b10.7-15:Lk 10.4-12
c10.9:Lk 10:4
d10.10:1 Cor 9.14; 1 Tim 5.18
e10.14:Acts 13.51
f10.15:Mt 11.24; Gen 19.24-28
g10.16:Lk 10.3
h10.17-20:Mk 13.9-11; Lk 12.11-12, 21.12-15
i10.21:Mk 13.12; Lk 21.16
j10.22:Mt 24.9, 13; Mk 13.13; Lk 21.17
k10.24:Lk 6.40; Jn 13.16, 15.20
l10.25:Mt 9.34, 12.24; Mk 3.22; Lk 11.15
m10.26:Mk 4.22; Lk 8.17
n10.33:2 Tim 2.12
o10.35-36:Mic 7.6
p10.38:Mt 16.24; Mk 8.34; Lk 9.23
q10.39:Mt 16.25; Mk 8.35; Lk 9.24, 17.33; Jn 12.25
r10.40:Mk 9.37; Lk 9.48, 10.16; Jn 13.20

Matthew 10

Digau agoago hagau dilongoholu maa lua

(Mark 3.13-19; Luke 6.12-16)

Jesus ne haga dagabuli ana dama agoago dilongoholu maa lua, ga wanga gi digaula di mogobuna e hagabagi nia hagataalunga huaidu ge hagahili nia hagadilinga magi huogodoo. Aanei nia ingoo digau agoago hagau: Simon e haga ingoo bolo Peter, dono duaahina go Andrew, James mo dono duaahina go John, nia dama daane ni Zebedee, Philip mo Bartholomew, Thomas mo Matthew go tangada hagabudu dagitedi, James tama Alphaeus mo Thaddaeus, Simon di “Patriot”
10.4“Patriot” Di hagabuulinga dangada ala e hai baahi hagammuni gi digau o Rome
, mo Judas Iscariot, taane ne hagi aga Jesus.

Di hagau o digau agoago hagau dilongoholu maa lua

(Mark 6.7-13; Luke 9.1-6)

Jesus ne hagau ana gau dilongoholu maa lua aanei, ga boloagi boloo, “Goodou hudee hula gi nia gowaa digau tuadimee, be go nia waahale digau Samaria. Goodou hula gi baahi nia siibi ala gu nngala, go nia madawaawa o Israel. Hula agoago boloo: Tenua o God di Langi la gu hoohoo mai. b  Hagahili ina digau magi, haga mouli aga ina digau mmade, haga madammaa ina magi genegene, hagabagia nia hagataalunga huaidu. Wanga ina dehuia, gadoo be godou mee ala ne hai mee ginai dehuia. Hudee kae goolo, silber, be nia bahihadu i lodo godou budehede. c  10 Hudee kae gada goloo be nia gahu mono suudi digagi, be togodogo, idimaa, tangada hai hegau le e wanga ginai nia mee ala e hagalee i dono baahi. d  11 Di godou dau adu gi lodo dahi waahale, be i lodo dahi guongo, halahala ina i mua tangada dela e tau di benebene goodou, noho hua i baahi o mee, ga dae loo gi di godou hagatanga. 12 Di godou ulu adu gi lodo dahi hale, gi hagaaloho beenei: Di aumaalia gi madalia goodou. 13 Maa digau di hale deelaa la gu dau di benebene goodou, heia di aumaalia dela i godou baahi gi noho i baahi digaula. Maa digaula ga hagalee tau di benebene goodou, gaamai gi muli di godou hagaaloho. 14 Maa di hale, be di waahale hagalee hila adu gi goodou, be hagalee hagalongo adu gi godou agoago, hagatanga gi daha, duiduia ginai nia gelegele o godou babaawae. e  15 Au bolo goodou gi iloo, bolo di Laangi Hagi aga, God la ga haga modongoohia aga dono dumaalia mada damana gi digau o Sodom mo Gomorrah i digau di waahale deelaa! f 

Nia hagahuaidu ala e dau mai

(Mark 13.9-13; Luke 21.12-17)

