a11.5:Is 35.5-6, 61.1
b11.10:Mal 3.1
c11.12-13:Lk 16.16
d11.14:Mal 4.5; Mt 17.10-13; Mk 9.11-13
e11.21:Is 23.1-18; Ezek 26.1—28.26; Joel 3.4-8; Amos 1.9-10; Zech 9.2-4
f11.23:Is 14.13-15; Gen 19.24-28
g11.24:Mt 10.15; Lk 10.12
h11.27:Jn 3.35, 1.18, 10.15
i11.29:Jer 6.16

Matthew 11

Digau kae hegau mai baahi o John Babdais

(Luke 7.18-35)

I muli hua Jesus ne lawa ana helekai gi ana dama agoago dilongoholu maa lua, geia ga hana e agoago ge haga modongoohia ang gi nia waahale ala e hoohoo mai. Di madagoaa John Babdais nogo i lodo di hale galabudi ne longono ia nia mee a Christ ala ne hai, geia ga hagau hunu gau i ana dama agoago gi mee. Meemaa ga heeu gi Jesus, “Ma kooe tangada dela nogo helekai ai a John bolo e hanimoi, be gimaadou e talitali tangada i golo?” Jesus ga helekai, “Goolua hula hagi anga ina gi John gulu mee ala ne longono ge ne gidee: Digau deegida gu gida, digau mmade nadau dudaginga gu heehee, digau magi genegene gu madammaa, digau longoduli gu longono, digau mmade gu haga mouli aga, gei di hai o di Longo Humalia la gu agoago gi digau hagaloale. a  E maluagina go digau ala hagalee manawa lua i di au.” Nia dama agoago a John ga hula, gei Jesus ga helekai gi digau dogologowaahee di hai o John, “Di godou hula gi baahi o John i lodo di anggowaa, maa di aha ne belee mmada ginai goodou? Di aalek dela e hahaangi i di madangi? Di godou maa di aha ne hula belee mmada ginai? Taane dela e ulu nia gahu dingidingia? Digau ala e ulu nia gahu beenei, le e noho i lodo nia hale king! Hagia mai di godou mee ne hula belee mmada ginai? Di soukohp? Uaa, e donu, gei au e hagi adu bolo goodou ne mmada gi tangada dela e aamua nia soukohp. 10 Di hai o John gu lawa di hihi i lodo di Beebaa Dabu boloo: God gu helekai bolo au ga hagau dagu dangada kae hegau i oo mua, e hagatogomaalia doo ala. b  11 Au e hagi adu gi goodou di tonu, bolo tangada ne haanau i henuailala e aamua i John Babdais ai. Gei tangada dela koia e dulii i Tenua o God di Langi le e mada aamua i John. 12 Di madagoaa o John nogo agoago di Longo Humalia ga dae mai gi dangi nei, Tenua o God di Langi la gu damana dono hagahuaidu, gei digau huaidu e hagamada belee kumi di maa. c  13 Nia Beebaa o nia Soukohp huogodoo mo Nnaganoho Moses gu haga modongoohia di hai Tenua o God di Langi, mai i mua ga dae mai gi John. 14 Maa goodou e hiihai e hagadonu nia haga modongoohia digaula, goodou gi iloo bolo John la go Elijah, dela ne haga modongoohia bolo e hai loo gi hanimoi. d  15 Tangada ono dalinga i golo, gei mee gi hagalongo! 16 Gei au e hagatau nia daangada dolomeenei gi di aha? Digaula e dina gi nia damagiigi ala e noho i lodo nia gowaa huihui mee. Di buini e dahi e wolowolo gi di buini dela i golo boloo, 17 Gimaadou gu hai madau daahili haga hai lodo gi nia mee hai daahili adu gi goodou, gei goodou hagalee gaalege. Gimaadou gu daahili nia daahili tangada made, gei goodou hagalee tangitangi! 18 Di madagoaa John ne hanimoi, geia nogo hagaonge, hagalee e inu nia waini, gei nia daangada e hai bolo mee tangada gu iai di hagataalunga huaidu. 19 Di madagoaa Tama Tangada ne hanimoi, geia gu miami, gu inu, gei digaula e helekai boloo, Mmada gi tangada hagalugai, e inu nia waini, mee di hoo ni digau hagabudu dagitedi mo digau huaidu. Gei au bolo nia mouli o nia daangada e hagamodongoohia mai bolo di iloo mee o God le e donu.”

Nia waahale de hagadonu

(Luke 10.13-15)

20 Jesus gu hagadugina gi nia daangada o nia waahale ala nogo hai ana mogobuna, gei digaula digi huli hoou, ga helekai, 21 “E huaidu adu gi di goe Chorazin! E huaidu adu gi di goe, Bethsaida! Maa nei bolo nia mogobuna ala ne hai adu gi goolua la ne hai gi digau o Tyre mo Sidon, digaula gu ulu gi lodo nadau goloo lodo huaidu, gu wanga nadau luaahi gi hongo nadau libogo mai wai i mua, e haga modongoohia aga nadau maalui mo di huli hoou. e  22 Malaa, au bolo goolua gi iloo bolo i di Laangi Hagi aga a God, God la ga dumaalia gi digau o Tyre mo Sidon gi mada damana dono dumaalia adu gi goolua! 23 Goe go Capernaum, goe e bida dahi aga goe gi di langi? Goe ga hudu gi lodo di gowaa hagaduadua dee odi! Maa nei bolo nia mogobuna ala ne hai adu gi di goe la ne hai gi Sodom, gei Sodom la i-golo hua dangi nei. f  24 Gi iloo e-goe bolo i di Laangi Hagi aga, gei God ga dumaalia gi Sodom gi mada damana i dono dumaalia adu gi di goe!” g 

Lloomoi gi di au, e hagamolooloo goodou

(Luke 10.21,22)

25 Di madagoaa deelaa, Jesus ga helekai, “Tamana, Tagi o di langi mo henuailala! Au e danggee i dau haga modongoohia ang gi digau de kabemee i au mee ala e daalo hagammuni i digau kabemee ge e iloo nia mee. 26 Uaa, Tamana, di mee deenei ne hai mai i doo hiihai. 27 Dogu Damana gu dugu mai nia mee huogodoo. Tangada e iloo Tama ai, go Tamana hua, tangada e iloo Tamana ai, go Tama hua e iloo ia mo digau ala ne hilihili go Tama belee haga modongoohia aga a mee. h  28 Lloomoi gi di au, goodou huogodoo ala gu daamaha i godou mee aamo, gei au ga hagamolooloo goodou! 29 Goodou kae ina dagu mee dela e aamo, dugua i godou nua, ge agoago mai i di au, idimaa, au e manawa balabala ge hila gi lala, gei goodou ga gidee di godou hagamolooloo. i  30 Idimaa, dagu mee aamo mee dela ga gowadu le e haingoohia, gei nia mee ala e hagauda adu le e maamaa.”

Copyright information for `KPG