b7.22:Gen 17.10; Lev 12.3
c7.23:Jn 5.9
d7.37:Lev 23.36
e7.38:Ezek 47.1; Zech 14.8
f7.42:2 Sam 7.12; Mic 5.2
g7.50:Jn 3.1-2

John 7

Jesus mo ono duaahina daane

Nomuli, gei Jesus ga hana laa lodo Galilee. Mee e de hiihai di hana gi Judea, idimaa, digau aamua o Jew e hiihai e daaligi a mee gi made. Tagamiami ‘Tabernacle’ o digau o Jew gu hoohoo ga hai.
7.2,10:Tagamiami ‘Tabernacle’, deenei tagamiami haga tentene o digau o Jew. Di madagoaa tagamiami deenei, digaula e noho i lodo nia damaa hale hagaabili (nia ‘tabernacle’) e hagalangahia e-ginaadou di madagoaa nogo taele i lodo di anggowaa.(Levi 23:34)
Gei nia duaahina daane o Jesus ga helekai gi mee, “Hana gi Judea gi mmada adu au dama agoago gi au mee ala e haihai. Deai tangada e hagammuni ana mee ala e haihai ai, maa ia e hiihai bolo nia daangada gi iloo ia. Heia au mee gi henuailala hagatau gi modongoohia ginaadou goe!” (Ono duaahina daane hagalee hagadonu a mee.) Jesus ga helekai gi digaula, “Di madagoaa daudonu mai gi di au, la digi dau mai. Nia madagoaa huogodoo edaudonu adu gi goodou. Henuailala e hiihai adu gi goodou, gei e de hiihai mai, idimaa, au e haga modongoohia i nia madagoaa huogodoo bolo ana hangaahai le e huaidu. Goodou hula gi Tagamiami. Au hagalee hana, idimaa, di madagoaa dela e daudonu mai gi di au, la digi dau mai.” Mee ne helekai beenei, ga noho hua i Galilee.

Jesus i Tagamiami o nia ‘tabernacle’

10 I muli hua ono duaahina daane ne hula gi Tagamiami, gei Jesus gu hana labelaa, malaa, mee ne hana hagammuni. 11 Digau aamua o Jew nogo halahala a mee i Tagamiami deelaa. Digaula ga heheeu, “Mee i hee?” 12 Nia daangada dogologo e leelee haga moolee i mee i nadau mehanga. Hunu daangada e helekai, “Mee tangada humalia.”

Hunu daangada e helekai, “Deeai, mee e halahalau nia daangada.”
13 Gei deai tangada e hagabooboo hagammaa ai, idimaa, digaula e mmaadagu digau aamua o Jew. 14 Tagamiami ne hoohoo ga lawa, gei Jesus ga hana gi di Hale Daumaha, ga daamada ga agoago. 15 Nia gau aamua o Jew gu homouli, ga helekai, “Tangada deenei ne iloo nia mee logo mai hee, be mee digi kuulu?” 16 Jesus ga helekai gi digaula, “Agu agoago, la hagalee ni aagu, gei ne loomoi i baahi o God, dela ne hagau mai au. 17 Be koai hua e hiihai e hai nia mee a God ala e hiihai ginai, ia e iloo be agu agoago la ne loomoi i baahi o God, be mai ogu mogobuna. 18 Tangada dela ma ga helehelekai i deia, le e hiihai bolo ia e kae dono hagalaamua. Gei tangada dela e hiihai bolo ia e hagalaamua Tangada dela ne hagau mai ia, go mee dela e donu, gei di kai tilikai i dono baahi ai. 19 E donu bolo Moses la gu gowadu gi goodou nia haganoho. Malaa, tangada i goodou ne daudali nia haganoho aalaa ai. Gei goodou e aha ala e hiihai bolo goodou e daaligi au gi made?” 20 Digau dogologowaahee ga helekai, “Di hagataalunga huaidu i oo lodo! Ma koai belee daaligi goe gi made?” 21 Jesus ga helekai, “Di mogobuna haga goboina e dahi ne hai ko au, gei goodou huogodoo gu goboina huoloo. 22 Moses ne hai dana haganoho bolo gi sirkumsais ina godou dama daane (ma hagalee go Moses gei go godou maadua mmaadua ne daamada di maa), malaa, goodou e sirkumsais tama daane i di Laangi Sabad. b  23 Maa tama daane e sirkumsais i di Laangi Sabad gi dee mooho taganoho Moses, malaa goodou e hagawelewele mai gi di au eiaha, be au ne hai dagu dangada gi humalia i di Laangi Sabad? c  24 Hudee heia godou hagi aga laa daha. Hagi aga ina hua gi di mee dela e donu!”

Jesus go di Mesaia?

