a27.3-8:Ac 1.18,19.
b27.9-10:Zech 11.12-13
c27.24:Deut 21.6-9
d27.34:Ps 69.21
e27.35:Ps 22.18
f27.39:Ps 22.7, 109.25
g27.40:Mt 26.61; Jn 2.19
h27.43:Ps 22.8
i27.46:Ps 22.1
j27.48:Ps 69.21
k27.51:Ex 26.31-33
l27.55-56:Lk 8.2-3
m27.63:Mt 16.21, 17.23, 20.19; Mk 8.31, 9.31, 10.33-34; Lk 9.22, 18.31-33

Matthew 27

Jesus gu lahi gi Pilate

(Mark 15.1; Luke 23.1,2; John 18.28-32)

Luada loo, nia dagi hai mee dabu huogodoo mo nia dagi mmaadua ne haga noho di nadau hai belee daaligi Jesus gi made. Digaula ga lawalawa a mee, ga lahi e gabunga go Pilate, go di gobinaa mai Rome.

Di made o Judas

(Acts 1.18,19)

Di madagoaa Judas dela ne wanga a Jesus, ne iloo ia bolo Jesus ga hagi aga, ga daaligi gi made, gei mee gu manawa gee, gu huli ono lodo i dana mee dela ne hai, ga kae gi muli nia bahihadu silber e motolu gi nia dagi hai mee dabu mo nia dagi mmaadua, a  ga helekai, “Au gu hai hala i dagu wanga tangada ono hala ai e daaligi gi made!”

Gei digaula ga helekai, “E de hei e-gimaadou! Ma di huaidu ni oou!”
Judas ga kili nia bahihadu gi lala i lodo di Hale Daumaha, ga hana ga daudau ia. Nia dagi hai mee dabu ga dahi aga nia bahihadu, ga helekai, “Nia bahihadu aanei la gu lawa di hui nia dodo o tangada e dahi. E huaidu ang gi tadau haganoho ma ga wanga labelaa gi lodo di gowaa benebene mee o di Hale Daumaha.” Nomuli, gei digaula ga hai di nadau haganoho gi nia bahihadu aalaa, ga hai bolo e haga hai hegau e hui di gowaa dela e haga ingoo boloo, “Di Gowaa Tangada Hai pileed”, e hai di waa daalunga digau tuadimee. Deenei laa di gowaa deelaa e haga ingoo boloo, “Di Gowaa Dodo”, ga dae mai loo gi dangi nei. Malaa, nia helekai a soukohp Jeremiah gu kila, ala ne helekai:

“Digaula ne kae nia bahihadu silber e motolu dela di hulu digau Israel ne donu ginai bolo e hui a mee,
10 gei digaula ga hui “Di Gowaa Tangada Hai pileed”, gu hai gadoo be nia helekai a God mai gi di au.” b 

Pilate e heheeu gi Jesus

(Mark 15.2-5; Luke 23.3-5; John 18.33-38)

11 Jesus e duu i mua di gobinaa mai Rome dela e hai ana heeu gi mee, “Ma koe go di king o Jew?”

Jesus ga helekai, “Kooe dela e helekai.”
12 Gei mee digi helekai gi nia hagahuaidu ala mai baahi nia dagi hai mee dabu mo nia dagi mmaadua. 13 Nomuli, gei Pilate ga helekai, “Digaula e helehelekai hagahuaidu goe i nia mee huaidu e logo. Goe e de longono?” 14 Jesus digi helekai gi di heeu a maa, gei di gobinaa la gu goboina huoloo.

Jesus e hagi aga e daaligi gi made

(Mark 15.6-15; Luke 23.13-25; John 18.39—19.16)

15 Nia madagoaa huogodoo ma ga hai Tagamiami Pasoobaa, di gobinaa mai Rome e nnoo mau e hagamehede dahi dangada galabudi dela e donu ginai digau dogologo. 16 Di madagoaa deelaa, tangada dono ingoo go Jesus Barabbas, koia e iloo ai nia daangada, i lodo di hale galabudi. 17 Pilate ga heeu gi digau dogologo ala ne dagabuli mai boloo, “Koai i meemaa e hiihai ginai goodou bolo au gi hagamehede ina adu gi goodou: go Jesus Barabbas be go Jesus dela e haga ingoo bolo Mesaia?” 18 Mee e iloo ia bolo digau o Jew ne laha mai a Jesus i di nadau hagadugina e-ginaadou a mee. 19 Di madagoaa Pilate nogo noho i hongo dono lohongo hai gabunga, di lodo o maa ne hagau dana haga iloo, “Hudee hai dau mee gi taane ono hala ai, idimaa, au gu duadua huoloo i dagu midi i mee anaboo.” 20 Nia dagi hai mee dabu mo nia dagi mmaadua gu hagamahi ang gi nia daangada dogologo bolo digaula gi helekai gi Pilate gi hagamehede ina a Barabbas, gei gi daaligidia Jesus gi made. 21 Pilate ga heeu gi digau dogologo aalaa, “Koai i meemaa e hiihai ginai goodou bolo au gi hagamehede ina adu gi goodou?”

