a1.13:Acts 19.21
b1.16:Mk 8.38
d1.17:Hab 2.4
e1.21:Eph 4.17-18
f1.23:Deut 4.16-18

Romans 1

Mai baahi o Paul, tangada hai hegau Jesus Christ, tangada agoago hagau ne hilihili go God belee hagadele dono Longo Humalia. Di Longo Humalia dela ne hagababa i mua loo go God mai i ana soukohp, be dono hai ne hihi gi lodo di Beebaa Dabu. Deenei la go di Longo Humalia o dana Dama daane tadau Dagi go Jesus Christ: I dono huaidina, mee tangada mai di madawaawa o David. I dono mogobuna dabuaahia, dono mouli aga i di made gu haga modongoohia aga bolo mee go Tama a God donu, e mahi aamua. Mai i mee, gei God gu dugu mai tumaalia gi hai au tangada agoago hagau ni mee, bolo gi laha mai nia daangada o nia henua huogodoo gi lodo di mouli hagadonu mo di daudali. Goodou ala e noho i Rome, goodou e dau gi digaula, idimaa, God gu gahi goodou belee hai nia daangada ni Jesus Christ. Malaa, gei au e hihi adu gi goodou huogodoo ala i Rome, God e aloho i goodou gei ne haga gahi goodou belee hai ana daangada donu.

Tadau Damana go God, tadau Dagi go Jesus Christ, gi dugu adu tumaalia mo di noho di aumaalia.

Talodalo hagaamu tumaalia

Matagidagi, gei au e danggee gi God mai i Jesus Christ, i goodou huogodoo, i di godou hagadonu gu longono humalia i nia madagoaa huogodoo i henuailala. God laa di haga modongoohia bolo agu helekai ala e hai le e donu, di God dela e hai hegau iei au aga i lodo dogu manawa hagatau i dagu hagadele di Longo Humalia o dana Dama daane. God e iloo bolo au e langahia goodou 10 i lodo agu dalodalo i nia madagoaa huogodoo. Au e dangi gi God bolo mee gi manawa dumaalia, gi haga haingoohia ina au gi mee dagu heetugi adu gi goodou dolomeenei. 11 Idimaa, au e hiihai huoloo bolo au e hanadu gi godou baahi, gi mee au di gowadu gi goodou di maluagina di Hagataalunga, e hagamaaloo aga goodou. 12 Malaa, e hai bolo gidaadou ga hagadau hagamaamaa i tolongo e dahi, dogu hagadonu ga hagamaamaa goodou, ge godou hagadonu ga hagamaamaa au. 13 Ogu duaahina nei, au e hiihai bolo goodou gi iloo bolo i nia madagoaa e logo, gei au ne haga togotogomaalia belee hanadu e heetugi adu, gei di maa di mee i golo e haga deaadee dogu hanadu. Au e hiihai e haga huli hoou nia daangada i godou lodo be dagu hai ne hai gi digau tuadimee ala i golo. a  14 Idimaa, dogu waawa i golo ang gi nia daangada huogodoo, digau ala gu maalama, mo digau ala e noho i lodo di bouli, digau kabemee, mo digau e de kabemee. 15 Dela ne hidi iei au ga hiihai mahimahi di hagadele di Longo Humalia adu gi goodou ala e noho i Rome.

Di mogobuna o di Longo Humalia

16 Dogu hagadagadagagee dogomaalia i golo i lodo di Longo Humalia, idimaa, di mogobuna o God, dela e haga mouli digau huogodoo ala e hagadonu, digau o Jew i mua, mo digau tuadimee labelaa. b  17 Idimaa, di Longo Humalia le e haga modongoohia aga di hai a God e dugu nia daangada gi donu i dono baahi, mai i nadau hagadonu, mai taamada ga tugi gi di hagaodi. Gi hai be di Beebaa Dabu dela e helekai: “Tangada dela e donu i baahi o God, le e mouli mai i dono hagadonu!”
1.17“Tangada dela e donu i baahi o God, le e mouli mai i dono hagadonu!” be:“Tangada dela e donu i baahi o God mai i dono hagadonu, go mee dela e mouli!”
,
d 

