a23.5:Mt 6.1; Num 15.38; Deut 6.8
b23.11:Mt 20.26-27; Mk 9.35, 10.43-44; Lk 22.26
c23.12:Lk 14.11, 18.14
d23.22:Is 66.1; Mt 5.34
e23.23:Lev 27.30
f23.27:Acts 23.3
g23.33:Mt 3.7, 12.34; Lk 3.7
h23.35:Gen 4.8; 2 Chr 24.20-21
i23.38:Jer 22.5
j23.39:Ps 118.26

Matthew 23

Goodou haga ligaliga i daha mo digau hagadondonu haganoho mono Pharisee

(Mark 12.38,39; Luke 11.43,46; 20.45,46)

Jesus ga helekai gi digau dogologo mo ana dama agoago, “Digau hagadondonu haganoho mono Pharisee e mogobuna di hagadondonu Nnaganoho Moses. Goodou e hai loo gi hagalongo gi hagagila ina aga nadau agoago. Gei goodou hudee hagagila ina aga nadau hangaahai, idimaa, digaula hagalee daudali nadau mee ala e agoago ai. Digaula e hagabudu nia mee daamaha di aamo ga lawalawa gi hongo nia bakau o nia daangada, gei digaula hagalee loo e haga ngalua nadau madaalima hua e-dahi e hagamaamaa digaula, e aamo nia mee daamaha aalaa. Digaula e hai nia mee huogodoo bolo gi mmada ginai nia daangada. Digaula e hai gi llauehaa nia dama debedebe ala iai nia gubu o di Beebaa Dabu nolodo, aalaa i nia lae digaula mono lima, gei e hai gi llauehaa ge palaha huoloo go nia labalaba o nadau gahu. a  Digaula e hiihai e noho i nia lohongo mugi mua teebele i tagamiami, gei e noho i nia lohongo o digau aamua i lodo nia synagogee. Digaula e hiihai bolo nia daangada gi hagalabagau ina ginaadou i lodo nia gowaa huihui mee, gei gi gahia ginaadou bolo “Tangada Agoago.” Goodou hudee hai bolo nia daangada la gi gahia goodou bolo “Tangada Agoago”, idimaa, goodou di godou Dangada Agoago hua e-dahi, gei goodou gu hai tagahaanau e dahi. Goodou hudee gahia dahi dangada i henuailala bolo “tamana”, idimaa, di godou Damana e dahi hua dela e noho i di langi. 10 Goodou gi hudee hiihai bolo nia daangada gi gahia goodou bolo nia “dagi”, idimaa, di godou Dagi dela hua e dahi go di Mesaia. 11 Tangada dela koia e aamua i godou lodo, la go mee dela e hai di godou dangada hai hegau. b  12 Idimaa, tangada dela ga bida hagalaamua ia, geia ga hai tangada i muli loo, gei tangada dela ga dugu ia laa lala loo, geia ga hai tangada aamua. c 

Jesus e hagahalaua nnegau ngudu golomada

(Mark 12.40; Luke 11.39-42,44,52; 20.47)

