a18.14:Mt 23.12; Lk 14.11
b18.20:Ex 20.12-16; Deut 5.16-20

Luke 18

Di ala kai o di ahina gu made dono lodo mo tangada hai gabunga

Jesus ga kai dana ala kai gi ana dama agoago belee aago digaula gi hai dalodalo i nia madagoaa huogodoo, gi de madugidugia. Mee ga helekai, “I lodo dahi waahale nogo iai tangada hai gabunga, dela hagalee madagu i God, ge hagalee hagabau nia daangada. Di ahina gu made dono lodo i lodo di waahale deelaa, ga hanimoi gi mee, e dangidangi i ono donu, boloo, Hagamaamaa ina au, e hai baahi gi tangada dela e hai baahi mai gi di au. Gu waalooloo gei tangada hai gabunga digi haga gila ina tangidangi a maa. Muli mai hua, gei mee ga bida hagamaanadu i ono lodo boloo, Au tangada hagalee madagu i God, ge hagalee hagabau nia daangada, gei nia haingadaa huogodoo di ahina deenei e hai mai gi di au, au ga hai nia donu o maa gi gila. Maa au ga hagalee hai dono hiihai, gei mee ga hani hanimoi hua, ga hagabuhi au!” Gei di Tagi ga helekai, “Hagalongo gi nnelekai tangada hai gabunga huaidu deelaa. E hai behee? God la ga hagalee gabunga humalia ana daangada donu ala e tangi ang gi deia i nia hagamaamaa i di boo mo di aa? Mee ga duai dana hagamaamaa digaula? Au e hagi adu gi goodou bolo mee ga gabunga gi hai be nia hiihai digaula, ge e hai hogi gi limalima. Malaa, Tama Tangada la ga gidee di hagadonu i henuailala i dono hanimoi?”

Di ala kai o di Pharisee mo tangada hagabudu dagitedi

Jesus ne kai labelaa dana ala kai gi digau ala gu donu bolo ginaadou e humalia, ge digi hagabaulia digau huogodoo ala i golo. 10 Mee ga helekai, “Nia daane dogolua ne hula gi di Hale Daumaha belee dalodalo. Tangada e dahi di Pharisee, gei di hoo o maa tangada hagabudu dagitedi. 11 Di Pharisee ga duu i-nua, ga duu madatanga i daha modogoia, ga dalodalo boloo, Au e danggee adu gi di goe, Meenei God, au hagalee hagagailaa, hagalee hai mee hala, be e hai be di manu be digau ala i golo. Au e danggee adu gi di goe, au hagalee hai be tangada hagabudu dagitedi deelaa. 12 Au e noho haga onge i nia laangi e lua i lodo tabu e dahi, gei au e gowadu gi di goe dahi baahi madangaholu o agu bahihadu ala e ulu mai. 13 Tangada hagabudu dagitedi le e duu madatanga i daha, ge hagalee hila beelaa nua gi di langi, geia ga paapaa dono hadahada, ga helekai boloo, God, aloho mai gi di au, tangada huaidu!” 14 Jesus ga helekai, “Au e hagi adu gi goodou bolo tangada hagabudu dagitedi la ne donu i baahi o God i mua dono hana gi dono hale, hagalee go di Pharisee. Idimaa, digau ala bolo ginaadou digau aamua, le e hai gi hila gi lala, gei digau ala e hila gi lala, le e hai gi aamua.” a 

Jesus e hagahumalia nia dama lligi

(Matthew 19.13-15; Mark 10.13-16)

15 Nia daangada ne laha mai nadau dama gi Jesus belee dugu ono lima gi nonua. Nia dama agoago a maa ga gidee, ga wwou gi digaula. 16 Gei Jesus ga gahi mai nia dama, ga helekai, “Dugua mai nia dama gi lloomoi gi di au. Hudee abaabalia digaula, idimaa, Tenua o God la ni digau ala e lligi beenei. 17 Au e hagi adu di tonu bolo tangada dela hagalee hai mee gi Tenua o God be di tama dulii, geia e deemee di ulu i Tenua o God.”

