a1.4:Ex 3.14; Rev 4.5
b1.5:Is 55.4; Ps 89.27
c1.6:Ex 19.6; Rev 5.10
d1.7:Dan 7.13; Mt 24.30; Mk 13.26; Lk 21.27; 1 Thes 4.17; Zech 12.10; Jn 19.34, 37
e1.8:Rev 22.13; Ex 3.14
f1.13:Dan 7.13, 10.5
g1.14-15:Dan 7.9, 10.6
h1.15:Ezek 1.24, 43.2
i1.17:Is 44.6, 48.12; Rev 2.8, 22.13

Revelation of John 1

I lodo di beebaa deenei, la go nia mee a Jesus Christ ne hagi aga. God ne wanga di hagi aga deenei gi Jesus Christ, belee hagi anga gi ana gau hai hegau nia mee ala ga hai hoohoo mai. Christ ne hagau mai dana dangada di langi belee haga iloo nia mee aanei gi John, go dana dangada hai hegau. Gei John gu helekai i ana mee huogodoo ala ne mmada ginai. Deenei la di haga iloo o telekai mai i baahi o God, mo di tonu dela ne haga kila aga go Jesus Christ. E maluagina go tangada dela e dau di beebaa deenei, gei e maluagina hogi go digau ala e hagalongo gi nnelekai kokohp aanei, mo di daudali nia mee ala e hihi i lodo di beebaa deenei! Idimaa, di madagoaa dela ga gila aga ai nia mee huogodoo aanei, la gu hoohoo mai.

Nia hagaaloho ang gi nia nohongo dabu e hidu

Mai John, ang gi nia nohongo dabu e hidu i Asia:

Tumaalia, mo di aumaalia adu gi goodou, mai baahi o God, dela i golo dolomeenei, nogo i golo i mua, mo dela ga hanimoi, mo mai baahi nia hagataalunga e hidu ala i mua dono lohongo king, a 
mo mai i baahi o Jesus Christ, go tangada hagi aga mee dela e manawa dahi, go tama daane dela ne haga mouli aga matagidagi, ge dela hogi go Tagi o nia king o henuailala.

Mee e aloho i gidaadou, gei mee gu wwede tadau ihala gi daha mai i ono dodo, b 
ga hai gidaadou gi hai di golohenua hai mee dabu, belee hai nnegau o dono God mo dono Damana. Di madamada mo di mogobuna la gi noho i baahi o Jesus Christ ga hana hua beelaa! Amen. c 

Mmada, Christ e hanimoi i hongo nia gololangi! Nia daangada huogodoo mo digau ne daudau a mee gi nua, la ga mmada gi mee. Nia daangada huogodoo i henuailala ga tangitangi i mee. Di mee deenei le e hai loo gi gila. d 

Dimaadua go di God Aamua Huoloo, go di God dela i golo dolomeenei, nogo i golo i mua, mo dela ga i-golo maalia, la ga helekai, “Au go Taamada mo di Haga odi.” e 

Di hagagida o Christ

Au go John, di godou duaahina, au tangada e daudali a Jesus, au e madalia labelaa goodou, ala e hagakono di manawa i nia hagaduadua ala e lloomoi gi nia daangada o Tenua o Jesus Christ. Au ne lahi ne dugu i hongo tenua go Patmos, i di au dela nogo hagadele nnelekai a God mo di tonu dela ne haga modongoohia aga go Jesus. 10 I di Laangi o Tagi, gei au gu huahua ai di Hagataalunga, ga longono iei au di lee damana, e hai be di lee buu-‘trumpet’, e helekai mai i dogu dua, 11 e helekai boloo, “Hihia au mee ala e gidee e-goe gi lodo di beebaa, ga hagau gi nia nohongo dabu e hidu aanei: Ephesus, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardis, Philadelphia, Laodicea.”

12 Au ne huli belee mmada be di maa koai dela e leelee mai gi di au, gei au ga mmada gi nia lohongo malama e hidu ne hai gi nia goolo, 13 gei mehanga nia lohongo malama aanei, la di mee e hai be tangada, e ulu di gahu looloo e tugi ono babaawae, mo dono duu goolo e daabui dono hadahada. f  14 Nia ngaahulu o maa le e kene madammaa giagia gadoo be nia huluhulu siibi, be e kene gadoo be nia ‘snow’, gei ono golomada le e maahina be di ahi. g  15 Ono wae le e maahina be di baalanga-“brass” dela gu haga madammaa ga haga dingidingia, gei dono lee le e hai be di lee damana o di monowai doo. h  16 Mee e daahi ana heduu e hidu i lodo dono lima gau donu, ge tulumanu dauwa baahi lua e duu mai i lodo dono ngudu. Ono hadumada e maahina gadoo be di laa i di oodee. 17 Dogu mmada gi mee, gei au ga hinga gi lala i baahi nia wae o maa, gu hai gadoo be tangada made. Mee ga dugu dono lima gau donu gi ogu nua, ga helekai, “Hudee madagu! Au go Taamada mo di Haga odi. i  18 Ma ko au dela e mouli! Au gu made, gei dolomeenei au e mouli ga hana hua beelaa. Ma ko au e huahua di “Made” mo di “Heidis” dela go di gowaa digau mmade. 19 Goe hihia laa au mee ala e mmada ginai dolomeenei, mo nia mee ala ga hai nomuli. 20 Tadinga o nia malama e hidu ala ne mmada ginai goe i lodo dogu lima gau donu, mo nia lohongo malama e hidu ne hai gi nia goolo, la aanei: Nia heduu e hidu, la go digau di langi o nia nohongo dabu e hidu, gei nia lohongo malama ne hai gi nia goolo, la go nia nohongo dabu e hidu.

Copyright information for `KPG