a4.5:Gen 33.19; Josh 24.32
b4.9:Ezra 4.1-5; Neh 4.1-2
c4.44:Mt 13.57; Mk 6.4; Lk 4.24
d4.45:Jn 2.23
e4.46:Jn 2.1-11

John 4

Jesus mo di ahina Samaria

Nia Pharisee gu longono bolo Jesus gu babdais ana dama agoago e dogologo i nia dama agoago ala ne babdais go John. (Gei e donu, Jesus la digi babdais dana dangada e dahi, ala hua go ana dama agoago.) Di madagoaa Jesus ne longono nnelekai digaula, mee ga hagatanga i Judea, ga hana gi muli gi Galilee. Mee e hai loo gi hana laa lodo Samaria.

Mee ga dau adu gi Sychar i Samaria, dela e hagalee mogowaa i di gowaa a Jacob ne wanga gi dana dama daane go Joseph. a  Di monowai geli Jacob la i golo. Jesus gu duadua i dono heehee mai, geia ga noho i baahi di monowai geli, gei di maa gu oodee. Di ahina o Samaria ga hanimoi, belee haga hau ana wai, Jesus ga helekai gi mee, “Gaamai hunu wai e inu.” (Ana dama agoago gu hula gi lodo di waahale e hui nadau meegai.) Di ahina ga helekai, “Goe tangada o Jew, gei au tangada Samaria, malaa goe e madau au wai mai gi di au behee?” (Digau o Jew hagalee hai hegau gi nia ibu mo nia boolo digau o Samaria e hai hegau ai.) b  10 Jesus ga helekai gi mee, “Maa goe e iloo di mee a God dela e wanga, e iloo ma koai dela e madau ana wai, goe ga dangi gi mee, gei mee ga gowadu nia wai haga mouli.” 11 Di ahina ga helekai, “Meenei, dau begedu ai, gei di monowai geli le e llala. Gei nia wai haga mouli le e gaamai kooe i hee? 12 Ma go tadau damana i mua, go Jacob dela ne gaamai gi gidaadou di monowai geli deenei. Mee mo ana dama mo ana manu huogodoo nogo inu mai i di maa. Malaa, goe e koia e aamua i Jacob?” 13 Jesus ga helekai gi mee, “Digau ma ga inu nia wai aanei, e hiieinu labelaa. 14 Gei digau ala ga inu nia wai ga wanga ko au, ginaadou hagalee hiieinu labelaa. Nia wai ala ga wanga ko au, ga hai di monowai o di mouli i nadau lodo, e wanga gi digaula di mouli dee odi.” 15 Di ahina ga helekai, “Meenei, gaamai laa nia wai aalaa! Gidee hiieinu au, ga hanimoi gi kinei labelaa e huai agu wai.” 16 Jesus ga helekai gi mee, “Hana, gahigahia doo lodo, lloomoi.” 17 Di ahina ga helekai, “Dogu lodo ai.”

Jesus ga helekai, “E donu go dau helekai bolo goe doo lodo ai.
18 Gei goe gu hai lodo gi nia daane dogolima, gei taane dela e noho goolua dolomeenei, la hagalee di lodo ni oou. E donu go au helekai.” 19 Di ahina ga helekai, “Meenei, au gu modongoohia bolo goe di soukohp. 20 Madau maadua Samaria i mua nogo daumaha ang gi God i tomo di gonduu deenei, gei goodou digau o Jew e hai bolo Jerusalem la hua go di gowaa e daumaha ai gimaadou ang gi God.” 21 Jesus ga helekai gi mee, “ hagadonu ina au, di madagoaa ga dau mai, gei nia daangada ga hagalee daumaha ang gi Tamana i tomo di gonduu deenei, be i lodo Jerusalem. 22 Goodou digau Samaria la digi modongoohia loo be goodou e daumaha gi di ai, gei gimaadou digau o Jew e iloo be di maa koai e daumaha ginai gimaadou, idimaa, di hagamouli le e hanimoi i baahi digau o Jew. 23 Di madagoaa ga dau mai, gei gu i kinei, di madagoaa nia daangada ga daumaha ang gi Tamana i di hagataalunga mo di tonu. Idimaa, deenei taumaha e hiihai ginai Tamana gidaadou gi daumaha ang gi deia. 24 God la di hagataalunga, gei digau ala e daumaha ang gi mee, la gi daumaha i di hagataalunga mo di tonu.” 25 Di ahina ga helekai gi mee, “Au e iloo bolo di Mesaia (dela e haga ingoo bolo Christ) le e hanimoi. Mee ga hanimoi, le e hagi mai nia mee huogodoo.” 26 Gei Jesus ga helekai, “Deenei au go mee, dela e helehelekai adu.”

