a15.3:Ps 69.9
b15.9:2 Sam 22.50; Ps 18.49
c15.10:Deut 32.43
d15.11:Ps 117.1
e15.12:Is 11.10
f15.21:Is 52.15
g15.22:Rom 1.13
h15.25-26:1 Cor 16.1-4
i15.27:1 Cor 9.11

Romans 15

Haga tentene digau ala i golo, hagalee go goodou hua

Gidaadou ala e maaloo tadau hagadonu, gidaadou e hai loo gi hagamaamaa digau ala e paagege i nadau mee daamaha. Gidaadou hudee haga tentene ina hua gidaadou. Gei gidaadou huogodoo gi heia nia mee humalia ang gi tadau duaahina, e haga tomo aga digaula i lodo nadau hagadonu. Idimaa, Christ hagalee ne haga tentene ia. Di Beebaa Dabu e helekai: “Ma ko au dela ne hagahuaidu go nia daangada ala ne hagahuaidu goe.” a  Idimaa, nia mee huogodoo ala ne hihi gi lodo di Beebaa Dabu, la ne hihi belee aago mai gi hai mee gidaadou gi di hagadagadagagee mai i tadau hagakono mo di hagamaaloo aga tadau lodo mai i di Beebaa Dabu. God go taamada o di manawa hagakono, mo di hagamaaloo di manawa, gi gowadu gi goodou di manawa buni i godou daudali a Jesus Christ, gei goodou gi dahi i di hagaamu a God Tamana o tadau Dagi go Jesus Christ mai i di lee e dahi.

Di Longo Humalia ang gi digau tuadimee

Goodou gi hagadau hila anga i godou mehanga bolo gi gila di madamada o God, be Christ dela ne hila adu gi goodou. Idimaa, au e hagi adu gi goodou bolo Christ gu hai tangada hai hegau ni digau o Jew belee haga modongoohia di manawa dahi o God, gei e haga gila aga nia hagababa a God ala ne hai gi nadau maadua mmaadua, gei e hai digau tuadimee gi mee di hagaamu tumaalia o God labelaa. Be di Beebaa Dabu e helekai:

“Au ga haga hagaamu goe i lodo digau tuadimee,
au ga dadaahili mo di hagaamu doo ingoo.” b 
10 Di Beebaa Dabu e helekai labelaa:

“Goodou digau tuadimee, goodou madalia nia dama a God, tentene haga hagaamuina.” c 
11 Gei e helekai labelaa:

“Goodou go digau tuadimee huogodoo, goodou hagaamuina Dimaadua.
Goodou huogodoo, hagaamuina a mee.” d 
12 Isaiah gu helekai:

“Tangada i di hagadili a Jesse ga gila aga, e dagi digau tuadimee, gei digaula ga hagadagadagagee gi mee.” e 
13 Malaa, God dela go taamada o nia hagadagadagagee huogodoo, gi haga honu ina goodou gi nia hagadilinga tentene huogodoo mo di aumaalia mai i di godou hagadonu a mee, bolo gi tomo aga di godou hagadagadagagee i nia mahi o di Hagataalunga Dabu.

Tadinga di hagamahi o Paul i lodo dana lede

14 Ogu duaahina nei, au gu iloo bolo goodou gu haga honu gi nia hagadilinga humalia huogodoo, gu hai mee gi nia kabemee huogodoo, gei gu mee di hagadau agoago goodou. 15 Gei i lodo di lede deenei, au gu hagamahi e haga madammaa nia mee ala ne haga langahia adu gi goodou. Au e hagamahi adu gi goodou i tumaalia o God dela ne gaamai gi di au, 16 ga hai iei au tangada hai hegau ni Jesus Christ e hai ana hegau i baahi digau tuadimee. Au e hai hegau gi mee be tangada hai mee dabu, i dagu hai agoago i di Longo Humalia mai baahi o God bolo gi mee ai digau tuadimee di hai tigidaumaha dela e tene ginai di manawa a God, go digau ala ne hagadabu go di Hagataalunga Dabu gi mee. 17 I dogu buni ang gi Jesus Christ, au e helekai hagaamu au bolo au tangada hai hegau ni God. 18 Au e hagamahi, e helekai hua nia mee a Christ ne hai ko au bolo gi dagia mai digau tuadimee gi hai digau e hagalongo gi God, mai i agu agoago mono hangaahai, 19 mai i nia mogobuna mono mee haga goboina, mo mai i di mogobuna o di Hagataalunga o God. Daamada mai i dogu heehee mai i Jerusalem, ga tugi i Illyricum, au gu hagadele di Longo Humalia a Jesus Christ gi nia gowaa huogodoo. 20 Au gu hagamahi i nia madagoaa huogodoo bolo gi mee au di hagadele di Longo Humalia gi nia gowaa huogodoo ala digi longono ginaadou a Christ, bolo gi dee haga duu aga hua di Longo Humalia i hongo di hagamau dela ne hai go tuai dangada. 21 Di Beebaa Dabu e helekai:

“Digau ala digi hagi anga ginai ga gidee,
digau ala digi longono, ga modongoohia.” f 

Di hagatogomaalia a Paul e madamada gi Rome

22 Di mee deenei dela e haga deaadee au nia madagoaa e logo belee heetugi gi goodou, g  23 gei dolomeenei dagu moomee i nia gowaa aanei la gu lawa. I lodo nia ngadau e logo, au nogo hiihai bolo e hanadu gi godou baahi. 24 Gei au e hagadagadagagee bolo e hanadu gi godou baahi dolomeenei, i dogu hana gi Spain. Au e hiihai e heetugi adu gi goodou, gei i muli dogu noho i godou baahi, gei au e hiihai bolo goodou gi hagamaamaa ina au i dogu hagatanga i godou baahi e hana gi Spain. 25 Dolomeenei, gei au e hana gi Jerusalem, e hagamaamaa nia daangada a God ala i golo. h  26 Idimaa, nia nohongo dabu ala i Macedonia mo Achaia gu bida hiihai bolo e hai tigidaumaha, e hagamaamaa digau hagaloale ala i lodo nia daangada a God i Jerusalem. 27 Digaula hua ne hiihai tigidaumaha deenei, gei nadau hegau la ne belee hagamaamaa digaula. I digau o Jew gu hagamaamaa digau tuadimee gi nia maluagina mai i baahi di Hagataalunga, deelaa laa, digau tuadimee gi hagamaamaa ina digau o Jew mai i nadau maluagina o henuailala. i  28 I dogu madagoaa ga haga lawa dagu moomee ga wanga gi digaula nia bahihadu huogodoo ala ne hagabudu, gei au ga hagatanga, ga hana gi Spain, ga heetugi adu gi goodou i dogu hana. 29 Malaa, i dogu madagoaa ma ga hanadu gi godou baahi, gei au e iloo bolo au e hanadu mo nia haga maluagina logowaahee a Christ.

30 Ogu duaahina nei, au e dangi adu gi goodou hagamahi i di ingoo o Jesus Christ, tadau Dagi, mo mai i di aloho dela mai baahi o di Hagataalunga, bolo goodou gi hagamahi hai dalodalo gi God i di au. 31 Goodou dalodalo i di au gi benebene au gi daha mo digau de hagadonu ala i Judea, gi hai dagu moomee dela i Jerusalem gi hai di mee e haga tentene nia dama a God. 32 Maa God ga dumaalia mai gi gidaadou, gei au ga hanadu gi godou baahi i lodo di tentene, ga hagamolooloo i godou baahi i di madagoaa dulii. 33 Go God dela go taamada o di aumaalia gi noho i godou baahi huogodoo. Amen.

Copyright information for `KPG