Mark 5

Jesus e hagahili taane iai nia hagataalunga huaidu i ono lodo

(Matthew 8.28-34; Luke 8.26-39)

Jesus mo ana dama agoago ne dau i di baahi i golo di Tai o Galilee, i tenua go Gerasa. Di doo aga Jesus i di boodi, gei mee ga heetugi gi taane ne haneia i di gowaa daalunga. Taane deelaa le iai di hagataalunga huaidu i ono lodo. Mee e noho i di waa daalunga deelaa, deai tangada e mee di lawalawa a mee gi taula baalanga. Nia holongo e logo ono wae mo ono lima e lawalawa gi nia tiini baalanga, gei mee e haga mmodummodu hua nia maa. Mee maaloo dangihi i digau huogodoo ala belee kumi a mee. Di boo mo di aa, gei mee e hana i mehanga waa daalunga mo i hongo nia gonduu, e wolowolo ge e haga moholehole ia gi nia hadugalaa. Dana mmada gi Jesus haga mogowaa, geia ga lele mai, ga dogoduli i mua o mee, ga wolo loo gi nua, “Jesus, Tama a God Aamua Huoloo. Ma di aha dela e hiihai ginai goe i di au? Au e dangi adu i di ingoo o God, hudee hagahuaidu ina au!” Mee e helekai beenei, idimaa, Jesus ne helekai, “Di hagataalunga huaidu nei, hanimoi gi daha mo taane deenaa!” Gei Jesus ga heeu gi mee, “Doo ingoo la koai?”

Gei taane ga helekai, “Dogu ingoo go di hagabuulinga dangada dogologo, i gimaadou e dogologo!”
10 Gei mee e dangidangi gi Jesus, gi hudee hagau ina nia hagataalunga huaidu gi daha mo tenua deelaa. 11 Nia biigi e logo i golo, e miami i baahi di gonduu. 12 Gei nia hagataalunga ga tangi gi Jesus gi hagau ina ginaadou gi lodo nia biigi aalaa. 13 Gei mee ga hagau digaula, gei nia hagataalunga huaidu ga ulu gi daha, ga ulu gi lodo nia biigi. Nia biigi aalaa, holongo e lua mana(2,000), ga gabadaa ngaadahi, ga llele ia gi lala di mololo gi lodo di monowai, gu mmaalemu huogodoo. 14 Nia daane nogo benebene nia biigi, ga llele, ga hagadele di longo ne hai gi lodo di waahale mo hongo nia gowaa benebene manu. Nia daangada ga lloomoi huogodoo gi gidee di mee dela ne hai. 15 Di nadau dau gi baahi o Jesus, ga gidee ginaadou taane dela nogo iai nia hagataalunga huaidu i ono lodo, e noho taane humalia, e ulu ono gahu. Gei digaula gu mmaadagu. 16 Digau ala ne gidee di mogobuna ne hai, ga kai gi nia daangada di mee ne hai gi taane deelaa mono biigi. 17 Gei digaula ga tangi gi Jesus, gi hana gi daha mo di nadau guongo. 18 I di gaga hua o Jesus gi hongo di boodi, gei taane dela nogo iai nia hagataalunga huaidu, ga dangi gi mee, “Au e hana dalia goe.” 19 Jesus digi dumaalia gi mee, ga helekai hua gi mee, “Hana gi doo hale, gi baahi oo duaahina. Hagi anga ina nia mee a Dimaadua , mo tumaalia o God ne hai adu gi di goe.” 20 Malaa, gei taane deelaa ga hagatanga, ga hana laa lodo nnenua o Decapolis, ga hagadele nia mee a Jesus huogodoo ne hai, gei digau huogodoo ala ne longono, gu goboina huoloo.
5.20Decapolis: Di ingoo deenei dono hadinga i nnelekai Greek boloo, “nia waahale e madangaholu”


Tama ahina a Jairus mo di ahina ne bili gi di gahu o Jesus

(Matthew 9.18-26; Luke 8.40-56)

21 Jesus ne hana labelaa gi muli gi di baahi i golo o tai. Gei digau dogologo ga dagabuli mai gi mee i tongotai. 22 Jairus, tangada aamua synagogee ga dau mai, ga gidee a Jesus, ga dogoduli gi lala gi baahi o nia babaawae o maa, 23 ga dangidangi hagamahi gi Jesus, “Dagu dama ahina e magi huoloo, hoohoo ga made. Dumaalia mai mua, hana, dugua oo lima gi hongo o mee, gi mouli a mee.” 24 Gei Jesus ga hagatanga, ga hana dalia a mee. Malaa, nia daangada dogologo ga hula dalia a Jesus, e buni hua i dono gili.

