a10.5:Lev 18.5
b10.6-8:Deut 30.12-14
c10.11:Is 28.16
d10.13:Joel 2.32
e10.15:Is 52.7
f10.16:Is 53.1
g10.18:Ps 19.4
h10.19:Deut 32.21
i10.20-21:Is 65.1-2

Romans 10

Ogu duaahina nei, au e hiihai huoloo mai i lodo dogu manawa hagatau bolo agu daangada donu huogodoo gi hagamouli. Au e hagamahi e dalodalo gi God i digaula! Au e mee di haga modongoohia adu gi goodou bolo digaula gu dogi ang gi God. Gei nadau dogi anga la hagalee daudali di kabemee dela e donu. Idimaa, digaula digi iloo di ala dela e hai ginaadou gi donu i baahi o God, e haihai hua nadau huai ala i ginaadou, malaa, digaula digi daudalia di ala a God dela e hai gi donu ginaadou i dono baahi. Idimaa, Christ gu haga modongoohia di hagalawa o nnaganoho, gei digau huogodoo ala gu hagadonu a mee, gu hai digau e donu i baahi o God.

Di haga mouli ang gi digau huogodoo

Deenei di mee Moses ne hihi bolo gi hai nia daangada gi donu i baahi o God i di nadau hagalongo ang gi nnaganoho: “Be koai hua dela e hagalongo ge e daudali nnaganoho, geia ga mouli.” a  Di mee di Beebaa Dabu e haga modongoohia tangada dela e donu i baahi o God mai i dono hagadonu la deenei: “Goe hudee heeu adu boloo: Ma koai dela ga hana gi di langi?” (belee lahaia a Christ). b  Hudee heeu labelaa boloo: “Ma koai dela ga hana gi bahi i-lala henuailala?” (belee laha aga a Christ mai di made). Deenei di mee e helekai ai boloo, “Nia helekai a God le e hoohoo adu gi di goe, i lodo doo ngudu, i lodo doo manawa.” Aalaa go nia helekai o di hagadonu ala e agoago go gimaadou. Maa goe ga haga modongoohia gi doo ngudu bolo Jesus la go Tagi, ga hagadonu i lodo doo manawa bolo God ne haga mouli aga a mee mai di made, gei goe ga hagamouli. 10 Idimaa, ma go tadau hagadonu dela e hai gidaadou gi donu i baahi o God, gei tadau haga modongoohia a mee gi tadau ngudu e hai gidaadou gi mouli. 11 Di Beebaa Dabu e helekai, “Be koai hua dela ga hagadonu a mee, geia hagalee haga langaadia.” c  12 Nnelekai aanei la ang gi digau huogodoo, idimaa, di hai geegee i mehanga digau o Jew mo digau tuadimee ai. God e dahi hua, di Tagi ni digaula huogodoo, gei e haga maluagina digau huogodoo ala e tangi ang gi mee. 13 Di Beebaa Dabu e helekai, “Digau ala e tangi anga gi Tagi idi hagamaamaa, le e hagamouli.” d  14 Malaa, digaula e tangi ang gi mee behee maa ginaadou digi hagadonu? Gei digaula e hagadonu behee maa ginaadou digi longono nia helekai? Gei digaula e longono behee, maa nia helekai la digi agoago ina gi digaula? 15 Gei nnelekai le e agoago behee maa digau agoago la digi hagau ina gi daha? Di Beebaa Dabu e helekai, “E madamada huoloo go di lloomoi o digau ala e gaamai nadau Longo Humalia!” e  16 Hagalee go digaula huogodoo ne kae di Longo Humalia. Isaiah ne helekai: “Meenei Tagi, ma koai e hagadonu madau helekai?” f  17 Malaa, di hagadonu le e hidi mai i di longono nia helekai, gei nia helekai ne lloomoi i nia agoago o Christ. 18 Gei au ga heeu be di maa e donu digau Israel digi longono nia helekai agoago? Deeai, digaula gu longono, i di Beebaa Dabu e helekai:

“Di lee o nadau helekai gu modoho gi hongo henuailala hagatau, gei nadau helekai gu dau i nia mada o henuailala.” g 
19 Malaa, au ga heeu labelaa be digau Israel la digi iloo di mee deenei? Ma go Moses modogoia dela ne helekai gi di maa matagidagi:
“Au ga hai di adu henua llauehe gi heia agu daangada gi dubua mai i tenua balumee. Au ga hai agu daangada gi hagawelewele mai i tenua de kabemee.” h 
20 Gei Isaiah e helekai haga madammaa:

“Au ne gida go digau ala hagalee nogo halahala au. Au ne haga gida au gi digau ala hagalee nogo heheeu au.” i 
21 Mee gu helekai : “Di laangi hagatau au nogo holo gi daha ogu lima belee hagahi mai digau de hagalongo ge e de dugu nadau manawa.”

Copyright information for `KPG