16 “Hagalongo! Au ga hagau goodou be nia siibi gi nia paana lodo geinga. Gi pula i goodou be nia gihaa, hila gi lala be nia mwuroi. g  17 Pula i goodou, idimaa, nia daangada ga lawalawa goodou, ga lahi gi nia hale gabunga, ga dadaaligi goodou i lodo nia synagogee. h  18 Goodou ga lahi gi mua nia dagi mo nia king i di au, gi haga modongoohia ina gi digaula mo digau tuadimee di Longo Humalia. 19 Di madagoaa digaula ga lahi goodou gi di gabunga, hudee de nnoomaalia be goodou ga helekai behee, ga helekai bolo aha. Idimaa, di madagoaa hua deelaa ga dugu adu nnelekai ala e helekai ai goodou. 20 Godou helekai ala ga helekai ai, la hagalee lloomoi i godou baahi, e lloomoi i baahi di Hagataalunga o Tamana, e helekai mai i godou baahi. 21 Nia daangada ga hagi anga nadau duaahina gi daaligi gi mmade, gei nia damana ga hai gadoo beelaa ang gi nadau dama. Nia dama ga hai baahi gi nadau maadua, ga hai digaula gi daaligi gi mmade. i  22 Nia daangada huogodoo ga hudiou adu gi goodou i di au. Gei tangada dela ga daahi dono hagadonu ga dae loo gi di hagaodi, deelaa go mee ga hagamouli. j  23 Maa goodou ga hagahuaidu go dahi waahale, hula gi di waahale dela i golo. Goodou gi iloo bolo goodou e deemee di hagaodi godou hegau i lodo nia waahale i Israel, i mua di hanimoi Tama Tangada. 24 Tamagiigi kuulu e aamua i dono tintei ai, di hege e aamua i dono dagi ai. k  25 Malaa, tamagiigi kuulu gi donu bolo ia ga hai be dono tintei. Gei di hege gi donu bolo ia ga hai be dono dagi. Maa tagi o di hale e haga ingoo bolo Beelzebul, digau o dono hale la ga haga ingoo gi nia ingoo koia e huaidu gi nonua. l 

Koai e madagu ai

(Luke 12.2-7)

26 “Malaa, goodou hudee mmaadagu i nia daangada. Nia mee ala e hagammuni, la ga haga kila aga, gei nia mee ala e de modongoohia huogodoo, la ga haga modongoohia aga. m  27 Agu mee ala ne helekai adu gi goodou i lodo di bouli, goodou e hai gi hagi aga i lodo di laangi maalama. Gei agu mee ne helekai haga moolee adu gi goodou, hagadele ina anga mai i nia dahuhu o nia hale. 28 Hudee mmaadagu i digau ala e daaligi tuaidina, gei e deemee di daaligi di godou hagataalunga. Gei goodou gi mmaadagu i God dela e mee di daaligi tuaidina mo di hagataalunga i lodo di gowaa hagaduadua dee odi. 29 Nia manu mamaangi e lua e mee di hui gi dahi teenedi, gei dahi manu i nia maa e doo gi hongo di gelegele ai maa di godou Damana digi dumaalia anga gi doo. 30 Gei adu gi goodou, nia ngaahulu o godou libogo la gu lawa di dau. 31 Malaa, hudee mmaadagu, idimaa, goodou koia e hagalabagau nia manu huogodoo.

Haga modongoohia mo di haga de iloo a Christ

(Luke 12.8,9)

32 “Tangada dela ga haga modongoohia aga bolo ia tangada ni aagu i mua nia daangada, gei au ga haga modongoohia aga a mee labelaa i mua dogu Damana e noho i di langi. 33 Maa tangada e haga de iloo ia au i mua nia daangada, gei au e haga de iloo eau a mee i mua dogu Damana i di langi. n 

Di aumaalia ai, gei di hulumanu dauwa

(Luke 12.51-53; 14.26,27)

34 “Goodou hudee hagamaanadu bolo au ne hanimoi belee gaamai di aumaalia gi henuailala. Deeai, au hagalee ne hanimoi belee gaamai di aumaalia, gei di hulumanu dauwa. 35 Au ne hanimoi belee hagangaalua aga i lodo nia dama daane gi hai baahi gi nadau damana, nia dama ahina gi hai baahi gi nadau dinana, nia ahina dau aga ginai gi hai baahi gi nadau dinana dau aga. o  36 Nia hagadaumee o tangada ala koia e huaidu, la go digau dono hale. 37 Tangada dela e aloho i dono damana mo dono dinana la ogu nua, la hagalee tau bolo e hai dagu dama agoago. Tangada dela e aloho i dana dama daane mo dana dama ahina la ogu nua, la hagalee tau bolo e hai dagu dama agoago. 38 Tangada dela hagalee dahi aga dono loobuu ga daudali mai au, geia hagalee tau bolo e hai dagu dama agoago. p  39 Tangada dela e daahi hua dono mouli, geia ga de gidee dono mouli, gei tangada dela ga de hagahuodia dono mouli i di au, ga gidee ia dono mouli. q 

Di hui hagahumalia dangada

(Mark 9.41)

40 “Tangada dela ga benebene goodou, ko au ne benebene go mee. Gei tangada dela e benebene au, geia ne benebene tangada dela ne hagau mai au. r  41 Tangada dela ga benebene tangada kae hegau a God, idimaa mee tangada kae hegau ni God, geia e hai dono duhongo i tuhongo o tangada deelaa. Gei tangada dela ga benebene dana dangada humalia, idimaa mee tangada humalia, geia e dau labelaa i tuhongo o tangada deelaa. 42 Au e hagi adu gi goodou di tonu, tangada ga wanga dana ibu wai magalillili gi dogu ihoo dulii i agu daangada aanei, idimaa mee tama agoago ni aagu, geia e kae dono hui.”

Copyright information for `KPG