a12.4-5:1 Cor 12.12
b12.6-8:1 Cor 12.4-11
c12.14:Mt 5.44; Lk 6.28
d12.16:Prov 3.7
e12.19:Deut 32.35
f12.20:Prov 25.21-22

Romans 12

Di mouli i lodo nnegau a God

Deenei laa, ogu duaahina nei, idimaa tumaalia o God e damanaiee mai gi gidaadou, gei au e dangidangi adu gi goodou gi wanga ina godou huaidina e hai tigidaumaha mouli, ge dabu, ge e haga tene di manawa o God, deenei di hai daumaha e donu belee hai go goodou. Goodou hudee kawee nia haihai henuailala, gei goodou dugu ang gi God gi huluhia godou lodo hagatau, gei goodou ga mee di iloo di hiihai o God, di mee dela e humalia, gei e tene ginai mee, gei e donu huoloo. Idimaa, mai i tumaalia o God dela ne gaamai gi di au, au e helekai adu gi goodou huogodoo gi hudee hagabaubau bolo goodou e aamua. Goodou hagabaubau gi donu, tangada nei mo tangada nei, gi bida hagadina ina ia gi tau ang gi di hagadonu dela ne wanga go God gi deia. Tuaidina e dahi e logo ono dudaginga, gei nia dudaginga aanei le e hai nadau hegau geegee. a  E hai gadoo be gidaadou: gidaadou e dogologo, gei gidaadou tuaidina e dahi i tadau buni ang gi Christ, gei gidaadou huogodoo e haga puni, e hai be nia dudaginga dagidahi o tuaidina e dahi. Gidaadou gi haga gila ina aga tadau duhongo hegau dagidahi ala e tau ang gi tumaalia o God mai gi gidaadou. Maa goe dau duhongo hegau e helekai nnelekai a God, gei goe gi heia gi tau ang gi di hagadonu dela e hai mee ginai goe. b  Maa goe dau duhongo hegau e hagamaamaa, goe e hai gi hagamaamaa. Maa goe tangada agoago, goe e hai gi agoago. Maa goe dau duhongo hegau e hagamaaloo aga lodo nia daangada, gei goe gi heia. Maa goe e wanga au mee donu gi nia daangada, gei goe gi heia gi logo. Maa goe oo mogobuna di dagi, gei goe gi ngalua giibeni. Maa goe e hai di humalia gi digau ala i golo, gei goe gi heia i di tentene. Di aloho le e hai gi hai donu hagatau. Ginagina i di huaidu. Haga mau ang gi di humalia. 10 Goodou gi hagadau aaloho be nia dama a Christ, gei gi hagamahi e hagadau hagalaamua i godou mehanga. 11 Ngaalua hagamahi, gei hudee hagatoo. Hai hegau manawa dahi ang gi Tagi. 12 Heia godou hagadagadagagee gi haga tentene goodou. Noho i di aumaalia i lodo godou haingadaa, gei gi dalodalo i nia madagoaa huogodoo. 13 Wanga ina hunu godou mee gi godou duaahina dama a Christ ala e hagaloale, gei gi benebene ina nia daangada gee gi godou hale. 14 Dangi gi God gi hagahumalia ina digau ala e hagahuaidu goodou. Uaa, dangi gi mee gi hagahumalia ina, hagalee hagahuaidu. c  15 Tentene dalia digau ala e tentene, dangidangi dalia digau ala e tangitangi. 16 Haga dahidaamee ina nia daangada huogodoo be di mee e dahi. Hudee dugua goodou laa hongo nia daangada. Heia nnegau o di hila gi lala. Hudee hagabaubau bolo goodou digau kabemee. d  17 Maa tangada gu hai adu gi goodou di huaidu, hudee huia gi di huaidu. Heia go di mee dela e hai go nia daangada huogodoo bolo e humalia. 18 Heia nia mee huogodoo ala e mee dau hai, gi noho goodou i di aumaalia i baahi nia daangada huogodoo. 19 Ogu ihoo hagaaloho, goodou hudee tala di hui gi di huaidu, duguina ga hai laa go di hagawelewele o God. Idimaa, di Beebaa Dabu e helekai: “Dimaadua e helekai boloo, Ko au dela e hui di huaidu, au ga hui gi muli gi tangada.” e  20 Heia di hai dela e helekai di Beebaa Dabu boloo, “Maa doo hagadaumee le e hiigai, haangai ina a mee. Maa mee e hiieinu, haga inumia a mee, idimaa, ma ga hai kooe beenei, gei goe ne hai a mee gi langaadia huoloo.” f  21 Hudee dugua gi di huaidu gi haga magedaa ina goe. Haga magedaa ina di huaidu gi di humalia.

Copyright information for `KPG