a13.6-7:Mt 22.21; Mk 12.17; Lk 20.25
b13.9:Ex 20.13-15, 17; Deut 5.17-19, 21; Lev 19.18

Romans 13

Nia waawa gi nia dagi tenua

Nia daangada huogodoo e hai gi daudali nia dagi tenua, idimaa, nia mogobuna dagi laa daha mo tumaalia o God ai. Gei nia dagi dolomeenei, la nia dagi ni God ne dugu gi golo. Be koai e hai baahi gi tagi tenua, le e hai baahi gi di mee a God ne haga noho. Geia e bida hagi aga dono hala. Digau ala e hai di humalia, la hagalee mmaadagu i tagi, gei digau ala e hai di huaidu le e mmaadagu. Ma goodou e hiihai bolo gi de mmaadagu i tagi, heia nia mee ala e humalia, gei mee ga hagaamu goodou, idimaa, mee tangada hai hegau ni God belee hagahumalia goodou. Malaa, maa goodou ga hai di huaidu, goodou gi mmaadagu i mee, idimaa, ono mogobuna hagaduadua dangada le e donu. Mee tangada hai hegau ni God, gei ono mogobuna i golo e hagaduadua digau ala e hai di huaidu. Deenei tadinga goodou e hai loo gi hagalongo gi tagi tenua, idimaa hagalee mai di hagaduadua a God, gei mai i godou manawa madammaa.

Deenei tadinga labelaa godou hui nia dagitedi, idimaa, nia waawa o nia dagi le e ngalua gi God. a  Huia laa godou boibana gi digaula. Huia gi digaula godou dagitedi libogo mono dagitedi goloo, hagalabagau ina mo di hagalaamua digaula huogodoo.

Nia waawa mehanga daangada

Hudee hai boibana ang gi dahi dangada, di boibana hua e dahi dela gi heia, gi hagadau aaloho i godou mehanga. Be koai e hai beenei, la gu daudali nnaganoho. Nia haganoho e helekai bolo “Hudee mouli hai be di manu, hudee daaligi dangada gi made, hudee gaiaa, hudee hagagailaa” nnaganoho huogodoo aanei mono haganoho ala i golo, le e daabui mai go taganoho e dahi: “Aloho i tangada dela i doo baahi, gi hai be doo aloho i di goe.” b  10 Maa goe e aloho i tangada, dau hala gi mee ai. Tangada ma ga aloho, la gu daudali nnaganoho hagatau. 11 Goe e hai gi hai di mee deenei, idimaa, goe e iloo bolo di madagoaa belee ala aga iei goe, la deenei gu dau mai. Idimaa, dolomeenei tadau haga mouli la gu mada hoohoo mai i di madagoaa o taamada o tadau hagadonu matagidagi. 12 Di boo gu hoohoo ga lawa, di aa la gu hoohoo mai. Gidaadou ga dugu nia mee o di bouli, ga dahi aga nia goloo e heebagi ai gidaadou i lodo di maalama. 13 Heia gidaadou gi ngalungalua humalia, gadoo be nia daangada e noho i lodo di maalama o di aa, hagalee gai tagao, mouli huaidu be di mouli hai be di manu, heebagi, be e dubua. 14 Gei goodou dahi aga ina nia goloo heebagi o tadau Dagi go Jesus Christ, dugu ina godou manawa huaidu i di godou daudali di hiihai o tuaidina.

Copyright information for `KPG