a17.1-5:2 Pet 1.17-18
b17.5:Gen 22.2; Deut 18.15; Ps 2.7; Is 42.1; Mt 3.17, 12.18; Mk 1.11; Lk 3.22
c17.10:Mal 4.5
d17.12:Mt 11.14
e17.20:Mt 21.21; Mk 11.23; 1 Cor 13.2
f17.24:Ex 30.13, 38.26

Matthew 17

Jesus gu huli gu madamada

(Mark 9.2-13; Luke 9.28-36)

I muli nia laangi e ono, Jesus ga lahi a Peter mo tagahaanau James mo John gi tomo dahi gonduu nnoonua, ga mada ginaadou i golo. a  Gei mee gu dina gee i nadau mua, ono hadumada gu maahina iaa be di laa, gei ono gahu gu kene gu madamada. Ana dama agoago dogodolu gu mmada gi Moses mo Elijah e helehelekai gi Jesus. Peter ga helekai, “Meenei dogu Dagi, ma koia e humalia go tadau noho i ginei! Maa goe e hiihai, gei au ga hau nia damaa hale e dolu i ginei, e dahi ni oou, e dahi ni Moses, ge dahi ni Elijah.” Di madagoaa hua a mee nogo helehelekai beenei, di gololangi maahina ga gahu digaula, gei di lee ga hanimoi i lodo di gololangi, ga helekai, “Deenei dagu Dama dela e aloho iei au. Goodou hagalongo gi mee!” b  Ana dama agoago ne longono di lee deenei, digaula gu tinga gi lala i nadau mmaadagu huoloo. Jesus ga hanimoi ga bili gi digaula, ga helekai, “Tuu i-nua, goodou hudee mmaadagu!” Gei digaula ga mmada aga, gei go Jesus modogoia i golo , tangada i golo ai . Di nadau lloo ia i tomo di gonduu, gei Jesus ga bule digaula, gi hudee hagi anga ina gi dahi dangada nadau mee ne mmada ginai, ga dae loo gi Tama Tangada ga mouli aga mai i di made. 10 Ana dama agoago ga heeu gi Jesus, “Ma e aha digau haga dondonu haganoho ala e helekai bolo Elijah e hanimoi i mua Tama Tangada?” c  11 Jesus ga helekai, “E donu, Elijah le e hanimoi i mua, e hagatogomaalia nia mee huogodoo. 12 Gei au e hagi adu bolo Elijah la gu hanimoi, gei nia daangada la digi modongoohia a mee, nogo hai hua a mee be nadau hiihai. Deelaa hogi di hai digaula ga hagaduadua Tama Tangada.” d  13 Ana dama agoago la gu iloo bolo mee e helehelekai i di hai o John Babdais.

Jesus e hagahili tama daane

(Mark 9.14-29; Luke 9.37-43a)

14 I di nadau dau adu gi baahi nia daangada, taane ga hanimoi ga dogoduli adu gi mua o Jesus, 15 ga helekai boloo, “Meenei, hila mai mua gi dagu dama daane. Mee magi bolebole. Dono madagoaa ga magi, gei mee dela hua e hinga gi lodo di ahi, be e doo gi lodo nia wai, holongo logo e hai beenei. 16 Au ne laha mai a mee gi au dama agoago, gei digaula e deemee di hagahili a mee.” 17 Jesus ga helekai, “Goodou digau de hagadonu ge e hai gee. Au e hai loo gi noho waalooloo behee i godou baahi? E waalooloo behee dogu hagakono dogu manawa i goodou? Laha mai tama daane gi di au!” 18 Jesus ga helekai haga huudonu gi di hagataalunga huaidu dela i lodo tama daane, gei di hagataalunga huaidu gu ulu gi daha i di madagoaa hua deelaa, gei tama daane gu hili. 19 Gei nia dama agoago a Jesus ga mmaanege adu gi Jesus, ga heeu, “Meenei, gimaadou ne aha ala ne deemee di hagabagi di hagataalunga huaidu gi daha mo tama daane deelaa?” 20 Jesus ga helekai, “Idimaa, godou hagadonu le e lligi. Au e hagi adu gi goodou di tonu bolo maa godou hagadonu ga llauehe be di lii laagau-“mustard”, goodou e mee di helekai gi di gonduu boloo: Hana gi golo, gei di maa e hana. Goodou e mee di hai nia mee huogodoo. e  21 [Go tangada hua dela e hagaonge mo di dalodalo dela e mee di hagabagi di hagataalunga huaidu beenei.”]

Jesus e helekai labelaa i dono made

(Mark 9.30-32; Luke 9.43b-45)

22 Nia dama agoago a Jesus ne dagabuli mai gi Galilee, gei Jesus ga helekai gi digaula, “Tama Tangada gu hoohoo ga wanga gi lodo nia lima o nia daangada. 23 Digaula ga daaligi a mee, gei i muli nia laangi e dolu, ga hagamouli aga.”

Ana dama agoago gu lodo huaidu huoloo gi telekai deenei.

Di hui dagitedi o di Hale Daumaha

24 Jesus mo ana dama agoago ga dau adu gi Capernaum. Taane hagabudu dagitedi o di Hale Daumaha ga hanimoi gi Peter, ga heeu, “Doo dangada agoago gu hui dagitedi Hale Daumaha?” f  25 Peter ga helekai, “Uaa.”

Peter ga ulu adu gi lodo di hale, gei Jesus ga helekai matagidagi, “Simon, goe e hagamaanadu bolo aha gi di mee deenei? Ma koai belee hui nadau hegau be dagitedi gi nia king o henuailala: go digau donu o tenua, be go digau mai i daha?”
26 Peter ga helekai, “Go digau mai i daha.”

Jesus ga helekai, “Ma e hai beenaa, malaa, digau donu tenua la hagalee hui nadau dagitedi.
27 Malaa, gidaadou hagalee hai baahi gi digaula, gei goe hana gi di monowai, hudua dau uga. Di iga dela ga hudi kooe matagidagi, gei goe ga gidee di bahihadu hamaaloo i lodo dono ngudu, e dohu hua di hui dogu dagitedi daumaha mo doo dagitedi. kae ina, huia tau dagitedi gi digaula.”

Copyright information for `KPG