a4.2-3:Ezek 1.26-28, 10.1
b4.5:Ex 19.16; Rev 8.5, 11.19, 16.18; Ezek 1.13; Rev 1.4; Zech 4.2
c4.6-7:Ezek 1.22, 5-10, 10.14
d4.8:Ezek 1.18, 10.12; Is 6.2-3

Revelation of John 4

Taumaha i di langi

I di gowaa deenei, au ne hai dagu moe, ne mmada gi di bontai mahuge i di langi. Gei di lee e hai be di lee-‘trumpet’ dela ne hagalongo ginai au i mua, ga helekai, “Hanaga gi kinei, gei au ga hagi adu gi di goe nia mee ala ga hai nomuli.” Di madagoaa hua deelaa, gei au gu huahua go di Hagataalunga, ga gidee au di lohongo king i di langi e noho tangada i ono nua. a  Ono golomada e maahina gadoo be nia hadu hagalabagau be nia ‘jasper’ mo nia ‘carnelian’, gei di umada e gono gi di hadu-‘emerald’, e haganiga i di gili di lohongo king. Nia lohongo aamua e madalua maa haa e haganiga di lohongo king, e noho ai digau mmaadua aamua e madalua maa haa, e ulu nadau gahu kene, e ulu nia hau goolo. Nia ila e dabadaba, nia lee llauehe, mo nia lee atili e loomoi i di lohongo king deelaa. Nia malama e hidu e ulaula i mua di lohongo deelaa, go nia hagataalunga e hidu a God. b  Gei di mee dela e hai gadoo be di tai kalaadi, e maalama be di kalaadi-“crystal”, la i-mua labelaa di lohongo deelaa.

Gei nia baahi huogodoo o di lohongo deelaa, le e haganiga gi nia manu mouli e haa, nadau golomada i nadau mua mo i muli. c 
Tahi manu le e hai be di laion. Di lua manu le e hai be di kau daane. Di tolu manu le e hai ono hadumada be nia hadumada dangada, ge di haa manu le e hai be di manu-‘eagle’ e maangi. Nia manu mouli e haa le e dagi nadau bakau, nadau gili gu buni golomada, i lodo mo i tua. Aa mo boo, gei digaula e dee noho di nadau dadaahili boloo,

“Dabuaahia, dabuaahia, dabuaahia, go Dimaadua go di God Aamua Huoloo, dela nogo i golo i mua, i golo dolomeenei, mo dela ga hanimoi.” d 
Nia manu mouli e haa le e daahili nia daahili hagaamu, hagalaamua mo di danggee ang gi tangada dela e noho i hongo di lohongo king, dela e mouli ga hana hua beelaa. Digaula ma ga hua nadau daahili, 10 gei digau mmaadua aamua e madalua maa haa la ga pala gi lala i mua tangada dela e noho i hongo di lohongo king, ga daumaha ang gi mee dela e mouli ga hana hua beelaa. Digaula ga kili nadau hau goolo gi lala i mua di lohongo king, ga helekai,

11 “Di madau Dagi mo di madau God! Goe e tau anga bolo e wanga ginai di madamada, di hagalaamua, mo di maaloo. Idimaa, ma kooe dela ne hai nia mee huogodoo, ga hai nia maa gi i golo mo di mouli mai i doo hiihai!”
Copyright information for `KPG