a4.1:Lk 5.1-3
b4.12:Is 6.9-10
c4.21:Mt 5.15; Lk 11.33
d4.22:Mt 10.26; Lk 12.2
e4.24:Mt 7.2; Lk 6.38
f4.25:Mt 13.12, 25.29; Lk 19.26
g4.29:Joel 3.13

Mark 4

Di ala kai o tangada dogi mee

(Matthew 13.1-9; Luke 8.4-8)

Jesus ga daamada labelaa ga agoago i tongotai Galilee. Digau dogologowaahee e dagabuli i di gili o maa, ga hidi mai iei mee ga gaga gi hongo di boodi ga noho, gei tagabuli dangada le e tuu i tongotai. a  Mee e agoago gi digaula i nia mee e logo i nia ala kai, ga helekai gi digaula, “Hagalongo. Dahi daane ne hana e haga nonnono ana lii gi matili. Dono haga nonnono hua ana lii, hunu lii gu too gi hongo nia ala lligi, gei nia manu ga mmaangi mai ga gai nia maa. Hunu lii ne too gi hongo di gowaa haduhadu, e dee dohu ono gelegele, gei nia lii gu matilitili hua limalima, i nia gelegele la hagalee llala. Di laa ga dii, ga dudu nia maa gi mae, idimaa i nia aga digi tomo, gu maangoo. Hunu lii ne too gi lodo nia geinga duduia, gei nia geinga duduia la ga tomo aga, ga haga deaadee nia laagau aalaa, ga dee hua. Hunu lii ne too gi hongo nia gelegele humalia, ga matili, ga tomo haga dubuagina, ga hua. Hunu maa ne hua dagi motolu, dagi modoono, dagi llau.” Gei Jesus ga helekai, “Tangada ono dalinga i golo, gei mee gi hagalongo!”

Tadinga o nia ala kai

(Matthew 13.10-17; Luke 8.9,10)

10 Di madagoaa hua o Jesus nogo modogoia, gei nia dama agoago dilongoholu maa lua mono gau ala nogo hagalongo, ga loomoi, ga helekai gi mee gi hagi aga ina nia hadinga o nia ala kai aalaa. 11 Jesus ga helekai, “Go goodou hua ne dugu anga ginai gi iloo nia mee hagammuni o Tenua o God, gei digau ala e noho i tua, le e hagalongo hua gi nia mee huogodoo mai nia ala kai. 12 Deelaa laa,

Digaula ga madamada, gei de gidee. Digaula ga hagalongolongo, gei hagalee donu ginai! Maa nei bolo digaula ne donu ginai, gei digaula la ga mee di huli ang gi God, gei mee ga dumaalia gi nadau huaidu.” b 

Jesus e haga modongoohia di ala kai o tangada dogi mee

(Matthew 13.18-23; Luke 8.11-15)

13 Jesus ga heeu gi digaula, “Goodou digi donu gi di ala kai deenei? Malaa, dehee di godou hai e iloo nia ala kai ala i golo?” 14 Tangada haga nonnono lii, deenei go tangada dela e hagadele nnelekai a God. 15 Hunu daangada e hai be nia lii ne too gi hongo di ala. I di nadau longono hua nia agoago, gei Satan ga hanimoi, ga kae nia maa. 16 Hunu daangada le e hai be nia lii ne too gi nia gowaa haduhadu. I di nadau longono nia agoago, gei digaula gu tene ginai, gu kabe. 17 Gei hagalee mau i nadau lodo, ge hagalee noho duai. Di haingadaa, be taaligi ne hidi mai i di Longo Humalia ma ga kila aga, gei digaula gu limalima di diiagi nadau hegau. 18 Hunu gau le e hai be nia lii ne too gi lodo nia geinga duduia. Aanei go digau ala ne hagalongo gi nia agoago, 19 gei e manawa i di mouli dolomeenei, mono hagagailaa gi nia mee, mo nia hiihai gi nia hagadilinga mee ala i golo, ga haga deaadee nia agoago gi deai ono hua ai. 20 Hunu daangada le e hai be nia lii ne too gi lodo nia gelegele humalia. Aanei go digau ala ne longono nia agoago, ga hai hegau ginai, ga hua dau logo: hunu gau ne hua dagi motolu, dagi modoono, dagi llau.”

