a2.10-11:Is 45.23
b2.15:Deut 32.5

Philippians 2

Di hila gi lala o Christ mo dono aamua

Godou mouli ang gi Christ le e hagamaaloo aga goodou, gei dono aloho le e haga manawa lamalia goodou. Goodou gu hagadaubuni ang gi di Hagataalunga Dabu, gei goodou gu manawa humalia mo di hagadau aaloho i godou mehanga. Deenei laa, au e hagamahi adu bolo goodou gi haga dohu ina dogu tene, i goodou aalaa ma ga hai mee gi di hagamaanadu hua e-dahi, di aloho hua e-dahi, di hagadaubuni hua e-dahi, mo di hagabaubau hua e-dahi. Goodou hudee heia dahi mee mai i godou balu hagabaubau, be e bida hagaamu goodou, gei goodou gi hagadau hila gi lala, dugua digau ala i golo bolo e humalia i goodou. Goodou gi mmada gi nia hiihai o digau ala i golo, hagalee go godou hiihai la hua. Goodou e hai loo gi hai mee gi nnagadilinga hagamamaanadu ala gu hai mee ginai Jesus Christ:

Mee e hai mee gi nia mahi o God i nia madagoaa huogodoo, ge hagalee haga tungaadahi ia gi God.
Mee gu manawa hila gi lala, gu haga angaa mee ana mee huogodoo, gu hai di hege. Mee gu haneia gi henuailala gu hai tangada.
Mee gu hai tangada hagalongo, gu daudali nia mee humalia ga dae loo gi dono made i hongo di loobuu.
Malaa, deelaa di mee a God ne haga menege aga a mee gi di gowaa dela mugi nua loo, ga wanga dono ingoo dela koia e aamua i nia ingoo huogodoo.
10 Nia mee huogodoo ala e mouli i di langi, mo henuailala, mo i bahi i-lala o henuailala, ga dogoduli gi lala, e hagalaamua di ingoo o Jesus. a 
11 Nia daangada huogodoo ga hagamodongoohia aga bolo Jesus Christ la go Tagi, ang gi di madamada o God Tamana.

Gi maalama i henuailala

12 Ogu ihoo hagaaloho nei, goodou nogo hagalongo mai gi di au i nia madagoaa huogodoo ala nogo noho iei au i godou baahi. Ma koia e humalia maa goodou ga hagalongo mai gi di au dolomeenei i dogu madagoaa dela e mogowaa loo i goodou. Goodou ngalua hagamahi i lodo godou mmaadagu mo di bolebole, e haga dohu ai godou haga mouli. 13 Idimaa, God le e ngalua i godou lodo i nia madagoaa huogodoo belee hai goodou gi hiihai ge daudali dono manawa.

14 Goodou hudee hai tamu be e lagamaaloo i godou mee huogodoo ala ma ga hai, 15 gei goodou ga hai digau e madammaa gadoo be nia dama a God ala koia e humalia, ala e noho i baahi digau huaidu mo digau hai mee hala i henuailala. Goodou gi maahina i baahi digaula, gadoo be nia heduu ala e maahina i di langi, b  16 i di godou madagoaa ma ga wanga gi digaula nia helekai haga mouli. Maa goodou ga hai beenei, gei au ga hagaamu goodou i di laangi o Christ, idimaa, e modongoohia bolo dogu hagamahi mo agu hegau huogodoo la digi balumee.

17 Holongo ogu dodo ga hali gadoo be nia wai tigidaumaha i hongo di mee dela e tigidaumaha go goodou ang gi God mai i godou hagadonu. Maa ga hai beelaa, gei au ga tentene madalia goodou huogodoo. 18 Goodou gi heia labelaa beelaa, goodou e hai gi tentene madalia au.

Timothy mo Epaphroditus

19 Maa di manawa ni God deenei, gei au e hagadagadagagee bolo au e mee di hagau adu a Timothy hagalimalima, gi maaloo ogu lodo i godou longo. 20 Ma go mee hua dela e hai gadoo be au, dela e haga dahidamee goodou. 21 Digau huogodoo ala i golo le e bida haga dahidamee hua go nadau mee ala e hai, ge hagalee go nnegau a Jesus Christ. 22 Goodou e iloo be ana hegau le e dahidamee behee, idimaa, gimaua e hai hegau ngaadahi i di gili di Longo Humalia gadoo be tamana mo dana dama. 23 Au e hagadagadagagee bolo au ga hagau adu a mee hagalimalima gi goodou i dogu madagoaa ma ga iloo be dehee di mee ga hai mai. 24 Au e hagadagadagagee labelaa gi Tagi, bolo au e mee labelaa di hanadu gi godou baahi maalia.

25 Au gu hagamaanadu bolo ma e humalia e hagau adu tadau duaahina go Epaphroditus gi godou baahi. Go mee dela nogo ngalua, ge heebagi i dagu baahi ge nogo madalia au, ge dela hogi go di godou dangada kae hegau dela ne hanimoi nogo hagamaamaa au. 26 Mee e hidihidi huoloo bolo ia e mmada adu gi goodou huogodoo, gei mee gu manawa gee i dono longono bolo goodou gu longo bolo ia e magi. 27 E donu bolo mee nogo magi, gu hoohoo ga made, gei God gu aloho i mee, mo au labelaa, dela ne haga dagaloaha au gi daha mo tagadilinga manawa gee damana. 28 Gei au gu hiihai huoloo bolo au e hagau adu a mee, gi mmada goodou gi mee, gi tentene labelaa goodou, gei dogu manawa gee hogi ga ngala. 29 Goodou gi benebene ina a mee i di manawa tene, gi hai be tuaahina ni goodou i di hagadaubuni ang gi Tagi. Goodou hagalabagau ina digau ala e hai be mee, 30 idimaa, mee dee hagahuodia dono mouli, mee gu hoohoo ga made, i di gili nnegau a Christ, belee hagamaamaa au i godou mee ala e deemee di hai.

Copyright information for `KPG