25 Hunu gau i digau o Jerusalem e helekai, “Ma hagalee go taane deenei dela e halahala go digau aamua belee daaligi gi made? 26 Mmada! Mee e agoago hua i mua digau dogologo, gei digaula hagalee helekai hai baahi gi mee! Malaa, digaula gu iloo bolo mee go di Mesaia? 27 Di madagoaa di Mesaia ga hanimoi, tangada e iloo ai be mee ne hanimoi i hee, gei gidaadou huogodoo e iloo be mee ne hanimoi i hee.” 28 Di madagoaa Jesus nogo agoago i lodo di Hale Daumaha, mee ne helekai gi nua, “Goodou gu iloo donu au, be au tangada mai hee? Gei au hagalee ne hanimoi hua i ogu mogobuna. Ma go mee dela ne hagau mai au le e donu. Gei goodou e de iloo a mee, 29 gei au e iloo a mee, idimaa, au ne hanimoi i baahi o mee, go mee ne hagau mai au.” 30 Digaula belee kumi a mee, gei tangada e dahi ne bili gi mee ai, idimaa, dono aawaa la digi dau mai. 31 E dogologo digau i lodo digau dogologowaahee aanei ne hagadonu a mee. Digaula ga helekai boloo, “Di Mesaia ga hanimoi, le e hai behee? Mee ga hai ana mogobuna e mada logo i nia mogobuna a taane deenei?”

Digau hagaloohi e hagau e kumi Jesus

32 Nia Pharisee gu longono nia leelee haga moolee digau dogologo i di gili o Jesus, gei digaula mo nia dagi hai mee dabu, ga hagau nadau gau hagaloohi e kumi Jesus. 33 Jesus ga helekai, “Au e noho hua i godou baahi i di madagoaa bodobodo, nomuli gei au ga hana gi mee dela ne hagau mai au. 34 Goodou ga halahala au, gei e deemee di gidee, idimaa, goodou e deemee di hula gi di gowaa dela ga iei au.” 35 Nia dagi aamua o Jew ga helehelekai i nadau mehanga, “Mee ga hana gi hee, dela ga deemee di gidee-(e-)gidaadou? Mee ga hana gi lodo nia waahale digau Greece ala e noho tadau daangada, ga hai ana agoago gi digau Greece? 36 Mee ne helekai boloo: Gidaadou ga halahala ia, gei e dee gidee ia, gei gidaadou e deemee di hula gi di gowaa dela ga noho ieia. Dono hadinga bolo aha?”

Nia wai haga mouli

37 Di laangi haga muliagina Tagamiami deelaa la di laangi koia e hagalabagau, gei Jesus ga duu i-nua, ga helekai gi nua loo, “Be koai hua gu hiieinu, geia gi hanimoi gi di au. d  38 Be koai hua dela ga hagadonu au, geia gi inumia. Idimaa di Beebaa Dabu e helekai boloo: Nia wai haga mouli ga hali mai i dono baahi.” e  39 Jesus ne helekai i di gili di Hagataalunga dela ga hai mee ginai digau ala gu hagadonu ia. Di madagoaa deelaa, gei di Hagataalunga digi haneia, idimaa, Jesus digi haga uda ginai di madamada.

Di hinihini mehanga nia daangada

40 Hunu gau i lodo digau dogologowaahee aanei, gu longono a mee ne helekai beenei. Digaula ga helekai, “Taane deenei la soukohp donu.” 41 Hunu gau e helekai, “Mee go di Mesaia.”

Gei hunu gau e helekai, “Di Mesaia la hagalee hanimoi i Galilee.
42 Di Beebaa Dabu e helekai bolo di Mesaia le e gila mai i di madawaawa o king David, e haanau mai i Bethlehem de waahale a David.” f  43 Digau dogologowaahee aalaa gu noho hagabuulinga dagidahi i di gili o Jesus. 44 Hunu gau bolo ginaadou e kumi a mee, ge tangada ne bili gi mee ai.

Tee hagadonu digau aamua o Jew

45 Digau hagaloohi ga hula gi muli, gei nia dagi hai mee dabu, mo nia Pharisee ga heeu, “Goodou e aha digi laha mai a mee?” 46 Nia gau hagaloohi ga helekai, “Ma deai tangada e helehelekai be tangada deenei ai!” 47 Gei nia Pharisee ga helekai, “Mee gu halahalau goodou labelaa? 48 Goodou e iloo tangada aamua be di Pharisee i golo gu hagadonu a mee? 49 Digau dogologowaahee aanei e de iloo nia haganoho Moses, ga hidi ai digaula ga noho i lala di hagahalaua a God!” 50 Di Pharisee Nicodemus, taane dela ne hana ga heetugi gi Jesus i mua, ga helekai gi digaula, g  51 “Di tonu o tadau haganoho le e hai bolo gidaadou e deemee di haga huaidu nia daangada i mua di iloo di mee dela ne hai.” 52 Gei digaula ga helekai, “Goe tangada Galilee labelaa? Daulia di Beebaa Dabu, gei goe ga iloo bolo ma soukohp ne hanimoi i Galilee ai!”

Copyright information for `KPG