a6.2:Zech 1.8, 6.3, 6
b6.4:Zech 1.8, 6.2
c6.5:Zech 6.2, 6
e6.8:Ezek 14.21
f6.12:Rev 11.13, 16.18; Is 13.10; Joel 2.10, 31, 3.15; Mt 24.29; Mk 13.24-25; Lk 21.25
g6.13-14:Is 34.4
h6.14:Rev 16.20
i6.15:Is 2.19, 21
j6.16:Hos 10.8; Lk 23.30
k6.17:Joel 2.11; Mal 3.2

Revelation of John 6

Nia noo

Nomuli, gei au ga mmada gi Ta maa siibi e huge tahi noo i nia noo e hidu, gei au ga longono di manu e dahi i nia manu mouli e haa, e helekai be di lee atili, “Hanimoi!” Au ga mmada, ga gidee di hoodo kene. Tangada dela i hongo di maa le e daahi dana maalei, gei mee ga wanga ginai di hau king. Mee ga hana be taane maaloo hai heebagi belee haga magedaa ono hagadaumee. a 

Nomuli, gei Ta maa siibi ga huge di lua noo, gei au ga longono di lua manu mouli e helekai, “Hanimoi!” Di hoodo labelaa ga hanimoi, di hoodo mmee. Tangada dela i hongo di hoodo deelaa, la gu wanga ginai di mogobuna e daamada dana dauwa i henuailala, e hai nia daangada gi hagadau dadaaligi ginaadou. Mee gu wanga labelaa ginai tulumanu dauwa damana. b 

Nomuli, gei Ta maa siibi ga huge di tolu noo, gei au ga longono di tolu manu mouli e helekai, “Hanimoi!”

Au ga mmada, ga gidee di hoodo luuli. Tangada dela i hongo di maa, e daahi ana pauna e lua i lodo dono lima. c 
Au ga longono eau di mee e hai be di lee e hanimoi i mehanga nia manu mouli e haa, e helekai, “Nia pauna palaawaa-‘wheat’ e lua, dela go di hui ngalua di laangi e dahi, gei nia palaawaa-‘barley’ e ono, dela go di hui ngalua di laangi e dahi. Hudee hunahuna ina nia laagau olib mo nia hadagee waini!”

Nomuli, gei Ta maa siibi ga huge di haa noo, gei au ga longono di haa manu mouli e helekai, “Hanimoi!” Au ga mmada, ga gidee di hoodo gono kene. Tangada dela i hongo di maa, le e haga ingoo bolo “Made”. Gei di “Heidis”,
6.8 Heidis:di gowaa digau mmade
e daudali a mee. Meemaa gu wanga ginai di mogobuna e daaligi dahi baahi e haa o henuailala, e daaligi gi tauwa, tau magamaga, nia magi, mo nia manu lodo geinga. e 

Nomuli, gei Ta maa siibi ga huge di lima noo, gei au ga mmada i lala di gowaa hai tigidaumaha gi nia hagataalunga o digau ala ne daaligi. Digaula ne daaligi, idimaa, digaula nogo hagadele nnelekai a God, gei nogo manawa dahi ang gi nadau haga modongoohia nnelekai a God. 10 Digaula ga wwolo gi nua, ga heeu, “Tagi Maaloo dangihi, e haga madagu gei e donu! E waalooloo behee i mua dau hagi aga nia daangada i henuailala, ga hagaduadua digau ala ne daaligi gimaadou?” 11 Digaula huogodoo ga wanga ginai nia gahu lloo kene dagidahi, ga helekai ginai bolo gi hagamolooloo dulii, gi dae loo gi taaligi o nadau ihoo gau hai hegau mo nadau duaahina huogodoo, ala ga daaligi be ginaadou ga odi.

12 Gei au ga mmada gi Ta maa siibi e huge di ono noo. Gei tenua ga ngalungalua damana, gei di laa ga bouli dongoeho gadoo be di gahu luuli, gei di malama ga mmee hagatau be nia dodo. f  13 Nia heduu ga too ia gi henuailala, gadoo be nia golee modo o di laagau-‘fig’ ne lulu go di madangi maaloo. g  14 Di langi ga hagalee gadoo be di lau beebaa ne wiini, gei nia gonduu mo nia henua huogodoo ga haga maanege gi daha mo nadau lohongo. h  15 Nia king o henuailala, nia dagi, nia dagi dauwa aamua, digau maluagina, digau mogobuna ge aamua, mo nia daangada huogodoo ala i golo, nia hege mo digau moholo ang gi ginaadou, ga pala hagammuni i lodo nia lua mo i lala nia hadugalaa o nia gonduu. i  16 Digaula ga wwolo gi nia gonduu mo nia hadugalaa, “Tooia gi madau nua, e hagammuni gimaadou i nia golomada tangada dela e noho i hongo di lohongo king, mo i di hagawelewele o Ta maa siibi! j  17 Di laangi hagamadagudagu dangada o nau hagawelewele la gu dau mai, koai dela e mee di duu aga e hai baahi gi di maa?” k 

Copyright information for `KPG