a8.5:Lev 20.10; Deut 22.22-24
b8.12:Mt 5.14; Jn 9.5
c8.13:Jn 5.31
d8.17:Deut 19.15
e8.33:Mt 3.9; Lk 3.8

John 8

Di ahina ne poo i dana hai be di manu

[Gei digaula huogodoo ga hula dagidahi gi nadau hale, gei Jesus ga hana gi di Gonduu Olib. Hagaluada loo dono daiaa, mee ga hana gi muli gi di Hale Daumaha. Digaula huogodoo ga dagabuli mai gi baahi o mee, geia ga noho gi lala, ga daamada ga agoago gi digaula. Digau haga dondonu haganoho mo nia Pharisee ga laha mai di ahina ne kumi nogo hai di huaidu hai be di manu, ga haga duu a mee gi i mua digaula huogodoo. Digaula ga helekai gi Jesus, “Tangada Agoago, di ahina deenei ne kumi i dana hai di huaidu hai be di manu. I lodo tadau haganoho, Moses e helekai bolo di ahina beenei, le e dilidili gi made. Malaa, goe ga helekai bolo aha?” a  Digaula ne hai nadau heeu belee hagamada a Jesus e hagi aga a mee. Gei mee ga hagahaa gi mua, ga hihi i hongo di gelegele gi dono madaalima. Di madagoaa digaula e tuu i golo, e haihai nadau heeu gi mee, gei mee ga duu aga gi nua, ga helekai gi digaula, “Be koai hua i goodou digi hai dana hala, daamada dili a mee gi di hadu.” Gei mee ga hagahaa labelaa gi mua, ga hihi i hongo di gelegele. Di madagoaa hua digaula ne longono nia mee aanei, digaula huogodoo ga hula, hagadau dagidahi, digau mmaadua matagidagi. Jesus ga dubu modogoia, gei di ahina deelaa e duu hua i golo. 10 Jesus ga duu aga, ga helekai gi mee, “Aahee digaula? Ma tangada ne dubu i golo ai belee hagahuaidu goe?” 11 Di ahina deelaa ga helekai, “Meenei, tangada ai.”

Jesus ga helekai, “E humalia, au hogi hagalee hagahuaidu goe. Malaa, hana, hudee heia labelaa di huaidu!”]

Jesus go di maalama o henuailala

12 Jesus ga helekai labelaa gi nia Pharisee, “Au go di maalama o henuailala. Be koai hua dela e daudali au, geia e hai mee gi di maalama o di mouli, ge hagalee e haele i lodo di bouli.” b  13 Nia Pharisee ga helekai gi mee, “Dolomeenei gei goe e haga modongoohia hua goe. Au helekai nogo helekai iei goe, la ono hagahonu ai.” c  14 Jesus ga helekai, “Deeai. Maeaha maa au ne haga modongoohia hua au, gei agu helekai le e donu, idimaa, au e iloo au ne hanimoi i hee ge e hana gi hee. Goodou e de iloo be au ne hanimoi i hee ge e hana gi hee. 15 Goodou e hagi aga gi di ala taangada. Gei au hagalee hagi aga tangada. 16 Maa au ga hagi aga, dagu hagi aga le e donu, idimaa, au hagalee modogoau hua. Tamana dela ne hagau mai au, le e madalia au. 17 Ma e hihi i lodo di godou haganoho bolo nia daangada hagadootonu dogolua ma ga donu gi di mee e dahi, nnelekai meemaa le e donu. d  18 Au dela e haga modongoohia aga dagu baahi, gei Tamana dela ne hagau mai au, e haga modongoohia aga dalia au labelaa.” 19 Digaula ga heeu gi mee, “Doo damana la i-hee?”

Jesus ga helekai, “Goodou e de iloo au mo dogu Damana. Ma goodou ne iloo au, gei goodou gu iloo labelaa dogu Damana.”
20 Jesus ne helehelekai nia mee aanei huogodoo, i dono madagoaa nogo agoago i di Hale Daumaha i di gowaa dela e dugu ai tebedebe hai tigidaumaha. Gei tangada ne kumi a mee ai, idimaa, di madagoaa o maa digi dau mai.