13 “E huaidu adu gi goodou digau haga dondonu haganoho mono Pharisee! Goodou digau hai hegau ngudu golomada! Goodou gu tai di bontai Tenua o God di Langi i nia daangada, gei goodou hagalee e ulu ai, ge hagalee dumaalia gi nia daangada ala e hagamahi bolo ginaadou e ulu i Tenua deelaa. 14 [E huaidu adu gi goodou digau haga dondonu haganoho mono Pharisee! Goodou digau hai hegau ngudu golomada! Goodou e daa nia hale nia ahina gu mmade nadau lodo, gei e hai godou dalodalo gi lloo. Malaa e donu, goodou e hai loo gi kae di hagaduadua damana i godou hai huaidu beenei.] 15 E huaidu adu gi goodou digau haga dondonu haganoho mono Pharisee! Goodou digau hai hegau ngudu golomada! Goodou e deledele i hongo di moana, e hula gi nia madagoaa e logo i henuailala, belee huli nia daangada gi daudali goodou. Maa ga hai beenei, gei goodou ne hai digaula gi ulu gi lodo di ahi dee odi holongo lua gi godou nua. 16 E huaidu adu gi goodou nia dagi deegida! Goodou e agoago bolo maa tangada ga hagamodu ang gi di Hale Daumaha, la hagalee lawalawa go dana hagamodu ne hai. Gei tangada ma ga hagamodu gi nia goolo ala i lodo di Hale Daumaha, deelaa tangada e lawalawa go dana hagamodu. 17 Goodou nia daangada deegida ge dadaaulia! Dehee di mee e mada hagalabagau: go nia goolo, be go di Hale Daumaha dela e hai nia goolo gi dabu? 18 Goodou e agoago labelaa boloo: Maa tangada ga hagamodu gi di gowaa hai tigidaumaha, la hagalee e lawalawa go dana hagamodu. Gei tangada ma ga hagamodu gi di mee dela i hongo di gowaa tigidaumaha, deelaa tangada e lawalawa go dana hagamodu dela ne hai. 19 Goodou e dee gida huoloo! Dehee di mee e hagalabagau: go di mee dela e hai tigidaumaha, be go di gowaa hai tigidaumaha dela e hai tigidaumaha gi dabu? 20 Malaa, tangada ga hagamodu ang gi di gowaa tigidaumaha, la ne hagamodu ang gi di gowaa tigidaumaha mono mee huogodoo ala i nonua. 21 Gei tangada ma ga hagamodu gi di Hale Daumaha, la ne hai dana hagamodudahi gi di Hale Daumaha mo God dela e noho i nolodo. 22 Gei tangada ga hagamodu gi di langi, la ne hagamodu ang gi di lohongo king o God, mo mee dela e noho i ono nua. d  23 E huaidu adu gi goodou go digau hagadondonu haganoho mono Pharisee! Goodou digau hai hegau ngudu golomada , idimaa goodou e tigidaumaha ang gi God dahi baahi e madangaholu o godou goloo, haga puni ang gi nia mee hai suub, go nia “mint”, “dill”, mo “cumin”, gei goodou hagalee hagamadabouli e hagalongo gi nia agoago hagalabagau o nia haganoho aanei: tonu, aloho, mo manawa dahi. Aanei e hai loo gi haga kila aga i daha mo nia mee ala i golo! e  24 Nia dagi deegida go goodou! Goodou e daa gi daha di lamu dela i lodo godou wai inuinu, gei goodou e holo di manu-‘camel’! 25 E huaidu adu gi goodou go digau hagadondonu haganoho mono Pharisee! Goodou digau hai hegau ngudu golomada! Goodou e haga madammaa di gili godou ibu mono pileedi, gei i lodo e honu i nia goloo gaiaa, ge ne hagagailaa ginai! 26 Goodou go nia Pharisee deegida! Tono ina i lodo i mua, gei i tua la ga madammaa! 27 E huaidu adu gi goodou go digau hagadondonu haganoho mono Pharisee! Goodou digau hai hegau ngudu golomada! Goodou e hai be taalunga ne tono ga humalia dono gili, gei e honu i nia iwi dangada made mo nia hagadilinga bilau. f  28 E hai gadoo beenei, i mua nia daangada goodou e humalia, gei godou lodo e honu haihai huaidu mo nia haga magiaa.

Jesus e haga modongoohia di hai o nadau hagaduadua

(Luke 11.47-51)

29 “E huaidu adu gi goodou go digau hagadondonu haganoho mono Pharisee! Goodou digau hai hegau ngudu golomada! Goodou e hai nia daalunga o nia soukohp gi humalia, gei e humu nia daalunga digau hai hegau donu. 30 Gei goodou e helekai boloo: Maa goodou bolo e mouli i di madagoaa o godou maadua mmaadua, gei goodou digi dau e daaligi nia soukohp be godou maadua. 31 Malaa, goodou gu bida haga modongoohia aga, bolo goodou digau ni di hagadili dela ne daaligi nia soukohp. 32 Malaa, goodou duudagia di moomee o godou maadua mmaadua ne hai! 33 Goodou nia gihaa ge nia dama ni nia gihaa. Goodou e mee di llele gi daha behee mo di gowaa hagaduadua? g  34 Goodou gi iloo, bolo au ga hagau adu agu soukohp, gau kabemee mono gau agoago. Goodou ga daaligi, ga daudau, ga haga mamaawa hunu gau i digaula i lodo nia synagogee, ge waluwalu digaula i lodo nia waahale. 35 Di hagaduadua o di haga hali nia dodo o digau nadau ihala ai, la ga dau adu gi goodou, daamada mai Abel ga dae gi Zechariah, tama ni Berekiah, taane dela ne daaligi go goodou i mehanga di Hale Daumaha mo di gowaa hai tigidaumaha. h  36 Au e hagi adu gi goodou di tonu bolo nia hagaduadua o nia mee huaidu aanei huogodoo ga dau ang gi nia daangada dolomeenei.

Di aloho Jesus i Jerusalem

(Luke 13.34,35)

37 “Jerusalem, Jerusalem! Goe dela ne daaligi nia soukohp, gei ne dilidili digau kae hegau a God ala ne hagau adu! Holongo e logo nogo hiihai iei au belee bulubulu mai au daangada huogodoo, gadoo be teduu ahina dela e bulubulu mai ana dama gudugudu gi lala ono bakau, gei goe digi dumaalia mai. 38 Gei di Hale Daumaha la ga diiagi ono daangada. i  39 Au e hagi adu gi goodou bolo daamada dangi nei, goodou ga de gidee goodou au, ga dae loo gi goodou ga helekai boloo, God gi hagahumalia ina a mee dela e hanimoi i di ingoo o Tagi.” j 

Copyright information for `KPG