Tangada maluagina

(Matthew 19.16-30; Mark 10.17-31)

18 Tangada aamua o Judea ga heeu gi Jesus, “Tangada Agoago humalia, au e hai dagu aha, gei au ga hai mee gi di mouli dee odi?” 19 Jesus ga helekai, “Goe e hai bolo au tangada humalia eiaha? Ma tangada e humalia ai, go God hua modogoia. 20 Goe e iloo nia haganoho boloo, Goe hudee hai be di manu, hudee daaligidia tangada gi made, hudee gaiaa, ge hudee hai kai tilikai, gi hagalabagau ina doo damana mo doo dinana.” b  21 Gei taane deelaa ga helekai, “Au nogo hagalongo huoloo gi nia haganoho aanei huogodoo, aga loo i dogu damagiigi.” 22 Jesus ga longono ia nia mee aanei, ga helekai gi mee, “Di mee e dahi i golo e hai gi hai kooe: Huia gi daha au mee huogodoo ala e hai mee ginai. Wanga ina nia bahihadu gi digau hagaloale, gei goe ga hai mee gi nia maluagina ala i di langi, hanimoi, daudalia mai au.” 23 Taane deenei ne longono, gei mee gu manawa gee huoloo, i mee tangada maluagina huoloo. 24 Jesus ga mmada gi mee dela gu lodo huaidu, ga helekai, “E haingadaa huoloo go digau maluagina i di nadau ulu i Tenua o God. 25 E mada haingadaa go tangada maluagina i dono ulu i Tenua o God, i di ‘camel’ ma ga ulu i di bongoo di iwi dui mee.” 26 Digau ala ne longono telekai a maa, ga heeu gi mee, “Malaa, koai dela e mee di mouli?” 27 Jesus ga helekai, “Nia mee ala e haingadaa i baahi nia daangada, le e haingoohia hua i baahi o God.” 28 Gei Peter ga helekai, “Mmada, gimaadou gu diiagi madau hale belee daudali goe.” 29 Jesus ga helekai, “Au e hagi adu gi goodou di tonu bolo tangada ma ga diiagi dono hale, dono lodo, ono duaahina daane, ono maadua, be ana dama i di gili Tenua o God, 30 geia e hai mee gi nia mee e logo i di mouli dolomeenei mo di mouli dee odi dela ga hanimoi.”

Di tolu helekai a Jesus i dono made

(Matthew 20.17-19; Mark 10.32-34)

31 Jesus ga lahi ana dama agoago dilongoholu maa lua gi daha, ga helekai gi digaula, “Hagalongo, gidaadou e hula gi Jerusalem, di gowaa dela ga kila ai nia helekai huogodoo nia soukohp i di gili Tama Tangada. 32 Mee ga wanga gi digau tuadimee ga haganneennee, ga hagahuaidu, ga buibui ginai nia haawale. 33 Digaula ga haga mamaawa a mee, ga daaligi a mee gi made, gei muli nia laangi e dolu, mee ga mouli aga.” 34 Gei nia dama agoago a maa e de iloo ana helekai, idimaa nia hadinga o nia helekai la gu hagammuni i digaula, gei digaula e de iloo be Jesus e helehelekai i di aha.

Jesus e hagahili tangada hagaloale deegida

(Matthew 20.29-34; Mark 10.46-52)

35 Jesus ne hanimoi ga hoohoo gi Jericho, gei tangada deegida e noho i taalinga di ala, e madamadau mee. 36 Taane deenei ga longono di longoaa digau dogologo ala e hula dalia a mee, ga heeu, “Ma di aha deenei?” 37 Digaula ga helekai, “Jesus o Nazareth deenei e hana.” 38 Mee ga wolo gi nua, “Jesus! Tama a David! Aloho mai gi di au!” 39 Digau ala e hula i mua o Jesus ga wwou gi mee, ga helekai bolo gi hudee leelee, gei mee koia ne wolowolo gi nonua, “Tama a David, aloho mai gi di au!” 40 Gei Jesus ga duu, ga helekai bolo gi laha mai taane deegida gi deia. Jesus ga heeu gi mee, 41 “Ma di aha dela e hiihai ginai goe, au gi heia adu?

Mee ga helekai, “Meenei, au e hiihai gi gidee labelaa.”
42 Jesus ga helekai gi mee, “Mmada! Doo hagadonu gu hai goe gi humalia.” 43 Di madagoaa hua deelaa, taane gu gidee tangada, ga daudali a Jesus mo di danggee ang gi God. Digau huogodoo ala ne mmada gi di mee deenei, la gu hagaamu a God.

Copyright information for `KPG