Nia huaidu o nia daangada

18 Di hagawelewele o God e modongoohia mai i di langi, e hai baahi ang gi di hala mo di huaidu o nia daangada. Nia hangaahaihai huaidu digaula, la gu duuli di tonu gi deemee modongoohia aga. 19 God e hagaduadua digaula, idimaa, digaula gu iloo nia mee e mee di iloo i di hai o God, idimaa, God gu haga modongoohia madammaa gi digaula. 20 Mai taamada di madagoaa God ne hai henuailala, gei nia daangada gu gidee madammaa ono mogobuna e dee odi mo dono dabuaahia. Nia mee aanei le e modongoohia humalia mai i di gili ana mee ala ne hai, malaa, gu deai tumaalia ang gi digaula ai. 21 Digaula e iloo a God, gei digaula hagalee hagalaamua a mee gi tau gi dono aamua be hagalee danggee gi mee. Digaula gu honu i nia hagabaubau balumee, gu honu i di bouli dongoeho. e  22 Digaula e helekai bolo ginaadou e kabemee, gei digaula e dadaaulia hua . 23 Digaula hagalee daumaha ang gi di God mouli, gei e daumaha ang gi nia ada balu god ono mouli ai be nia ada manu mamaangi, be nia ada manu dolodolo, be nia manu mouli hongo henua mo lodo tai. f  24 Malaa, God gu diiagi nia daangada dadaaulia beenei gi bida heia nadau haihai gulugulua ala e hiihai ginai, mo nia mee haga langaadia dangada i nadau huaidina. 25 Digaula e huli nia donu a God gi nia dilikai. Gei digaula e daumaha mo di hai hegau gi nia mee ala ne hai go God, gei digaula hagalee daumaha ang gi God ne hai ana mee huogodoo, go mee ne belee haga hagaamu go nia daangada ga hana hua beelaa. Amen! 26 Mai i nadau haihai beelaa, God gu diiagi digaula, gi heia nadau haihai haga langaadia. Nia ahina gu hagalee hiihai e hai hoo gi nia daane, digaulak* gu haihai hua di huaidu i nadau mehanga aahina. 27 Nia daane dela gadoo, digaula gu hagalee hiihai gi nia ahina, e hiihai e hai hoo gi nia daane. Digaula gu hai di huaidu haga langaadia i nadau mehanga daane . Di hagaodi gi muli, digaula e kae di hagaduadua dela e tau ang gi nadau hai hala. 28 Idimaa nia daangada gu hagalee hiihai e hagamamaanadu di tonu a God, gei God gu dugu ang gi ginaadou nia hagabaubau ihala, ga hidi mai digaula ga hai nia mee hagalee belee hai. 29 Digaula gu honu i nia haihai huaidu huogodoo, hagagailaa, tee aloho, dagadaga dangada, daaligi dangada gi made, heheebagi, hagahuaidu digau ala i golo, tamu dangada, 30 mo helekai tilikai e hagahuaidu digau ala i golo. Digaula e de hiihai gi God, e buhi, e hagamuamua, e hagalaamua ginaadou, nadau hagabaubau e haga damana aga nadau haihai huaidu. Digaula hagalee hagalongo ang gi nadau damana mo nadau dinana. 31 Digaula e de longono nadau lodo, ge hagalee haga dahidamee nadau hagababa. Digaula hagalee e aloho be e dumaalia gi digau ala i golo. 32 Maeaha maa digaula gu iloo nia haganoho a God ala e hai boloo: “Nia daangada ala e momouli i lodo di mouli beenei, le e mmade.” Digaula e haihai hua nia mee huaidu aanei, gei e donu ginai digau ala i golo ma ga hai nia mee aanei.

Copyright information for `KPG