a8.11:Mt 12.38; Lk 11.16
b8.12:Mt 12.39; Lk 11.29
c8.15:Lk 12.1
d8.18:Jer 5.21; Ezek 12.2; Mk 4.12
e8.28:Mk 6.14-15; Lk 9.7-8
f8.29:Jn 6.68-69
g8.34:Mt 10.38; Lk 14.27
h8.35:Mt 10.39; Lk 17.33; Jn 12.25

Mark 8

Jesus ne haangai ana gau e haa mana (4,000)

(Matthew 15.32-39)

Digi duai, tuai hagabuulinga dangada dogologo gu dagabuli mai gi di gowaa e dahi, gu odi nadau meegai, gei Jesus ga gahi mai ana dama agoago gi dono baahi, ga helekai, “Au gu aloho i tagabuulinga dangada dogologo deenei, gu dolu nadau laangi i dogu baahi, gu nadau mee e gai dolomeenei ai. Maa au ga hagau digaula hiigai, gei digaula ga hagalibeina i di nadau hula, idimaa, hunu ginaadou ne loomoi loo haga mogowaa.” Ana dama agoago ga heeu, “Di anggowaa beenei le mee di gida nia meegai e dohu di haangai nia daangada huogodoo aanei?” Jesus ga heeu, “Nia palaawaa e hia i godou baahi?”

Digaula ga helekai, “Nia palaawaa e hidu.”
Mee ga helekai gi tagabuulinga daangada gi noho gi lala. Gei mee ga dahi aga nia palaawaa e hidu, ga danggee gi God, ga ginigini, ga wanga gi ana dama agoago gi duwwaa gi digaula, gei ana dama agoago ga duwwe nia maa. Digaula nadau dama iga labelaa i golo, gei Jesus ga danggee i nia maa, ga helekai gi ana dama agoago gi duwwa ina labelaa gi digaula. Digaula ga miami, gu maaluu. Nia dama agoago ga haa nadau gada e hidu gu honu i nia meegai ala ne dubu. Holongo digaula huogodoo le e haa mana(4,000). Gei Jesus ga haga maaheu digaula. 10 Di madagoaa hua deelaa, gei Jesus mo ana dama agoago ga kaga gi hongo di boodi, ga hula gi nia henua o Dalmanutha.

Nia Pharisee e dangi gi Jesus gi heia di mogobuna

(Matthew 15.32-39)

11 Hunu Pharisee ne loomoi, ga hai nadau donu gi Jesus, e hiihai e haga hala a mee, ga helekai gi mee, “Heia dau mogobuna gi modongoohia bolo God la i doo baahi.” a  12 Jesus ga dogi aga loo i ono lodo ga helekai, “Nia daangada dolomeenei, le e aha ala e hiihai gi di mogobuna? Goodou gi iloo, bolo di mogobuna e dugu ang gi di adu dangada dolomeenei ai.” b  13 Mee ga hagatanga, ga hana i di boodi gi di baahi gi golo o di tai.

Nia agoago o nia Pharisee mo Herod

(Matthew 16.5-12)

14 Nia dama agoago a maa gu de haawa di gaamai nadau palaawaa gi dohu, di palaawaa hua e-dahi dela i baahi digaula i hongo di boodi. 15 Jesus ga helekai, “Goodou haga ligaliga i nia ‘yeast’ o nia Pharisee mo nia ‘yeast’ o Herod.” c  16 Digaula ga leelee i nadau mehanga, “Mee e helekai beelaa, idimaa, gidaadou gu tadau palaawaa ai.” 17 Jesus ga iloo nadau helekai, ga heeu, “Ma e aha goodou e helekai bolo goodou palaawaa ai? Goodou digi donu, gei digi iloo nia mee aanei? Goodou e noho boo godou lodo? 18 Godou golomada i golo gei e dee gida? Godou dalinga i golo, gei e dee longono? Goodou gu de langahia d  19 di madagoaa ne ginigini agu palaawaa e lima, ga duwwe gi digau e lima mana(5,000)? Nia gada e hia ala ne haa go goodou gi honu i nia mee ala ne dubu?”

