a6.31:Ex 16.4, 15; Ps 78.24
b6.45:Is 54.13
c6.68-69:Mt 16.16; Mk 8.29; Lk 9.20

John 6

Jesus e haangai ana daane lima mana (5,000)

(Matthew 14.13-21; Mark 6.30-44; Luke 9.10-17)

Nomuli, Jesus ga tuu adu laa lodo Tai o Galilee (dela e haga ingoo bolo Tiberias). Dogologowaahee e daudali a mee, i di nadau gidee ana mee haga goboina e- haga hili digau magi. Jesus ga hana gi di gowaa nnoonua, ga noho i baahi ana dama agoago. Tagamiami Pasoobaa la gu hoohoo mai. Jesus ga mmada gi digau dogologowaahee e loomoi gi deia, gei mee ga heeu gi Philip, “Dehee di gowaa e mee di hui mai tadau meegai e dohu di haangai nia daangada aanei?” Mee ne hai di mee deenei belee hagamada Philip. Gei mee gu iloo hua ana mee ala belee hai. Philip ga helekai, “Nia meegai dee dohu ginigini gi digau aanei le hui gi nia bahihadu silber i hongo di lua lau.” Tama agoago i golo dono ingoo go Andrew, tuaahina o Simon Peter, ga helekai gi mee, “Tama daane i ginei ana palaawaa e lima ge lua iga. Malaa, nia maa e dee dohu gi nia daangada huogodoo aanei!” 10 Jesus ga helekai gi digaula, “Heia digaula gi noho gi lala” (di gowaa deelaa e logo geinga tolo), gei digau huogodoo gu noho gi lala. Nia daane holongo e lima mana(5,000). 11 Jesus ga dahi aga nia palaawaa, ga danggee gi God, ga duwwe gi digaula. Mee ga hai labelaa beelaa gi nia iga, gei digau huogodoo gu miami baagawa. 12 Di madagoaa digaula ne maaluu, mee ga helekai gi ana dama agoago, “Hagabudu ina nia mee ne dubu, hudee hagauwwou mee.” 13 Gei digaula gu hagabudu nia maa huogodoo, gu haa nia gada e madangaholu maa lua ne dubu i nia palaawaa e lima, ala ne gai go nia daangada. 14 Nia daangada huogodoo ne gidee nia mee haga goboina a Jesus ne hai, ga helekai, “E donu huoloo, deenei soukohp dela belee hanimoi gi henuailala!” 15 Jesus gu iloo ia bolo digaula ga loomoi, ga huhuuli ia gi king, gei mee ga hana labelaa gi daha modogoia gi nia gonduu.

Jesus e haele i hongo nia wai

(Matthew 14.22-33; Mark 6.45-52)

16 Hiahi ia di mee, gei ana dama agoago ga lloo ia gi di tai, 17 ga kaga gi hongo di boodi, ga hula gi muli laa lodo di tai gi Capernaum. Gu boo di mee, gei Jesus digi hanimoi. 18 Di madangi gu gono maaloo, gu hai di tai gi bagibagia. 19 Nia dama agoago gu aalo di nadau boodi, holongo nia maele e dolu be e haa, ga mmada gi Jesus e haele mai i hongo tai, gei digaula gu uli nadau gai, gu mmaadagu huoloo. 20 Jesus ga helekai, “Goodou hudee mmaadagu, ma ko Au.” 21 Digaula gu tentene huoloo gu haga uda a Mee gi lodo di boodi, gei di boodi gu dau i di gowaa dela belee hula ginai digaula.

Nia daangada e halahala a Jesus

22 Dono daiaa, gei digau dogologowaahee ala nogo noho i tongotai, gu gidee bolo ma di boodi hua e-dahi nogo i golo. Digaula gu iloo, bolo Jesus digi hana dalia ana dama agoago, digaula ne hula hua mada ginaadou. 23 Nia boodi mai Tiberias ga loomoi gi tongotai, hoohoo gi di gowaa digau dogologowaahee nogo gai nadau palaawaa, i muli hua di Tagi ne hai dana danggee ang gi God. 24 Di madagoaa digau dogologowaahee ne gidee bolo Jesus gu hagalee i golo mo ana dama agoago, digaula ga kaga gi nia boodi, ga hula gi Capernaum, e halahala a Mee.