25 Di ahina i golo e magi hali dodo i nia ngadau e madangaholu maa lua. 26 Di magi o maa ne hai go nia dogidaa dogologowaahee, gei gu hagaodi ginai ana bahihadu huogodoo, gei digi hili, e huaidu mai hua i nia madagoaa huogodoo. 27 Mee ne longono Jesus, gei mee ga hanadu i lodo nia daangada i muli o mee, 28 ga hagamaanadu, “Maa au ga bili gi di gahu o maa, gei au ga hili.” 29 Gei mee ga bili gi di gahu o maa, gei dono magi gu hili i di madagoaa hua deelaa. Mee gu longono bolo ia gu maaloo, dono magi gu hili. 30 Di madagoaa hua deelaa, gei Jesus gu hagalongo ia i deia, bolo nia mogobuna gu hula gi daha mo ia. Gei mee ga huli gi muli i lodo digau dogologowaahee, ga heeu, “Ma koai dela ne bili gi dogu gahu?” 31 Ana dama agoago ga helekai gi mee, “Goe e gidee nia daangada dogologo gu buni hua i doo gili, gei goe e heeu,” 32 Jesus ga halahala tangada dela ne bili gi dono gahu. 33 Gei di ahina deelaa gu modongoohia di mee dela ne hai ang gi deia, gei mee gu madagu gu bolebole, ga hanadu gi hoohoo gi mee, ga dogoduli i mua o mee, ga hagi aga haga hudonu gi Jesus nia mee huogodoo. 34 Jesus ga helekai gi di ahina, “Dagu dama ahina, ma go doo hagadonu dela ne hai doo magi gi hili. Hana i lodo tentene i doo magi dela gu hili.”

35 Di madagoaa Jesus nogo helehelekai, gei digau kae hegau ne loomoi i di hale o Jairus, ga helekai gi mee, “Dau dama ahina la gu made, gei goe hudee haga daadaamee ina tangada agoago deenaa.” 36 Gei Jesus digi hagalongo gi nnelekai digaula, ga helekai gi Jairus, “Hudee madagu, hagadonu hua.” 37 Gei mee digi dumaalia gi tangada e dahi e hana dalia ia, ala hua go Peter mo James mo dono duaahina go John. 38 I di nadau dau i di hale o Jairus, Jesus ga mmada hua gi nia daangada gu heehee hinihini nadau modongoohia, ga longono di hagalongoaa mo tangihangi i golo. 39 Mee ga ulu adu, ga helekai gi digaula, “Ma di aha dela e hagalongoaa ei goodou, gei e tangitangi di aha? Tama deenaa la digi made, mee e kii hua.” 40 Gei digaula ga gadagada haga kai tilikai a mee, gei mee ga hai digaula gi hula gi malaelae, ga lahi tamana mo tinana di tama mo ana dama agoago dogodolu, ga ulu gi lodo di ruum dela e moe ai di tama. 41 Mee ga kumi di lima o di tama, ga helekai adu, “Talitha koum”, dono hadinga boloo: Tama ahina, au e helekai adu gi duu i-nua. 42 Tama ahina la ga ala aga hua, ga heehee. (Mee gu madangaholu maa lua ono ngadau). Di mee deenei ne hai la gu haga goboina huoloo nia daangada. 43 Gei Jesus ga hai dana bule maaloo gi digaula, bolo gi hudee hagi anga ina gi tangada e dahi, ga helekai labelaa boloo, “Haangai ina.”

Copyright information for `KPG