Digaula ga helekai, “E madangaholu maa lua.”
20 Gei Jesus ga heeu, “Di madagoaa ne ginigini agu palaawaa e hidu ang gi digau e haa mana(4,000), nia gada e hia ala ne haa go goodou gi honu i nia mee ala ne dubu?”

Gei digaula ga helekai, “E hidu.”
21 Jesus ga heeu, “Malaa goodou digi donu beleiaha?”

Jesus e haga hili tangada deegida i Bethsaida

22 Di nadau dau i Bethsaida, gei nia daangada ga laha mai di nadau dangada deegida gi Jesus, ga dangi gi mee, gi bili gi di nadau dangada. 23 Jesus ga kumi di lima o maa, ga dagi gi daha mo di waahale. I muli di bui ana haawale gi nia golomada o maa, ga daahi ono lima gi hongo o mee, ga heeu, “Goe gu gidee?” 24 Gei mee ga ala aga ga helekai, “Uaa, au gu gidee nia daangada, e hai be nia laagau e heehee.” 25 Jesus ga dugu labelaa ono lima gi hongo nia golomada o maa. Gei mee ga mmada laa haga madammaa gi nia mee huogodoo. 26 Jesus ga hagau a mee gi dono hale ga helekai gi mee, “Goe hudee hana labelaa laa lodo di waahale deelaa.”

Peter e haga modongoohia aga a Jesus

(Matthew 16.13-20; Luke 9.18-21)

27 Gei Jesus mo ana dama agoago ga hula gi nia waahale e hoohoo gi Caesarea Philippi. I di nadau hula, gei Jesus ga heeu, “Hagia mai malaa, nia daangada le e helekai bolo au koai?” 28 Gei digaula ga helekai, “Hunu gau e helekai goe go John Babdais, gei hunu gau e helekai goe go Elijah, hunu gau e helekai goe tangada i nia soukohp.” e  29 Gei Jesus ga heeu, “Gei goodou bolo au koai?” f 

Peter ga helekai, “Goe go di Mesaia.”
30 Gei Jesus ga helekai bule gi digaula, “Goodou hudee hagi anga ina au gi nia daangada.”

Jesus e helekai i dono hagaduadua mo dono made

(Matthew 16.21-28; Luke 9.22-27)

31 Jesus ga daamada ga agoago gi ana dama agoago, “Tama a Tangada le e hai loo gi hagaduadua, ge e haga balumee go nia dagi mmaadua, mo nia dagi aamua hai mee dabu, mo digau haga dondonu haganoho. Gei au e daaligi gi made, gei muli nia laangi e dolu, ga mouli aga.” 32 Mee ga helekai haga mmaa gi modongoohia digaula. Peter ga lahi a mee gi mada ginaua, ga hai ono ngudu gi mee. 33 Gei Jesus ga huli gi daha mo Peter, ga mmada gi ana dama agoago, ga haga donu adu Peter, “Tuu i-daha mo au, Satan. Au maanadu la hagalee mai baahi o God, nia hagamaanadu dangada dangada.” 34 Gei Jesus ga haga dagabuli mai digau dogologo, mo ana dama agoago, ga helekai, “Maa tangada e hiihai e daudali au, ia gi haga balumee ia, aamo dono loobuu, daudali mai au. g  35 Maa goe e hiihai e bida benebene doo mouli, gei goe ga de gidee doo mouli. Maa goe ga diiagi doo mouli i di au mo di Longo Humalia, goe ga gidee doo mouli. h  36 Di humalia aha e gila adu gi di goe maa goe ga hai mee gi henuailala hagatau, gei e deemee di hai mee gi doo mouli donu? Hagalee! 37 Ma di mee i golo e mada hagalabau i doo mouli ai! 38 Tangada dela e langaadia i di au, mo agu agoago i baahi digau bouli ge huaidu dolomeenei, gei Tama Tangada le e langaadia ia labelaa i mee, i dono hanimoi i nia madamada o dono Damana, mo digau di langi haga madagu.”

Copyright information for `KPG