a22.1:Ezek 47.1; Zech 14.8
b22.2:Gen 2.9; Ezek 47.12
c22.3:Zech 14.11
d22.5:Is 60.19; Dan 7.18
e22.11:Dan 12.10
f22.12:Is 40.10, 62.11; Ps 28.4; Jer 17.10
g22.13:Rev 1.8, 17, 2.8; Is 44.6, 48.12
h22.14:Gen 2.9, 3.22
i22.16:Is 11.1, 10
j22.17:Is 55.1
k22.18-19:Deut 4.2, 12.32

Revelation of John 22

Tangada di langi ga hagi mai di monowai o nia wai haga mouli, e maahina be di kalaadi-“crystal” e hali mai i di lohongo king o God mo Ta maa siibi, a  e hali mai tungaalodo di ala o di waahale. Nia daalinga o di monowai le e tomo ai di laagau haga mouli, e hua haga madangaholu maa lua i lodo di ngadau e dahi, gei onoo lau le e haga hili nia henua llauehe. b  Nia mee huogodoo ala e hagahalaua go God ga hagalee i lodo di waahale deelaa. c 

Di lohongo king o God mo Ta maa siibi, la ga i-lodo di waahale, gei ana gau hai hegau la ga daumaha ang gi mee.
Digaula ga mmada gi nia hadumada o maa, gei di ingoo o maa la ga maaga gi hongo nadau lae. Di boo la ga hagalee, gei digaula ga hagalee hai hegau gi nia malama be di maahina o di laa, idimaa, di Tagi go God la ga hai di nadau maalama, gei digaula ga dagi gadoo be nia king, ga hana hua beelaa. d 

Di hanimoi o Jesus

Gei tangada di langi ga helekai mai, “Nia helekai aanei le e donu gei e mee di hagadagadagagee ginai. Tagi go God dela e wanga dana Hagataalunga Dabu gi nia soukohp, la gu hagau dana dangada di langi belee hagi ang gi ana gau hai hegau nia mee ala ga kila aga hoohoo mai.” Jesus ga helekai, “Daudali?! Au e hanimoi hoohoo mai! E maluagina go digau ala e hagalongo gi nnelekai kokohp ala i lodo di beebaa deenei!” Au go John la gu longono, gei au gu gidee nia mee aanei huogodoo. Dogu madagoaa ne longono ge ne gidee au nia mee aanei, gei au ga bala gi lala gi nia wae o tangada di langi dela ne hagi mai nia mee aanei, belee daumaha gi mee. Malaa, gei mee ga helekai mai, “Hudee heia di mee deenaa! Au go tangada hai hegau labelaa be goe mo oo duaahina ala go nia soukohp, mo digau huogodoo ala e daudali nnelekai i lodo di beebaa deenei. Daumaha ang gi God!” 10 Mee ga helekai mai, “Hudee hagammuni ina nnelekai kokohp o di beebaa deenei, idimaa, di madagoaa dela e kila aga ai nia mee aanei huogodoo, la gu hoohoo mai. 11 Be koai dela e hai di huaidu, geia gi heheia di huaidu. Be koai dela e dogolia, geia gi dogodogolia. Be koai dela e humalia, geia gi heheia di humalia. Be koai dela e dabu, geia heia gi dabu hua labelaa.” e  12 Jesus ga helekai, “Hagalongo! Au e hanimoi hoohoo mai! Au e gaamai agu hui hagahumalia dangada dalia au, e wanga gi nia daangada dagidahi, e hagatau ang gi dono hai hegau. f  13 Au go di “Alpha” mo di “Omega”, matagidagi mo di haga muliagina, taamada mo di hagaodi. g  14 E maluagina go digau ala e haga madammaa nadau gahu lloo “robe” gi mmaa, ga hai mee gi di tonu dela e gai nia hua laagau mai di laagau o di mouli gei e ulu i nia bontai gi lodo di waahale. h  15 Gei i tua di waahale la go digau e haihai nia mee milimilia ge huaidu, digau hai buubuu, digau hai be di manu, digau daaligi dangada, digau daumaha gi nia balu god, hai kai tilikai i nadau helehelekai mo nadau ngalungalua. 16 Au go Jesus ne hagau dagu dangada di langi belee haga iloo nia mee aanei adu gi goodou ala i lodo nia nohongo dabu. Au go tangada mai di hagadili a David. Au go di heduu maahina o di luada.” i  17 Di Hagataalunga Dabu mo di ahina hai lodo ga helekai, “Hanimoi!”

Huogodoo ala ma ga longono telekai deenei, la gi helekai, “Hanimoi!”

Tangada dela e hiieinu, la gi hanimoi. Tangada dela e hiihai, la gi kae ina dehuia nia wai haga mouli. j 

Di hagaodi gi muli di beebaa deenei

18 Au go John e haga iloo gi nia daangada huogodoo ala ga longono nnelekai kokohp o di beebaa deenei tangada dela ma ga uda dana mee gi nia maa, gei God uda nia hagaduadua ala e hihi i lodo di beebaa deenei . k  19 Tangada dela ma ga daa gi daha dana mee mo nia helekai kokohp o di beebaa deenei, gei God ga daa gi daha dono duhongo mai nia hua laagau o di laagau o di mouli, mo mai di Waahale Hagamadagu, ala e haga modongoohia i lodo di beebaa deenei.

20 Tangada dela e hai dana haga modongoohia gi nia mee aanei, le e helekai boloo, “Uaa, e donu! Au e hanimoi hoohoo mai!”

Malaa, heia gi gila. Tagi go Jesus, goe gi hanimoi!

21 Tumaalia a God m o tadau Dagi go Jesus gi madalia nia daangada huogodoo. Amen

Copyright information for `KPG