Gei digaula ga helekai, “Go Barabbas!”
22 Pilate ga heeu gi digaula, “Malaa dehee dagu hai ga hai gi Jesus dela e haga ingoo bolo Mesaia?”

Digau huogodoo ga helekai maaloo, “Daudaulia a mee gi nua!”
23 Pilate ga heeu labelaa, “Ma di hala behee dela ne hai go mee?”

Gei digaula ga daamada ga wwolowwolo loo gi nua loo, “Daudaulia a mee!”
24 Di madagoaa Pilate ne gidee ia bolo ia gu deemee di dugu digaula, digaula e mee hua di hai baahi, gei mee ga gaamai ana wai ga tono ono lima i mua digau dogologo aalaa ga helekai boloo, “Au hagalee dau gi di made o taane deenei. Di mee deenei ni goodou ne hai.” c  25 Digau huogodoo aalaa ne wwolo boloo, “Nia dodo o taane deenaa la gi dugua mai gi gimaadou mo madau dama!” 26 Malaa, Pilate gu hagamehede a Barabbas gi digaula, nomuli ga lahi Jesus, ga haga mamaawa, ga wanga a mee gi digaula gi daudau ina.

Digau dauwa e haganneennee Jesus

(Mark 15.16-20; John 19.2,3)

27 Digau dauwa a Pilate ne lahi Jesus gi lodo di hale di gobinaa, gei digau dauwa huogodoo ga haganiga a mee. 28 Digaula ga hahaahi nia gahu o maa, ga haga ulu a mee gi di gahu mmee uli. 29 Nomuli ga hai nadau hau gi di manga laagau duduia, ga wanga gi hongo di libogo o maa, ga wanga labelaa di nadau laagau gi di lima gau donu o maa ga hai bolo nia goloo o di king. Nomuli, gei digaula ga dogoduli gi mua o mee, ga haganneennee a mee boloo, “Di king o digau o Jew gi mouli waalooloo!” 30 Digaula ga buibui nadau haawale gi mee, ga daa di laagau ga haga mamaawa di libogo o maa. 31 I muli hua di nadau haganneennee a mee, digaula ga daa gi daha di gahu mmee uli, ga haga ulu a mee gi ono gahu donu. Gei digaula ga lahi a mee gi malaelae belee daudau.

Di daudau o Jesus

(Mark 15.21-32; Luke 23.26-43; John 19.17-27)

32 Digaula ga hula gi daha mo di waahale, ga heetugi gi taane mai Cyrene dono ingoo go Simon. Digau dauwa ga hono a mee gi aamo di loobuu o Jesus. 33 Digaula ga dau i di gowaa dela e haga ingoo bolo Golgotha dono hadinga boloo: “Di Gowaa Hangaibu Libogo.” 34 Di madagoaa deelaa, digaula ga wanga gi Jesus nadau waini gu unugi gi nia mee mmala. I muli dono momi nia maa, gei mee gu de hiihai di inu. d 

35 Digaula ga daudau a mee, nomuli ga huduhudu nadau dais, e duwwe nia gahu o maa i ginaadou. e  36 Nomuli, digaula ga noho i golo e hagaloohi Jesus. 37 I hongo di libogo o maa, nia helekai hagahuaidu a mee, e hai boloo, “Deenei go Jesus, di king digau o Jew.” 38 Digaula ne daudau labelaa nia daangada dogolua gaiaa dalia Jesus, tangada e dahi i di baahi gau donu, ge dahi i di baahi gau ihala.

39 Nia daangada ma ga lloomoi laa laa, e lialiagi nadau libogo mo di haganneennee a Jesus, f  40 “Ma koe bolo e oho di Hale Daumaha, ga haga duu aga labelaa i muli nia laangi e dolu, daawa ina goe gi daha mo di loobuu maa goe di Tama ni God! Doo iha gi daha mo di loobuu!” g 

41 Go di hai la hua, nia dagi hai mee dabu, mono gau hagadondonu haganoho, mo nia dagi mmaadua, ga gadagada haganneennee a mee ga helekai, 42 “Mee ne haga dagaloaha hua nia daangada, gei mee e deemee di haga dagaloaha ia! Hagalee go mee go di king o Israel? Maa nei bolo mee ne gaga ia gi daha mo di loobuu dolomeenei, gei gidaadou ga hagadonu laa a mee! 43 Mee e hagadonu a God, nogo helekai bolo ia di Tama ni God. Malaa, gidaadou ga mmada be God e daa a mee gi daha mo di loobuu dolomeenei! h 