Di malama i lala di boolo

(Luke 8.16-18)

21 Jesus e helehelekai huaigolo gi digaula, boloo, “Ma tangada i golo e dugu dana malama gi lala di boolo, be gi lala di hada kiikii? Ma hagalee belee dugu gi hongo dono lohongo donu! c  22 Di mee dela e nngala le e haga kila mai, gei di mee e dugu hagammuni, le e huge aga. d  23 Tangada ono dalinga i golo, gei mee gi hagalongo!” 24 Jesus gu helekai labelaa gi digaula, “Heia goodou gi donu gi nia mee ala ga hagalongo ginai goodou. Di godou hai e hagi aga digau ala i golo, dela hogi di hai a God e hagi aga goodou, malaa koia ne huaidu gi nonua. e  25 Idimaa, tangada dela ana mee i golo, le e wanga labelaa ana mee gi nonua. Tangada dela ana mee ai, nia mee dulii ala i mee, le e daa gi daha.” f 

Di ala kai o di tomo o di lii

26 Jesus ga helekai, “Tenua o God le e hai be nia lii e haga nonnono go tangada i dana gowaa. 27 Mee e kii i di boo, ge e ala i di aa, gei dela di madagoaa ne matili ai nia lii, ga tomo, gei mee e de iloo be nia maa ne hai behee. 28 Nia gelegele hua ala ne haga tomo nia laagau, ga hai nia maa gi hua. Matagidagi di tila, nomuli di laagau, nomuli ga hua, nia hua e honu lii. 29 Di madagoaa ma ga mmaadua ai nia hua, gei tangada ga hagi nia maa, idimaa, gu dau gi taugai.” g 

Di ala kai o tama lii laagau-“mustard”

(Matthew 13.31,32,34; Luke 13.18,19)

30 Jesus ga heeu, “Gidaadou e hai bolo Tenua o God le e hai be di aha? Di ala kai behee e hai hegau e haga modongoohia di maa? 31 Maa e hai be tangada ma ga kae dana lii-“mustard” dela e dulii loo i nia lii i henuailala, ga dogi gi lodo nia gelegele. 32 Nomuli ga matili, ga tomo, ga hai di laagau damanaiee i nia laagau huogodoo, ga mangamanga gi daha, gei nia manu ga mmaangi mai, ga hai nadau waehongo i dono malu.” 33 Jesus e agoago gi nia daangada i nia ala kai beenei e logo, ala e tau ang gi nadau iloo. 34 Mee e helekai hua gi nia daangada i nia ala kai. Dono madagoaa hua ga madalia ana dama agoago, mee ga haga modongoohia nia hadinga o nia ala kai aalaa gi iloo digaula.

Jesus e haga kila di madangi gono

(Matthew 8.23-27; Luke 8.22-25)

35 Hiahi hua di laangi deelaa, gei Jesus ga helekai gi ana dama agoago, “Gidaadou ga hula gi di baahi i golo o tai.” 36 Gei digaula ga hagatanga i tagabuulinga dangada deelaa, gei nia dama agoago ga kaga i di boodi dela e noho Jesus nonua, ga hula ginaadou. Nia boodi labelaa nogo i golo. 37 Gei di madangi gu gono huoloo, di moana gu bagibagia huoloo, di boodi gu hahaawa, gu hoohoo ga abulu. 38 Jesus e kii i muli waga di boodi, e ulungi i di ulungi. Nia dama agoago ga hangahanga a mee, ga helekai, “Tangada Agoago, goe e de hei e-goe bolo gidaadou ga mmade?” 39 Jesus ga duu i-nua, ga helekai gi di madangi, “Kila!” ga hai labelaa gi nia beau, “Bapaba!” Gei di madangi gu kila, di moana gu bapaba. 40 Gei Jesus ga helekai gi ana dama agoago, “Goodou e mmaadagu di aha? Goodou digi hagadonu hegau?” 41 Digaula gu mmaadagu huoloo, ga leelee i nadau mehanga, “Taane deenei la koai, dela e hagalongo ginai di madangi mo nia beau?”

Copyright information for `KPG