a1.1:Acts 16.12
b1.13:Acts 28.30
c1.30:Acts 16.19-40

Philippians 1

Mai baahi o Paul mo Timothy, nia daangada hai hegau a Jesus Christ, ang gi nia daangada huogodoo a God ala e noho i Philippi, ala gu buni ang gi Jesus Christ mo nia dagi di nohongo dabu mono gau hai hegau. a 

Tadau Damana go God, tadau Dagi go Jesus Christ gi gowadu gi goodou tumaalia mo di aumaalia.

Talodalo a Paul i digau ala ma ga dau di beebaa deenei

Au e danggee ang gi dogu God i goodou i nia madagoaa huogodoo ma ga maanadu goodou. Nia madagoaa huogodoo ala nogo dalodalo iei au i goodou, gei au e dalodalo i di tentene, idimaa, goodou nogo hagamaamaa au i lodo di moomee di Longo Humalia, mai i mua ga dae mai gi dangi nei. Au e hagadagadagagee huoloo, bolo God ne daamada aga nnegau humalia aanei i godou lodo, gi daahia hua beelaa, ga dae loo gi di haga lawa i di Laangi o Jesus Christ. Au e manawa i goodou i nia madagoaa huogodoo! Malaa, e humalia bolo au gi longono ia i di au i goodou. Idimaa, goodou huogodoo gu hai mee madalia au gi tumaalia dela ne dugu mai go God, i dogu noho i lodo di hale galabudi, mo i dogu madagoaa nogo mehede mai gi di au nogo hagamaamaa di Longo Humalia, gei e haga maaloo aga. God go dogu haga modongoohia bolo agu helekai le e donu, ala e helekai bolo dogu hidihidi i goodou le e hidi mai i di manawa o Jesus Christ.

Au e dalodalo bolo godou aloho la gi tomo aga, gi maalama goodou gi nia mee ala e donu mo di hagi aga e donu, 10 gi mee goodou di hilihili nia mee ala e kaedahi e humalia. Gei goodou ga maahede mai gi daha mo nia hagadilinga mee gulugulua mono mee hai hala huogodoo i di laangi o Christ. 11 Gei godou mouli ga honu i nia mee humalia huogodoo mai baahi o Jesus Christ, ang gi di haga madamada mo di hagaamu a God.

Christ go tadau mouli

12 Ogu duaahina nei, au e hiihai bolo goodou gi iloo humalia bolo nia hagadilinga mee ala ne hai mai gi di au, la gu hagamaamaa huoloo di Longo Humalia gi gila. 13 Di hai deenei ne hidi ai digau hagaloohi di hale deenei, mo digau labelaa ala i ginei, ga iloo bolo au ne lawalawa, idimaa au tangada hai hegau ni Christ. b  14 Dogu noho i lodo di hale galabudi deenei, la gu hai di baahi damana o tadau duaahina gi llauehe aga nadau hagadagadagagee gi Tagi. Digaula gu maaloo gu de ngudu di di agoago maaloo nia helekai a God. 15 E donu bolo hunu daangada e agoago di hai o Christ mai i lodo nadau dubua mo nadau lagamaaloo, gei hunu daangada e agoago mai i lodo nadau manawa humalia. 16 Digau aanei le e agoago mai i di aloho, idimaa, digaula e iloo bolo God gu gaamai dogu duhongo hegau gi hagamaamaa ina di Longo Humalia. 17 Gei digau ala i golo la hagalee hiihai e hagadele Christ mai i nadau manawa donu, e bida hai go nadau mee ala e hiihai ginai. Digaula e hagamamaanadu belee hai au gi haingadaa i lodo di hale galabudi. 18 Eimaha hogi! Au e tentene hua, ma go nia agoago a Christ bolo gi hagadele. Maeaha maa e hai mai i lodo di manawa huaidu be humalia, gei au e tentene hua. 19 Idimaa, au e iloo bolo au ga mehede mai i godou dalodalo mo nia hagamaamaa mai baahi di Hagataalunga o Jesus Christ. 20 Deenei dogu hiihai mo dogu hagadagadagagee: Au e hagamahi gi dogu duhongo hegau gi gila humalia, gei au e hai gi manawa maaloo i lodo dogu mouli hagatau e haga modongoohia aga di aamua o Christ i nia madagoaa huogodoo mo dolomeenei, maeaha maa au e mouli be gu made. 21 Di mouli la di aha? Mai gi di au, bolo ma go Christ! Dogu made le e hidi ai di mee koia e humalia. 22 Maa au ga mouli, gei au ga mee di hai agu hegau hagalabagau, gei au ga de iloo laa dagu mee ga hilihili. 23 Au gu hilihili ngadaa i nia mee e lua aanei. Au e hiihai huoloo bolo au gi made gi daha mo di mouli nei, gi noho au madalia a Christ, deelaa di mee koia e humalia. 24 Gei deeai, ma go goodou ala e hagalabagau ginai dogu mouli. 25 Idimaa au gu donu gi di mee deenei, gu iloo bolo au e mouli huaigolo. Au ga noho i godou baahi huogodoo, e haga damana ai di godou tomo aga mo di tene i lodo godou hagadonu. 26 Au ma ga hanadu labelaa gi goodou, gei goodou koia ga haga hagaamu au mai i di godou mouli hagadaubuni ang gi Jesus Christ.

27 Deenei di mee e kaedahi e hagalabagau: Godou mouli belee hai gi mouli be di Longo Humalia a Christ. Maeaha maa au e mee be e deemee di hanadu haga heetugi adu gi goodou, au ga longo laa bolo goodou e mau dangihi hua gi di mee e dahi mo di hagadaubuni i di hiihai hua e-dahi, mo godou hagamahi e heebagi i di godou hagadonu di Longo Humalia. 28 Hudee mmaadagu i godou hagadaumee. Goodou gi manawa maaloo i nia madagoaa huogodoo. Di hai beenei le e haga modongoohia gi digaula bolo ginaadou ga paagege, gei goodou ga aali, idimaa, go God dela e hai goodou gi aali. 29 God gu dumaalia adu gi hai hege ang gi Christ, hagalee mai hua i di godou hagadonu a mee, ge mai labelaa i di godou duadua i mee. 30 Dolomeenei, gei goodou gu mee hua di heebagi madalia au, tagadilinga heebagi dela nogo heebagi iei au i mua, mo di mee dela gu longono goodou e hai ko au dolomeenei. c 

Copyright information for `KPG