44 Gei nia daangada huaidu ala ne daudau dalia a mee, gu helekai labelaa hagahuaidu i mee.

Di made o Jesus

(Mark 15.33-41; Luke 23.44-49; John 19.28-30)

45 Oodee, gei tenua hagatau la gu bouli, ga dae loo gi di laa e dolu. 46 Ne hoohoo gi di laa e dolu, gei Jesus ga dangi gi nua, “Eli, Eli, Lema Sabaktani?” dono hadinga boloo, “Dogu God, dogu God, goe e diiagi au eiaha?” i  47 Hunu daangada nogo tuu i golo ne longono ginaadou a mee, ga helekai boloo, “Mee e gahigahi a Elijah!” 48 Tangada e dahi i digaula ga lele hagalimalima, ga dahi aga dana liimi, ga daalo gi lodo nia waini hui ngoohia, ga wanga gi di mada di laagau, ga dahi aga bolo gi inumia. j  49 Hunu gau ga helekai, “Nnoo malaa, gi mmada gidaadou be Elijah e hanimoi e hagamaamaa a mee!” 50 Jesus ga dangi labelaa gi nua ga hagaodi ono madangi.

51 Di gahu dela e duuli i lodo di Hale Daumaha gu mahaa lua, daamada i nua, ga tugi i lala. Tenua gu ngalungalua, nia hadu gu mahaahaa, k  52 nia daalunga gu maahuge, gei nia daangada dogologo a God ala ne mmade la gu mmouli aga. 53 Digaula gu diiagi nadau daalunga, gei i muli hua di mouli aga Jesus, digaula gu hula gi lodo di Waahale Hagamadagu go Jerusalem, gei digau dogologo gu mmada gi digaula.

54 Di madagoaa di tagi dauwa mono gau dauwa ala nogo hagaloohi Jesus, ga mmada gi tenua gu ngalungalua mono mee huogodoo ala ne hai, digaula gu uli nadau gai huoloo, ga helekai, “Ma e donu hua bolo mee go Tama a God.”

55 Nia ahina dogologo nogo daudali Jesus mai i Galilee, ge hagamaamaa a mee, digaula nogo mmada mai i daha. l  56 Gei Mary mai Magdala mo Mary tinana James mo Joseph mo tinana o nia dama daane a Zebedee nogo noho i baahi nia ahina aalaa.

Di danu o Jesus

(Mark 15.42-47; Luke 23.50-56; John 19.38-42)

57 Hiahi ia di mee, gei taane maluagina mai Aremethea ga dau i golo, dono ingoo go Joseph. Mee nogo madalia nia dama agoago a Jesus. 58 Mee ga hana gi Pilate ga dangi ang gi mee i tuaidina o Jesus. Pilate ga haga iloo bolo tuaidina la gi wanga ina gi Joseph. 59 Malaa, Joseph ga kae tuaidina o maa, ga didi gi di gahu lenge hoou, 60 ga dugu gi lodo dana daalunga dogo hai hua i lodo di hadu hamaaloo. Gei mee ga haga daga mai dana hadu damana e pono di ngudu taalunga, ga hana. 61 Mary mai Magdala mo Mary dela i golo, nogo noho i golo, e huli adu gi taalunga.

Nia madaloohi i taalunga

62 Dono daiaa go di Laangi Sabad, gei nia dagi hai mee dabu mono Pharisee ga dagabuli gi baahi o Pilate, 63 ga helekai , “Meenei, gimaadou gu langahia telekai taane kai tilikai ne hai i dono madagoaa nogo mouli ai, boloo: I muli nia laangi e dolu, gei au ga mouli aga. m  64 Heia au helekai gi hagaloohia taalunga, ga dae loo gi nia laangi e dolu gi deemee di lloomoi nia dama agoago a maa, e gaiaa tuaidina o maa, ga helerkai gi nia daangada bolo mee gu mouli aga i di made. Di kai tilikai muliagi deenei la koia e huaidu i di kai tilikai matagidagi.”

65 Pilate ga helekai gi digaula boloo, “Lahia digau dauwa aanaa, e hagaloohi. Goodou hula loohia taalunga i godou mee ala e mee.”

66 Digaula ga hula, ga haga noho gi mau di hadu ga dugu di nadau maaga gi di hadu deelaa, ga dugu digau dauwa e hagaloohi.

Copyright information for `KPG