a10.2:Mt 9.37-38
b10.3:Mt 10.16
c10.4-11:Mt 10.7-14; Mk 6.8-11; Lk 9.3-5
d10.7:1 Cor 9.14; 1 Tim 5.18
e10.10-11:Acts 13.51
f10.12:Gen 19.24-28; Mt 11.24, 10.15
g10.13:Is 23.1-18; Ezek 26.128.26; Joel 3.4-8; Amos 1.9-10; Zech 9.2-4
h10.15:Is 14.13-15
i10.16:Mt 10.40; Mk 9.37; Lk 9.48; Jn 13.20
j10.19:Ps 91.13
k10.22:Jn 3.35, 10.15
l10.25-28:Mt 22.35-40; Mk 12.28-34
m10.27:Lev 19.18; Deut 6.5
n10.28:Lev 18.5
o10.33-34:2 Chr 28.15
p10.38-39:Jn 11.1

Luke 10

Jesus e hagau digau agoago madahidu maa lua

Muli nia mee aanei, Tagi ga hili ana gau agoago e madahidu maa lua, ga hagau dau dogolua i mua dono hana gi nia waahale mono madagoaa e hana ginai. Mee ga helekai, “Tau gai gu damana, gei digau ngalua le e hogoohi. Dalodalo ang gi Tagi o taugai deenei gi hagau ina mai digau ngalua e hadi taugai. a  Hula! Au e hagau goodou gadoo be nia damaa siibi i mehanga nia paana lodo geinga. b  Goodou hudee kae mee dugu hadu, nia budehede dagidagi mee, be nia suudi. Hudee tuu bolo e hagaaloho gi tangada i hongo di ala. c  Godou madagoaa ga dau i di hale, gei goodou gi helekai i mua boloo, Di aumaalia gi noho i baahi di hale deenei. Maa tangada e aloho i di aumaalia e noho i golo, heia godou hagaaloho di noho i di aumaalia gi noho i dono baahi. Maa ga hagalee, kaina godou hagaaloho di aumaalia gi muli. Noho i di hale deelaa, inu ge miami nia mee ala ma ga gowadu gi goodou, idimaa, digau hai hegau le e wanga nadau hui. Hudee hula gi di hale nei mo di hale nei. d  Goodou ma ga hula gi lodo di waahale, ga benebene go digaula, geina nia mee ala ma ga dugu adu gi godou mua. Goodou hagamaaloo ina aga digau magi ala i di waahale deelaa, mo di agoago gi digaula boloo, “Tenua o God la gu hanimoi gu hoohoo adu gi goodou.” 10 Goodou ma ga hula gi dahi waahale, ga hagalee benebene go digaula, goodou hula gi hongo nia ala, helekai boloo, e  11 Nia gelegele o di godou waahale ala e pigi gi madau babaawae, ga duidui e hai baahi adu gi goodou, gi langahia bolo Tenua o God la gu hanimoi, gu hoohoo adu gi goodou! 12 Au e hagi adu gi goodou di tonu bolo di Laangi Hagi aga, God koia e dumaalia gi Sodom i di waahale deelaa. f 

Nia waahale de hagadonu

(Matthew 11.20-24)

13 “E huaidu adu gi di goe Chorazin, ge e huaidu labelaa gi Bethsaida! Maa nei boloo nia mogobuna ala ne hai i gulu baahi, la ne hai i Tyre mo Sidon, gei digaula la gu noho gi lala hua i-mua, gu ulu gi nia gahu manawa gee mo di haga dogolia nadau gili gi nia luaahi, e haga modongoohia bolo ginaadou gu maaliu gi daha mo nadau huaidu. g  14 I di Laangi Hagi aga, God e mada dumaalia gi Tyre mo Sidon i goodou. 15 Capernaum, goe e hiihai e haga menege aga goe gi di langi i nua? Goe ga hudu gi lodo di gowaa hagaduadua!” h  16 Jesus ga helekai gi ana dama agoago, “Be koai e hagalongo adu gi goodou, ia ne hagalongo mai gi di au. Be koai hagalee hagalongo adu gi goodou, ia digi hagalongo mai gi di au. Be koai hagalee hagalongo mai gi di au, ia digi hagalongo gi Tangada dela ne hagau mai au.” i 

Di loomoi gi muli digau madahidu maa lua

17 Digau agoago madahidu maa lua ne loomoi gi muli ge e tentene huoloo, ga helekai gi Jesus, “Meenei Tagi, nia hagataalunga huaidu gu hagalongo mai gi gimaadou ne hagabagi digaula gi daha mo nia daangada i doo ingoo!” 18 Jesus ga helekai, “Au gu mmada gi Satan e doo ia i di langi e maahina be di ila. 19 Hagalongo! Au gu gowadu gi goodou di mogobuna gi mee goodou di taele i hongo nia gihaa mono “scorpion”, gei gi aali goodou laa hongo nia mogobuna o di hagadaumee, dahi mee e hagahuaidu goodou ai. j  20 Hudee tentene bolo nia hagataalunga huaidu la gu hagalongo adu gi goodou, gei gi tene hua gi godou ingoo ala gu hihi i di langi.”