27 Di madagoaa hua deelaa, nia dama agoago a Jesus gu lloomoi labelaa, digaula gu homouli huoloo i di nadau gidee a Jesus e hagabooboo gi di ahina deelaa. Gei tangada i digaula e heeu gi di ahina deelaa ai, boloo, “Ma di aha e hiihai ginai goe?” be e heeu gi Jesus, “Goe e aha, dela e hagabooboo gi mee?” 28 Di ahina deelaa ga dugu dana mee haga hau wai, ga hana gi muli gi di waahale deelaa, ga helekai gi nia daangada, 29 “Lloomoi, mmada gi taane dela ne hagi mai agu mee huogodoo ala nogo haihai. Mee hagalee go di Mesaia?” 30 Digaula ga hagatanga i di waahale, ga hula gi Jesus. 31 Di madagoaa deelaa, gei nia dama agoago a Jesus ga helekai gi mee, “Tangada Agoago, miami!” 32 Gei mee ga helekai gi digaula, “Agu meegai i golo digi iloo goodou.” 33 Gei nia dama agoago a maa ga daamada ga heheeu i nadau mehanga, “Ma tangada gu gaamai ana meegai gi mee?” 34 Jesus ga helekai, “Agu meegai la go di daudali di hiihai o tangada dela ne hagau mai au, gei e haga lawa ana hegau gi heia. 35 Goodou di godou kai boloo: Nia malama e haa i golo, gei taugai ga hagi. Malaa, au e helekai adu gi goodou: Mmada gi humalia gi di hadagee, nia hua laagau la gu mmaadua, gu humalia di hagi. 36 Tangada dela e hagi, le e kae dono hui i dana moomee, geia e hagi gi di mouli dee odi. Deenei laa, tangada dela e dogi mo tangada dela e hagi, meemaa huogodoo e tentene. 37 Di kai deenei le e donu, bolo tangada e dahi e dogi, ge dahi e hagi. 38 Au ne hagau goodou, belee hagi di hadagee digi ngalua ginai goodou. Nia daangada ne ngalua gi di maa, gei goodou ga hagahumalia mai nadau ngalua.” 39 Digau Samaria dogologo i lodo di waahale deelaa ne hagadonu a Jesus i nnelekai di ahina dela ne hai: “Mee gu hagi mai agu mee huogodoo nogo hai.” 40 Gei di madagoaa digau o Samaria ne loomoi gi mee, digaula gu tangi gi mee, bolo mee gi noho i nadau baahi, gei Jesus ga noho i golo nia laangi e lua. 41 Digau dogologo gu hagadonu a mee mai i ana agoago. 42 Gei digaula ga helekai gi di ahina, “Gimaadou gu hagadonu dolomeenei, hagalee mai i au helekai, go gimaadou hua ne bida hagalongo gi mee. Gimaadou gu iloo bolo ma go mee go tahidi o di Hagamouli o henuailala.”

Jesus e hagahili di magi di tama daane tangada aamua

43 I muli dono noho i golo i nia laangi e lua, Jesus ga hagatanga, ga hana gi Galilee. 44 Idimaa, mee gu helekai, “Soukohp la hagalee hagalaamua i lodo dono guongo donu.” c  45 Dono dau i Galilee, nia daangada gu hagahi mai a mee, idimaa, digaula gu hula gi Tagamiami Pasoobaa i Jerusalem, gu gidee ana mee huogodoo nogo hai i Tagamiami. d  46 Jesus ga hana labelaa gi Cana i Galilee, di gowaa a mee ne huli nia wai gi hai nia waini. Tangada aamua oobidi i golo, dana dama daane e magi i Capernaum. e  47 Dono longono hua bolo Jesus gu hanimoi i Judea gi Galilee, mee ga hana gi mee, ga dangi gi mee gi hana gi Capernaum, e hagahili dana dama gu hoohoo ga made. 48 Jesus ga helekai gi mee, “Tangada i goodou e hagadonu ai, maa goodou digi mmada gi nia mogobuna mono mee haga goboina dangada.” 49 Tangada aamua ga helekai, “Meenei, hanimoi dalia au i mua dagu dama ma ga made. 50 Jesus ga helekai gi mee, “Hana, dau dama la ga mouli.”

Taane deelaa gu hagadonu nnelekai a Jesus, ga hana.
51 I dono hanadu hua gi dono hale, nia hege a maa ga heetugi gi mee mo nadau longo, “Dau dama la ga mouli!” 52 Mee ga heeu gi digaula di madagoaa behee dela ne humalia ai dana dama. Gei digaula ga helekai, “Di laa e dahi muli di oodee anaahi ne hili ai di magi o maa.” 53 Tamana gu langahia bolo deelaa di aawaa ne helekai Jesus boloo, “Dau dama la ga mouli.” Malaa, mee mo digau o dono hale huogodoo gu hagadonu. 54 Deenei di lua mogobuna Jesus ne hai i muli dono hanimoi i Judea gi Galilee.

Copyright information for `KPG