a14.5:Mt 12.11
b14.8-10:Prov 25.6-7
c14.11:Mt 23.12; Lk 18.14
d14.26:Mt 10.37
e14.27:Mt 10.38, 16.24; Mk 8.34; Lk 9.23

Luke 14

Jesus e hagahili dana daane magi

Dahi Laangi Sabad, gei Jesus ne hana ga miami i di hale o di Pharisee aamua, gei nia daangada e madamadaagi a mee gi hoohoo . Dahi daane e haga hula ono wae mo ono lima, ga hana gi Jesus. Gei Jesus ga huli adu gi digau haga dondonu haganoho mo nia Pharisee, ga heeu, “Tadau haganoho le e mahuge anga di hagahili di magi i di Laangi Sabad be deeai?” Gei digaula digi helekai. Jesus ga dahi mai taane deelaa, ga hagahili, ga hagau gi dono hale. Nomuli, gei mee ga helekai gi digaula, “Dolomaa tei goodou ga doo dana dama be dana kau gi lodo di monowai i di Laangi Sabad, gei mee ga hagalee dahi aga di maa hagalimalima i di Laangi Sabad deelaa?” a  Gei digaula gu deemee di helekai gi telekai a maa.

Di manawa hila gi lala mo tumaalia tangada

Jesus gu modongoohia digau ala ne gahi mai gi tagamiami e hilihili nia gowaa koia e humalia e noho ginaadou, gei mee ga hai dana ala kai deenei gi digaula, “Maa tangada ga gahi goe gi tagamiami haga hai lodo, hudee noho i di gowaa dela koia e humalia. Goe ga noho i golo, gei tangada e mada hagalabagau i oo nua, ga gahi aga labelaa, b  gei tangada dela ne gahi goolua, ga hai adu gi di goe, bolo goe gi wanga ina di lohongo gi mee e noho ai. Gei goe ga langaadia, ga noho gi lala i di gowaa mugi lala loo. 10 Maa goe ga gahi go tangada gi hanaga gi tagamiami haga hai lodo, noho i di gowaa dela i mugi lala loo, gei tangada dela ne gahi goe ga hai adu boloo, Dogu ihoo hagaaloho, hanaga laa nei gi di gowaa e humalia. Ma ga hai beenei, le e hai goe gi hagalabagau i mua oo ehoo ala ne gahi aga dalia goe. 11 Idimaa, digau ala e hagalaamua ginaadou, le e hai gi mugi lala, gei digau ala e hai ginaadou gi mugi lala loo, le e hai gi hagalaamua.” c  12 Gei Jesus ga helekai gi tagi di hale, “Goe ma ga hai dau hagamiami oodee be hiahi, hudee gahia oo ehoo, be go oo duaahina, be go oo gau, be go digau maluagina ala i doo baahi, idimaa, digau aanei ga gahi labelaa goe. Ma ga hai beenei, digaula ga hui adu labelaa doo humalia. 13 Goe ga hai dau hagamiami damana, gahia digau hagaloale, digau mooho nadau huaidina, digau habehabe, mo digau deegida, 14 gei goe ga haga maluagina, idimaa, digaula e deemee di hui goe labelaa. God e hui labelaa goe i di laangi dela e mouli aga digau humalia.”

Di ala kai tagamiami aamua

(Matthew 22.1-10)

15 Tangada i digau ne gahi aga nogo noho i teebele, ne longono ia nia helekai aanei, ga helekai gi Jesus, “E haga maluagina go digau ala ma ga noho i tagamiami aamua i Tenua o God!” 16 Gei Jesus ga helekai gi mee, “Tangada ne hai dana hagamiami damana, gei mee ga gahi ana gau dogologo, 17 ga dae mai di madagoaa tagamiami, gei mee ga hagau dana dangada hai hegau gi ana gau ala ne gahi bolo gi loomoi, nia mee huogodoo gu togomaalia! 18 Gei tangada nei mo tangada nei i digaula ga hai nadau dangidangi. Tangada matagidagi ga helekai gi tangada hai hegau boloo, Au gu hui dagu gowaa, gei au belee hai gi mmada gi di gowaa. Dumaalia mai mua gi dagu dangidangi. 19 Tangada i golo boloo, “Au gu hui agu kau madangaholu, gei au belee hana, e hagadina nia maa. Dumaalia mai gi di au. 20 Gei tangada i golo e helekai boloo, Au dogo hai hua dogu lodo, gu deemee di hanadu. 21 Gei tangada hai hegau ga hana gi muli, ga hagi anga gi dono dangada aamua nia mee huogodoo ala ne hai. Gei tangada aamua gu hagawelewele huoloo, ga helekai boloo, Hana gi hongo nia ala llauehe mo lligi o di waahale. Laha mai digau hagaloale, mooho nadau huaidina, deegida, mo digau habehabe. 22 Tangada hai hegau ga helekai gi dono dagi boloo, Dau hegau la gu hai, gei di maa e oo huaigolo. 23 Gei tangada aamua ga helekai gi tangada hai hegau boloo, Hana gi nia ala llauehe mo lligi o tenua. Laha mai digau huogodoo gi honu i lodo dogu hale. 24 Gei au e hagi adu gi goodou bolo tangada e dahi i digau ala ne haga gahi e momi dana mee i dagu hagamiami ai!”

Daudali Jesus

(Matthew 10.37,38)

25 Dahi madagoaa, digau dogologo nogo hula i muli o Jesus, gei mee ga huli mai, ga helekai, 26 “Tangada dela e hanimoi gi di au, le e deemee di hai tama agoago ni aagu, maa ia hagalee e aloho i di au laa hongo dono damana mo dono dinana, dono lodo mo ana dama, ono duaahina daane mo ahina, mo dono huaidina. d  27 Tangada dela hagalee kae dono loobuu donu ga hanimoi i ogu muli, le e deemee di hai tama agoago ni aagu. e  28 Maa tei goodou ga maanadu bolo e haga duu dana angulaa, geia gi noho gi lala i mua, gi hagabau ina di hui di maa, be ana bahihadu le e dohu, e mee di hau di maa gi lawa. 29 Maa mee hagalee hai beenei, geia e deemee di hau di angulaa gi lawa i muli di hau di baba, gei nia daangada ga mmada gi dana moomee, ga gadagada, e hagahuaidu a mee boloo, 30 Mee ne daamada ne hau dana angulaa, geia e deemee di haga lawa di maa.

31 “Maa dahi king ga hana mo ana gau daua e madangaholu mana(10,000) belee heebagi gi di king dela e hanimoi mo ana gau daua e madalua mana(20,000), mee ga noho gi lala i mua, e hagamaanadu be ia e maaloo di heebagi gi di king deelaa. 32 Ma ga deemee, geia ga hagau ana gau kae hegau e heetugi gi di king dela i golo i dono madagoaa e mogowaa ai, e dangidangi anga bolo hagalee hai taua.” 33 Jesus ga helekai, “E hai gadoo be goodou. Tangada i goodou ai e mee di hai dagu dama agoago, maa ia digi lawa gi daha mo nia mee huogodoo ala e hai mee ginai.

Nia toolo ono hadinga ai

(Matthew 5.13; Mark 9.50)

34 “Nia toolo e humalia, gei nia mmala o nia maa ma ga hagalee, deai di hai e haga mmala nia maa ai. 35 Gei nia maa hagalee dahidamee labelaa gi nia gelegele, be e haga oho nia laagau, ala hua e kili gi daha. Tangada ono dalinga i golo, gei mee gi hagalongo!”

Copyright information for `KPG