Tentene o Jesus

(Matthew 11.25-27; 13.16,17)

21 Di madagoaa hua deelaa, gei Jesus gu honu i di tene mai di Hagataalunga Dabu, gei mee ga helekai, “Tamana, Tagi o di langi mo henuailala. Au e danggee adu gi di goe i dau haga modongoohia ang gi digau ala bolo ginaadou ni damagiigi nia mee ala ne hagammuni kooe i digau ala bolo ginaadou e kabemee mo di iloo nia mee. Uaa, Tamana, deenei di mee e manawa tene ginai goe gi heia beenei. 22 Dogu Damana ne gaamai gi di au nia mee huogodoo. Tangada e iloo ia Tama ai, dela hua go Tamana. Gei deai tangada e iloo ia Tamana ai, dela hua go Tama mo nia daangada a Tama ne hilihili belee haga modongoohia aga ia.” k  23 Gei Jesus ga huli gi ana dama agoago ga helekai mada ginaadou, “Goodou gu hadanga lamalia, i goodou e gidee nia mee ala e mmada ginai goodou. 24 Au e hagi adu gi goodou, bolo e logo nia soukohp mono king nogo hiihai huoloo bolo ginaadou gi mmada gi nia mee ala e mmada ginai goodou, gei digaula e deemee. Digaula nogo hiihai gi longono nia mee ala e longono goodou, gei digaula digi longono.”

Di ala kai tangada Samaria humalia

25 Tangada haga dondonu haganoho ne hanimoi belee hagamada a Jesus, ga helekai, “Tangada agoago, au e hai dagu aha, gei au ga hai mee gi di mouli dee odi?” l  26 Jesus ga helekai gi mee, “Di Beebaa Dabu e helekai bolo aha? Dehee dau haga modongoohia nia maa?” 27 Gei taane ga helekai, “Aloho i Dimaadua go doo God aga i lodo doo manawa hagatau, mo doo hagataalunga hagatau, mo oo mahi hagatau, mo au maanadu hagatau, gei gi aloho i tangada dela i doo baahi, gi hai be doo aloho i di goe.” m  28 Gei Jesus ga helekai, “E hai donu. Heia nia maa, gei goe ga mouli.” n  29 Gei tangada haga dondonu haganoho e hiihai gi donu humalia, ga heeu gi Jesus, “Tangada dela i dogu baahi la koai?” 30 Jesus ga helekai, “Dahi daane e hagatanga i Jerusalem e hana gi Jericho, ga kumi go digau haga dogolege, ga dada ono goloo, ga daaligi a mee, gu hoohoo ga made, ga diiagi i golo. 31 Tangada hai mee dabu ga haneia i hongo di ala deelaa, ga mmada gi taane deelaa, gei mee ga hana hua i di baahi i golo o di ala. 32 Tangada Levi ga hanimoi labelaa i di ala deelaa, ga mmada gi taane deelaa, geia ga hana labelaa i di baahi i golo o di ala. 33 Gei tangada Samaria ga heehee mai i di ala deelaa, ga dau gi di gowaa deelaa , ga gidee taane deelaa, geia gu aloho i mee huoloo. o  34 Mee ga hanadu gi mee ga dui ana lolo mono waini gi nia gowaa moholehole, ga haga pigipigi, ga dugu a mee gi hongo dana manu, ga lahi gi di hale nohonoho dangada, ga madamada humalia ai. 35 Ga hooaga luada, gei mee ga wanga ana bahihadu silber e lua gi tagi o di hale deelaa, ga helekai boloo, Benabena ina mua taane deenei. Au ga hana, ga hanimoi laa, ga hui nia mee huogodoo ala ne hai hegau iei goe gi mee.” 36 Gei Jesus ga haga lawa dana ala kai deenei, ga heeu, “Goe e maanadu ma koai i digau dogodolu aanei ne hai be tangada i baahi o tangada dela ne daaligi go digau gaiaa?” 37 Tangada haga dondonu haganoho ga helekai, “Go tangada dela ne hagamaamaa a mee.”

Gei Jesus ga helekai, “Hana laa, heia beelaa.”

Jesus e heetugi gi Martha mo Mary

38 Di hula o Jesus mo ana dama agoago i hongo di ala, mee ga hanimoi gi di waahale, gei di ahina go Martha ga benebene a mee. p  39 Mee dono duaahina ahina i golo, go Mary, nogo noho hua i baahi nia wae o Tagi, e hagalongo gi nia agoago a maa. 40 Martha gu lodo huaidu i ana moomee huogodoo ala belee hai, ga hanadu gi Jesus, ga helekai, “Meenei Tagi, goe e de hei e-goe dogu duaahina gu hai au gi hai nia hegau huogodoo modogoau? Helekai gi mee gi hanimoi, e hagamaamaa au.” 41 Tagi ga helekai, “Martha, Martha, goe e de nohomaalia i nia mee e logo. 42 Di mee donu belee hai, la dela gu hai go Mary, gei e deemee di daa gi daha mo mee.”

Copyright information for `KPG