a15.4:Ex 20.12, 21.17; Deut 5.16; Lev 20.9
b15.8-9:Is 29.13
c15.14:Lk 6.39
d15.18:Mt 12.34

Matthew 15

Nia agoago mai nia maadua mmaadua

(Mark 7.1-13)

Nia Pharisee mono gau hagadondonu haganoho ne lloomoi i Jerusalem, ga heeu gi Jesus, “Au dama agoago le e aha ala e haga balumee nia haganoho tadau maadua mmaadua mai i mua? Digaula hagalee tono nadau lima i mua nadau miami!” Jesus ga helekai, “Gei goodou e aha ala e hagalee daudali nia haganoho a God, e daudali hua godou hangaahai? God gu helekai bolo goe gi hagalabagau ina doo damana mo doo dinana. Maa tangada ga hai hagahuaidu dono damana be go dono dinana e humalia hua e daaligi gi made. a  Gei goodou gu agoago bolo maa tangada dana mee i golo e mee di hagamaamaa dono damana mo dono dinana, geia e hai bolo dana mee deenei la anga hua gi God, gei mee hagalee hai gi hagalaamua dono damana. Malaa, deenei di godou hai ne haga balumee nia helekai a God, mai i godou daudali hua godou agoago. Goodou digau hai hegau ngudu golomada! Ma e donu hua go nia haga modongoohia soukohp Isaiah i goodou boloo:

God gu hai bolo digau aanei e hagalaamua au mai hua i lodo nadau helekai, gei nadau manawa e mogowaa loo i di au. b  Malaa, nadau hai daumaha mai gi di au le e balumee hua, idimaa, digaula e agoago nia haganoho dangada bolo ma go agu haganoho.”

Nia mee ala e hai tangada gi hagalee madammaa

(Mark 7.14-23)

10 Jesus ga gahi mai nia daangada dogologo, ga helekai, “Goodou hagalongo gi modongoohia humalia. 11 Ma hagalee go di mee dela e ulu gi lodo di ngudu dela e haga dogolia tangada, ma go di mee dela e hanaga i lodo di ngudu dela e hai tangada gi hagalee madammaa.” 12 Nia dama agoago a maa ga mmaanege adu gi mee, ga helekai, “Goe e iloo bolo nia Pharisee la gu hagawelewele gi dau agoago?” 13 Jesus ga helekai, “Nia laagau huogodoo ala hagalee ne dogi go dogu Damana i di langi, le e daagi gi daha. 14 E hai di aha, digaula nia dagi deegida o digau deegida. Maa tagi deegida ga dagi dono ehoo deegida, meemaa huogodoo la ga too gi lodo di lua.” c  15 Peter ga helekai, “Meenei, haga modongoohia ina mai gi gimaadou dau ala kai deenaa.” 16 Jesus ga helekai, “Ma e aha goodou digi modongoohia labelaa? 17 Goodou e de iloo bolo nia mee ala e wanga gi lodo di ngudu tangada e hula gi lodo tinae, ga lawa ga lloomoi gi daha mo tuaidina? 18 Gei nia mee ala e lloomoi i lodo di ngudu o tangada, ne daamada i lodo di manawa, e haga dogolia tangada. d  19 Idimaa, nia maanadu huaidu e daamada i lodo di manawa o tangada, ga daaligi tangada, hai be di manu, gaiaa, hai kai tilikai, mo tamu dangada. 20 Aanei nia mee ala e haga dogolia tangada. Gei di miami, hagalee tono ono lima, la hagalee hai tangada gi dogolia.”

Di hagadonu o di ahina

(Mark 7.24-30)

21 Jesus ne hagatanga i di gowaa deelaa, ga hana gi di gowaa e hoohoo gi nia waahale Tyre mo Sidon. 22 Di ahina Canaan e noho i di gowaa deelaa, ga hanimoi, ga helekai gi mee, “Meenei, tama a David, hila mai gi di au. Dagu dama ahina gu iai di hagataalunga huaidu i dono baahi. Mee gu duadua huoloo.” 23 Jesus digi helekai gi mee. Nia dama agoago a maa ne mmaanege adu, ga helekai, “Meenei, hagabagia di ahina deenaa dela e haga deaadee gidaadou. Mee dela hua e hagalongoaa mai tadau muli!” 24 Jesus ga helekai, “Au ne hagau mai hua gi nia siibi o Israel ala ne hula gee.” 25 Di ahina deelaa ga hanimoi hua, ga bala ang gi mee, ga helekai, “Meenei, hagamaamaa ina mai au.” 26 Jesus ga helekai gi mee, “Ma hagalee donu bolo e daa nia meegai nia dama, ga kili gi nia paana.” 27 Di ahina ga helekai, “Meenei, e donu huoloo, gei nia paana e gai nia mee dubu ala e monnono i lala teebele o nadau gau aamua.” 28 Jesus ga helekai gi mee, “Goe di ahina maaloo doo hagadonu. Dau mee dela e hiihai ginai ga gila adu.” Digi duai gei tama ahina a maa gu hili dono magi.

Jesus e hagahili nia magi digau dogologo

29 Jesus ne hagatanga i golo ga hanadu i tongotai Tai o Galilee, ga gaga adu gi hongo tama gonduu, ga noho i golo. 30 Digau dogologowaahee ga laha mai nadau gau mmade nadau dudaginga, deegida, dumadumaaloo, deemee di leelee, mono hagadilinga magi e logo, ga laha mai gi mua o mee, gei mee ga hagahili nia magi digaula. 31 Digau dogologowaahee aalaa gu goboina di nadau gidee digau deemee di leelee gu leelee, digau magi dumadumaaloo gu humalia, digau mmade nadau dudaginga gu taele, gei digau deegida gu gidee. Digaula gu haga hagaamu huoloo di God o Israel.

Jesus e haangai ana daane e haa mana (4,000)

(Mark 8.1-10)

32 Jesus ga gahi mai ana dama agoago, ga helekai gi digaula, “Au gu aloho huoloo i digau dogologo aanei, idimaa, nia laangi gu dolu nogo noho iei digaula i dogu baahi. Dolomeenei digaula gu nadau meegai ai. Gei au hagalee hagau digaula, idimaa, digaula digi miami, gi dee hagalibelibeina i di nadau hula. 33 Ana dama agoago ga helekai, “Ma di anggowaa lomo deenei, gimaadou e gaamai madau meegai i hee gi dohu gi digau dogologowaahee aanei?” 34 Jesus ga heeu gi digaula, “Nia palaawaa e hia i godou baahi?”

Digaula ga helekai, “E hidu mono dama iga.”
35 Jesus ga helekai gi digau dogologowaahee aalaa gi noho gi lala gi hongo nia gelegele . 36 Gei mee ga daahi aga nia palaawaa e hidu mono iga, ga dalodalo, ga ginigini nia palaawaa, ga wanga gi ana dama agoago, gei digaula ga duwwe nia maa gi digau dogologowaahee aalaa. 37 Digau huogodoo gu miami gu maaluu. Nia dama agoago a Jesus ga haa nia meegai ala ne dubu, gu hai nia gada e hidu. 38 Togologo daane ala ne miami digau e haa mana(4,000), nia ahina mono dama digi daulia. 39 Gei Jesus ga hagau digaula, ga gaga gi hongo di boodi ga hana gi tenua go Ma gadan.

Copyright information for `KPG