goodou. Mee e aloho i goodou, idimaa, goodou e aloho i di au, gei goodou ne hagadonu bolo au ne hanimoi i baahi o God. 28 Au ne hanimoi i baahi Tamana gi henuailala. Gei dolomeenei au ga hagatanga i henuailala, ga hana gi baahi Tamana.” 29 Gei ana dama agoago ga helekai gi mee, “Dolomeenei goe gu helekai madammaa, hagalee hai hegau nia ala kai. 30 Dolomeenei gimaadou gu iloo, bolo goe e iloo nia mee huogodoo. Goe hagalee hiihai gi tangada e hai adu ana heeu. Di mee deenei e hai gimaadou gi hagadonu bolo goe ne hanimoi i baahi o God.” 31 Jesus ga helekai gi digaula, “Goodou gu hagadonu laa dolomeenei? 32 Di madagoaa ga dau mai, gei gu i kinei, gei goodou huogodoo ga maaheu, tangada nei mo tangada nei ga hana gi dono hale donu. Gei au ga dubu modogoau. Au hagalee modogoau hua, idimaa, Tamana le e madalia au. 33 Au ne hagi adu gi goodou nia mee aanei, bolo gi noho goodou i di aumaalia, i di godou hagadaubuni mai gi di au. Henuailala ga hagaduadua goodou, malaa goodou gi manawa maaloo! Au gu aali i henuailala!”

Copyright information for `KPG