a2.1:Mt 7.1; Lk 6.37
b2.6:Ps 62.12; Prov 24.12
c2.11:Deut 10.17
d2.24:Is 52.5
e2.29:Deut 30.6

Romans 2

Di hagi aga a God

Dogu ihoo hagaaloho, goe e hagi aga digau ala i golo? Malaa, e de hilihili be goe koai, tumaalia adu gi di goe ai. Goe bida haga balumee goe maa goe ga hagi aga digaula, mo e hai nia mee ala e hai go digaula. a  Gidaadou gu iloo bolo God e donu i dana hagi aga nia daangada ala e hai beenei. Gei goe, dogu ihoo hagaaloho, goe e hai nia mee aanei, e hagi aga digau ala i golo. Goe e hagamamaanadu bolo goe ga tanga laa gi daha mo di hagi aga a God? Holongo goe e de hiihai gi dono dumaalia damanaiee, mo dono aloho mo dono manawa hagakono? Goe e modongoohia dono manawa dumaalia i mee dela e dagi goe gi huli hoou. Gei doo manawa haga hamaaloo ga bida haga damanaiee doo hagaduadua i di laangi ma ga gila aga di hagawelewele a God mo dana hagi aga dela e donu. Idimaa, God ga wanga gi tangada nei mo tangada nei di hui dela e tau ang gi ana hegau nogo hai. b  Hunu daangada e hai nia mee ala e humalia, ge e halahala di madamada, di aamua, mo di mouli dono made ai, gei God ga wanga gi digaula di mouli dee odi. Hunu daangada e hagagailaa ge e haga balumee di mee dela e donu, bolo gi mee di daudali di mee dela hagalee donu, gei God ga dugu gi hongo digaula dono manawa haga daamaha mo dono hagawelewele. Di hagaduadua mo di haga mmaemmae ga noho i baahi digau huogodoo ala e haihai di huaidu, digau o Jew i mua mo digau tuadimee labelaa. 10 God ga wanga di madamada, di aamua, mo di aumaalia, gi digau huogodoo ala e haihai di humalia, digau o Jew i mua mo digau tuadimee labelaa. 11 Idimaa, God e hagi aga nia daangada huogodoo gi di hagatau e dahi. c  12 Digau tuadimee hagalee hai mee gi Nnaganoho Moses. Digaula gu ihala, gu nngala, gu hagalee hagi aga go nnaganoho. Digau o Jew e hai mee gi nnaganoho, malaa, digaula ga hai di huaidu, e hagi aga go nnaganoho. 13 Ma hagalee go di hagalongo hua gi nnaganoho e hai nia daangada gi donu i baahi o God, gei mai di -nadau hai hegau nnaganoho aalaa. 14 Digau tuadimee nadau haganoho ai, gei di nadau haga gila aga nnaganoho mai i lodo di nadau hiihai iloo, digaula la go nadau haganoho, maeaha maa digaula hagalee hai mee gi Nnaganoho Moses. 15 Nia hangaahai digaula e haga modongoohia aga di hagahonu o nnaganoho la gu hihi gi lodo nadau manawa. Di nadau iloo di humalia mo di huaidu e haga modongoohia bolo di mee deenei le e donu, idimaa nadau hagamaanadu e haga huaidu ginaadou hunu madagoaa, gei hunu madagoaa e duuli digaula. 16 Malaa, di Longo Humalia dela e hagadele ko au e hai bolo deenei di hai ga hai i di laangi a God ga hagi aga nia hagamaanadu hagammuni o digau huogodoo mai i Jesus Christ .

Digau o Jew mo Nnaganoho

17 Gei goe? Goe e haga ingoo goe tangada o Jew, gei goe e hagadagadagagee gi nnaganoho, gei e hagaamu God. 18 Goe gu iloo di mee a God e hiihai bolo goe gi heia, gei gu kabe mai nnaganoho di mee donu dela e hilihili. 19 Goe e maanadu bolo goe tangada e dagi digau deegida, ge bolo goe di maalama ni digau ala e noho i lodo di bouli, 20 tangada agoago ni digau ala e dadaaulia, mo tangada agoago ni digau e de kabemee. Goe e maanadu bolo i lodo nnaganoho goe gu hagahonu go di kabemee mo di tonu. 21 Goe e aago digau ala i golo, gei goe e aha dela hagalee aago goe? Goe e agoago boloo, “Hudee gaiaa,” gei goe e gaiaa! 22 Gei goe e helekai boloo, “Hudee hai be di manu,” gei goe e hai be di manu! Goe e de hiihai gi nia balu god, gei goe e gaiaa nia mee i lodo nia hale daumaha! 23 Goe e hagaamu nnaganoho a God, gei goe e haga langaadia a God i dau oho ana haganoho. 24 I di Beebaa Dabu e helekai: “Digau tuadimee e helekai huaidu i God, idimaa digau o Jew.” d  25 Maa goe ga haga gila aga nnaganoho, gei doo sirkumsais ga hai dono hadinga i golo. Maa goe ga hagalee haga gila aga nnaganoho, goe e hai gadoo be tangada digi sirkumsais. 26 Maa tangada tuadimee dela digi sirkumsais, ga haga gila aga nnaganoho, malaa, God hagalee ga dugu tangada deenei be tangada dela gu sirkumsais? 27 Goodou digau o Jew ga hai digau e hagahuaidu go digau tuadimee, idimaa, goodou e dagadagahi nnaganoho, maeaha maa ne hihi adu gi goodou ala gu sirkumsais. Gei digau tuadimee e haga gila aga nnaganoho, maeaha maa digaula digi sirkumsais nadau huaidina. 28 Koai tangada o Jew donu, gu sirkumsais gi donu? Hagalee go tangada Jew dela ne sirkumsais gi di sirkumsais dono huaidina dela e gidee. 29 Tangada donu o Jew la tangada o Jew i ono lodo, dono manawa la gu sirkumsais, deenei tegau ni di Hagataalunga o God, hagalee tegau ni nnaganoho. Gei tangada beenei, e kae dono hagaamu mai baahi o God, hagalee mai baahi nia daangada. e 

Copyright information for `KPG