Jesus go di palaawaa haga mouli

25 Di madagoaa nia daangada ne gidee a Jesus i baahi i golo di tai, digaula ga helekai gi Mee, “Tangada Agoago, Goe ne dau i kinei ana hee?” 26 Jesus ga helekai, “Au e hagi adu gi goodou di tonu: Goodou e halahala Au, i godou maaluu di gai nia palaawaa, gei hagalee i godou modongoohia agu mogobuna. 27 Hudee ngalua gi nia meegai ala e mee di huaidu. Ngaalua gi nia meegai ala iai di mouli dono hagaodi ai, ala e gowadu go Tama Tangada, idimaa, Tamana go God la gu wanga di maaga haga mogobuna gi hongo o mee.” 28 Digaula ga heeu gi mee, “Gimaadou e hai di madau aha, gi mee ai gimaadou di hai nia mee a God ala e hiihai ginai bolo gi heia?” 29 Jesus ga helekai, “Di mee a God e hiihai ginai gi heia bolo gi hagadonu ina dana Dama dela ne hagau mai.” 30 Digaula ga heeu, “Di mogobuna behee dela e hai kooe ga mmada ginai gimaadou, ga hagadonu goe? Goe ga hai dau aha? 31 Madau maadua namua ne gai nadau ‘manna’ i di anggowaa, be nia helekai di Beebaa Dabu e helekai boloo:

Mee ne wanga gi digaula nia palaawaa mai di langi gi geina.” a 
32 Jesus ga helekai, “Au e hagi adu gi goodou di tonu: Nia palaawaa Moses ne gowadu gi goodou hagalee nia palaawaa mai i di langi. Ma go dogu Damana dela e gowadu nia palaawaa donu mai i di langi. 33 Di palaawaa a God dela e gowadu, la go mee dela ne haneia i di langi ga wanga di mouli gi henuailala.” 34 Digaula ga tangi gi mee, “Meenei, gaamai di palaawaa deenei i nia madagoaa huogodoo.” 35 Jesus ga helekai, “Au go di palaawaa haga mouli. Be koai hua dela ga hanimoi gi di au, geia hagalee hiigai. Be koai hua dela e hagadonu au, geia hagalee hiieinu. 36 Au ne hagi adu gi goodou bolo goodou gu mmada mai, ge hagalee hagadonu. 37 Digau huogodoo ala ga gaamai go dogu Damana, ga loomoi gi di au. Gei au hagalee kili gi daha digaula, 38 idimaa au ne haneia i di langi belee hai di hiihai o mee dela ne hagau mai au, hagalee go dogu hiihai. 39 Deenei di hiihai o maa dela ne hagau mai au, bolo au gi hudee diagia tei dangada i ginaadou ala ne gaamai go mee, bolo gi haga mouli ina digaula huogodoo i di laangi hagaodi. 40 Idimaa, di hiihai dogu Damana le e hai bolo digau huogodoo ala ga mmada gi Tama, ga hagadonu a mee, ga hai mee gi di mouli dee odi. Gei au ga haga mouli aga digaula i di laangi hagaodi.” 41 Digau o Jew ga daamada ga leelee logo i mee, idimaa, mee ne helekai boloo: Au go di palaawaa dela ne haneia i di langi. 42 Digaula ga helekai, “Taane deenei go Jesus, la hagalee go tama daane a Joseph? Gidaadou e iloo tamana mo tinana o maa. Mee e helekai behee dela bolo ia ne haneia i di langi?” 43 Jesus ga helekai, “Hudee leelee logo i godou mehanga. 44 Tangada e mee di hanimoi gi di au ai, maa Tamana dela ne hagau mai Au, digi dugu mai a mee, gei Au ga haga mouli aga a mee i di laangi hagaodi. 45 Ma gu lawa di hihi go nia soukohp boloo:

Nia daangada huogodoo le e kabe nadau mee mai God.
Digau huogodoo ala gu longono, gu kabe mai mee, le e loomoi gi di au. b 

46 Deenei la hagalee hai bolo tangada gu mmada gi Tamana. Go mee mai baahi o God, deelaa hua go mee ne mmada gi Tamana. 47 Au e hagi adu di tonu: Koai e hagadonu Au, geia e hai mee gi di mouli dee odi.