Goodou e deemee di hula gi di gowaa dela e hana ginai au

21 Jesus ga helekai labelaa gi digaula, “Au ga hana gi daha, goodou ga halahala au, gei goodou ga mmade i lodo godou huaidu. Goodou e deemee di hula gi di gowaa dela e hana ginai au.” 22 Gei digau aamua o Jew ga helekai, “Mee e helekai bolo gidaadou e deemee di hula gi di gowaa dela e hana gineia. Deenei le e hai dono hadinga bolo mee ga daaligi ia gi made?” 23 Jesus ga helekai, “Goodou digau ni henuailala, gei au ne haneia i nua. Goodou digau henuailala, gei au hagalee tangada o henuailala. 24 Deelaa laa au e hagi adu gi goodou, bolo goodou ga mmade i lodo godou huaidu. Maa goodou hagalee hagadonu bolo “Au Dela Ko au,” gei goodou ga mmade i lodo godou huaidu.” 25 Digaula ga heeu gi mee, “Goe koai?”

Jesus ga helekai, “Gu lawa di hagi adu ko au i taamada loo!
26 Nia mee logowaahee belee helekai iei au i goodou. Nia mee logowaahee belee haga huaidu ai goodou. Tangada ne hagau mai au, go mee dela e donu huoloo, gei au ne hagi ang gi henuailala nia mee ala ne longono iei au mai baahi o mee.” 27 Digaula digi modongoohia bolo Jesus ne helehelekai gi digaula i Tamana. 28 Gei mee ga helekai gi digaula, “Di godou madagoaa ma ga daudau gi nua di Tama Tangada, goodou ga iloo laa, bolo “Au Dela Ko au.” Gei goodou ga iloo labelaa, bolo au hagalee hai agu mee hua i di au. Au e helekai hua i nia mee o dogu Damana, bolo gi helekai ai. 29 Mee dela ne hagau mai au, le e madalia au. Mee digi diagia au modogoau, idimaa, au e hai nia mee ala e hiihai ginai mee i nia madagoaa huogodoo.” 30 Digau dogologo ala ne longono nia mee a Jesus nogo helehelekai ai, gu hagadonu a mee.

Digau moholo mo nia hege

31 Jesus ga helekai gi digau ala gu hagadonu ia, “Maa goodou ma ga daudali agu agoago, goodou gu hai nia dama agoago donu ni aagu. 32 Goodou ga iloo di tonu, gei di tonu ga haga mehede goodou.” 33 Digaula ga helekai, “Gimaadou nia hagadili ni Abraham. Gimaadou digi hai hege gi nia daangada. Goe e helekai bolo gimaadou ga haga maahede behee?” e  34 Jesus ga helekai, “Au e hagi adu gi goodou di tonu: Digau huogodoo ala e huaidu, la nia hege ni di huaidu. 35 Di hege la hagalee tangada donu ni di madahaanau. Gei tama daane la tangada donu ni di madahaanau ga hana hua beelaa. 36 Maa di Tama ga haga mehede goodou, gei goodou gu maahede donu. 37 Au e iloo bolo goodou nia hagadili ni Abraham, gei goodou e hagamahi belee daaligi au gi made, idimaa, goodou ala hagalee daudali agu agoago. 38 Au e helehelekai i nia mee o dogu Damana ne hagi mai, gei goodou e hai nia mee di godou damana ne hagi adu.” 39 Digaula ga helekai, “Di madau damana la go Abraham!”

Jesus ga helekai, “Maa goodou nia dama ni Abraham, goodou belee hai nia mee a maa nogo hai.
40 Agu mee huogodoo ala ne hai, le e hagi adu gi goodou di tonu, dela ne hagalongo ginai au mai baahi o God. Dolomeenei, gei goodou e hagamahi belee daaligi au gi made. Abraham digi hai dana mee beenei! 41 Goodou e hai nia mee di godou damana nogo hai.”

