a2.23:Deut 23.25
b2.25-26:1 Sam 21.1-6
c2.26:Lev 24.9

Mark 2

Jesus e hagahili taane mmade ono dudaginga

(Matthew 9.1-8; Luke 5.17-26)

Nia laangi dulii nomuli, Jesus ga hana labelaa gi Capernaum, gei di longo gu dele bolo mee gu i dono hale. Gei nia daangada dogologowaahee ga lloomoi, gu deeoo i lodo di hale, ga tugi loo gi di ngudu di bontai. Jesus ga agoago i nnelekai a God gi digaula. Dono madagoaa dela e agoago, gei nia daane dogohaa ga taga mai di nadau dangada mmade ono dudaginga gi Jesus. Digaula gu deemee di lahi a mee gi Jesus, idimaa gu deeoo daangada i baahi o Jesus. Malaa, digaula ga haga bongoo tuatala, gi huudonu ia gi Jesus, ga haga hege ia taane magi deelaa i hongo dono hada gi baahi o Jesus. Jesus ga gidee ia hua nia hagadonu maaloo digaula, ga helekai gi taane mmade ono dudaginga, “Dagu dama daane, oo huaidu la gu maahede.” Hunu gau haga dondonu haganoho e noho i golo, e hagamamaanadu boloo, “Taane deenei la ga mee di helekai beenei beleiaha? Mee e helekai e hagahuaidu hua a God! Ma go God hua modogoia dela e mee di wwede nia huaidu!” Jesus gu iloo hua nadau hagabaubau, ga helekai gi digaula, “Goodou e hagabaubau di mee deenei la eimaha? Dehee di mee e helekai ngoohia gi taane mmade ono dudaginga e helekai boloo: Oo huaidu gu maahede, be e helekai boloo: Duu i-nua, dahia aga ina doo moenge, hana? 10 Au e haga modongoohia adu gi goodou, bolo ma go Tama Tangada dela e mogobuna di wwede nia huaidu i henuailala.” Nomuli, gei mee ga helekai gi taane mmade ono dudaginga, 11 “Au e helekai adu gi duu i-nua, dahia aga ina doo moenge, hana gi doo hale.” 12 Digaula e daumada taane magi deelaa e duu i-nua, ga dahi aga dono moenge, ga hana. Digaula huogodoo gu goboina huoloo, ga hagaamu a God, ga helekai, “Gidaadou digi gidee di mee beelaa.”

Jesus e gahi a Levi

(Matthew 9.9-13; Luke 5.27-32)

13 Jesus ga hana labelaa gi muli gi tongotai di Tai o Galilee. Nia daangada dogologowaahee ga dagabuli mai, mee ga hai ana agoago gi digaula. 14 I dono haaele, gei mee ga gidee tangada hagabudu dagitedi, go Levi, tama daane a Alphaeus, e noho i lodo dono oobidi. Jesus ga helekai gi mee, “Daudali mai au.” Gei Levi ga duu gi nua, ga daudali a mee. 15 Nomuli, gei Jesus nogo miami i di hale o Levi. Dogologo digau hagabudu dagitedi mono gau huaidu nogo daudali a mee, gei digau dogologo i digaula e miami dalia a Jesus mo ana dama agoago. 16 Hunu gau haga dondonu haganoho ala e dau gi nia Pharisee, ga gidee bolo Jesus e miami i baahi digau huaidu, mono gau hagabudu dagitedi, gei digaula ga heeu gi nia dama agoago a maa, “Mee e miami i baahi digau beelaa eiaha?” 17 Jesus ga longono, ga helekai, “Digau nadau magi ai hagalee hiihai e hula gi togidaa, alaa hua go digau magi. Au hagalee ne hanimoi belee gahi mai digau ala e donu, alaa hua go digau ala gu huaidu!”

Di heeu di noho hagaonge

(Matthew 9.14-17; Luke 5.33-39)

18 Tolongo e dahi, gei nia dama kuulu a John Babdais mo nia dama kuulu a nia Pharisee e noho hagaonge. Gei hunu gau ga lloomoi, ga heeu gi Jesus boloo, “Maeaha dela nia dama kuulu a John Babdais mo nia dama kuulu a nia Pharisee e noho hagaonge, gei au dama e hagalee hagaonge?” 19 Jesus ga helekai, “Goodou e hai bolo nia daangada ala i di hagamiami haga hai lodo la gi noho hagaonge? Deeai! Di madagoaa taane hai lodo ma ga noho i nadau baahi gei digau ala i tagamiami deelaa la hagalee noho hagaonge. 20 Tei laangi hua, gei taane hai lodo ga hagatanga gi daha mo digaula, deelaa di nadau madagoaa ga noho hagaonge. 21 Deai tangada e pono dana gahu bobo gi di mee gahu hoou ai, i di mee gahu hoou la ga haahi di gahu bobo, koia ga hai di bongoo gi damana. 22 Gei deai tangada e haga hau ana waini hoou gi lodo di peege gili manu bobo ai, idimaa, nia waini hoou la ga haahi di peege bobo deelaa, ga malingi. Nia waini hoou la belee haga hau hua gi lodo di peege hoou.

Di heeu i di gili di Laangi Sabad

(Matthew 12.1-8; Luke 6.1-5)

23 Jesus e hana laa lodo di waa-‘wheat’ i di Laangi Sabad. Ana dama agoago e hula madalia a mee, ginaadou e hagihagi nia hua o nia laagau-‘wheat’. a  24 Gei nia Pharisee ga helekai gi Jesus, “Mmada gi au dama agoago ala e hai nia mee ala e bule go tadau haganoho bolo hagalee hai i di Laangi Sabad.” 25 Jesus ga helekai gi digaula, “Goodou digi daulia di mee a David ne hai i di madagoaa mee mo ono ehoo ne hiigai? b  26 Digaula ne ulu gi lodo di hale o God, ga gai nia palaawaa dabu ala ne hagadabu ang gi God, i di madagoaa tagi aamua hai mee dabu go Abiathar. Tadau haganoho la go digau hai mee dabu le e mee di gai nia palaawaa aalaa, gei David gu gai nia maa, gu wanga labelaa gi ono ehoo gi geina.” c  27 Jesus ga helekai, “Di Laangi Sabad la ne hai belee hagahumalia ai tangada, gei tangada la hagalee ne hai ang gi di Laangi Sabad. 28 Malaa, Tama Tangada le e dagi labelaa di Laangi Sabad.

Copyright information for `KPG