48 “Au go di palaawaa o di mouli. 49 Godou maadua mmaadua nogo gai nadau ‘manna’ i lodo di anggowaa, gei digaula gu mmade. 50 Deenei di hai o di palaawaa dela ne haneia i di langi: Be koai hua dela ga gai di maa, geia hagalee made. 51 Au go di palaawaa mouli dela ne haneia i di langi. Be koai hua ma ga gai di palaawaa deenei, ia e- mouli ga hana hua beelaa. Di palaawaa dela e wanga ko au gi mee, la go ogu goneiga bolo gi mouli ai henuailala.” 52 Deenei di mee ne hidi ai digau o Jew ne daamada ga lagalagamaaloo i nadau mehanga, ga heheeu, “Dehee di hai taane deenei e mee di gaamai ono goneiga e gai go gidaadou?” 53 Jesus ga helekai, “Au e hagi adu di tonu: Maa goodou hagalee gai nia goneiga ge hagalee e inu nia dodo o Tama Tangada, goodou di godou mouli ai. 54 Be koai hua dela e gai ogu goneiga mo e inu ogu dodo, ia e hai mee gi di mouli dee odi, gei au ga haga mouli aga a mee i di laangi hagaodi. 55 Idimaa, ogu goneiga la go nia meegai donu, gei ogu dodo la go nia wai inu donu. 56 Be koai hua ga gai ogu goneiga, ga inu ogu dodo, ia e noho i ogu lodo, au e noho i ono lodo. 57 Tamana dela e mouli ne hagau mai au, gei au e mouli mai i mee. E hai gadoo be tangada dela ma ga gai ogu goneiga, ia e mouli mai i di au. 58 Deenei la go di palaawaa dela ne haneia i di langi. Di palaawaa deenei la hagalee hai be nia palaawaa o godou maadua mmaadua ne gai i mua, nomuli digaula ga mmade. Tangada dela ga gai di palaawaa deenei, e mouli ga hana hua beelaa.” 59 Jesus ne hai ana helekai aanei i dono madagoaa nogo agoago i lodo synagogee i Capernaum.

Nnelekai o di mouli dee odi

60 Dogologo i ana dama agoago ne longono nnelekai aanei, ga helekai, “Di agoago deenei e haingadaa. Ma koai e mee di hagalongo gi di maa?” 61 Jesus gu modongoohia, gei tangada ne hagi ang gi mee ai bolo digaula nogo leelee logo i nia mee aanei, ga helekai gi digaula, “Nia kai aanei gu haga paagege goodou? 62 E hai behee maa goodou ga mmada gi Tama Tangada ma ga hana gi nua gi di gowaa nogo noho iei mee i mua? 63 Di Hagataalunga o God dela e dugu mai di mouli, gei nia mogobuna dangada le e balumee. Agu helekai le e gaamai di Hagataalunga haga mouli a God. 64 Gei hunu goodou hagalee hagadonu.” (Jesus gu modongoohia hua mai i di matagidagi, digau ala hagalee hagadonu, koai dela ga hagi anga ia.) 65 Gei mee ga duudagi adu boloo, “Deenei tadinga dagu mee ne hagi adu gi goodou boloo: Tangada e mee di hanimoi gi di au ai, maa Tamana digi dumaalia anga.” 66 Mai i nia helekai aanei, digau dogologo i digau nogo daudali a mee gu huli gi muli, gu diiagi a mee. 67 Gei Jesus ga helekai gi ana dama agoago dilongoholu maa lua, “Gei goodou, goodou e hiihai e hula labelaa?” 68 Simon Peter ga helekai gi mee, “Meenei Tagi, ma koai dela belee hula ginai gimaadou? Nia helekai ala e iai di mouli dee odi, la aalaa hua i doo baahi. c  69 Gimaadou gu hagadonu gu iloo bolo goe go di Tama Dabuaahia dela ne hanimoi i baahi o God.” 70 Jesus ga helekai, “Au ne hili goodou dilongoholu maa lua, gei tangada e dahi i goodou la tangada huaidu!” 71 Mee nogo leelee i Judas, tama daane Simon Iscariot. Ma e aha mee tangada e dahi i ana dama agoago, gei go mee dela ga hagi anga a Jesus.

Copyright information for `KPG