Gei digaula ga helekai, “Ma go God dela go di madau damana. Gimaadou nia dama donu ni mee.”
42 Jesus ga helekai gi digaula, “Maa nei bolo God la Tamana donu ni goodou, goodou la belee aloho i di au, idimaa, au ne hanimoi i baahi o God, gei dolomeenei au gu- i ginei. Au hagalee ne hanimoi hua i di au, go mee ne hagau mai au. 43 Goodou e aha ala digi modongoohia agu helekai? Goodou hagalee modongoohia, idimaa, goodou e deemee di hagalongo gi agu helekai. 44 Goodou nia dama ni Satan, di godou damana, gei goodou e hiihai e daudali di hiihai godou damana. Mai taamada, gei mee tangada daaligi dangada gi made. Mee digi madalia loo di baahi dela e donu, idimaa, ma deai di tonu i ono lodo ai. Di madagoaa mee ma ga helekai kai tilikai, mee e hai hua go dono iloo mai ono lodo, idimaa, mee tangada hai kai tilikai, gei mee la go tamana o nia kai tilikai huogodoo. 45 Gei au e helekai nia helekai ala e donu, deelaa di godou mee ne de hagadonu au. 46 Ma koai i goodou e mee di haga modongoohia aga bolo au gu ihala, gu hai di huaidu? Maa au e helekai i di tonu, goodou e aha ala hagalee hagadonu au? 47 Tangada dela ne hanimoi i baahi o God, e hagalongo gi nia helekai a God. Go goodou hua ala hagalee mai baahi o God, deelaa di mee e hagalee hagalongo ai goodou.”

Jesus mo Abraham

48 Digaula ga heeu adu gi Jesus, “Madau helekai la hagalee donu di helekai bolo goe tangada Samaria, ge iai di hagataalunga huaidu i oo lodo?” 49 Jesus ga helekai, “Dogu hagataalunga huaidu ai. Au e hagalaamua dogu Damana, gei goodou e haga balumee au. 50 Au hagalee halahala dogu hagalaamua. Tangada i golo dela e hagalaamua au ge e donu dana hagi aga.” 51 Au e hagi adu gi goodou di tonu: Be koai hua dela ga daudali agu helekai, geia hagalee loo e made.” 52 Digau o Jew ga helekai gi mee, “Dolomeenei, gei gimaadou gu donu bolo di hagataalunga huaidu i oo lodo. Abraham gu made, nia soukohp gu mmade, gei goe e helekai bolo be koai hua dela ga daudali au agoago, geia hagalee loo e made. 53 Madau damana Abraham gu made. Goe e helekai bolo goe e mada aamua i mee? Nia soukohp e mmade labelaa. Goe e hai bolo goe koai?” 54 Jesus ga helekai gi digaula, “Maa Au ga bida hagalaamua Au, dogu hagalaamua dono hadinga ai. Tangada dela e hagalaamua Au, la dela go dogu Damana, go Mee dela e helekai ai goodou bolo go di godou God. 55 Goodou digi iloo a mee, gei au e iloo a mee. Maa nei bolo au ne helekai bolo au e de iloo eau a mee, au tangada hai kai tilikai be goodou. Au e iloo a mee, ge e daudali ana helekai. 56 Di godou damana go Abraham gu tene gi dono mmada gi dogu hanimoi. Mee gu mmada gu tentene.” 57 Digaula ga helekai, “Oo ngadau digi madalima, gei goe bolo goe gu gidee Abraham?” 58 Jesus ga helekai, “Au e hagi adu gi goodou di tonu: I mua Abraham ne haanau, gei “Au Ko au” gu i-golo.” 59 Digaula belee belee dilidili a mee gi nia hadu, gei Jesus ga haga ngala ia, ga hagatanga gi daha mo di Hale Daumaha.

Copyright information for `KPG