a3.4:Ps 51.4
b3.10-12:Ps 14.1-3, 53.1-3
c3.13:Ps 5.9, 140.3
d3.14:Ps 10.7
e3.15-17:Is 59.7-8
f3.18:Ps 36.1
g3.20:Ps 143.2; Gal 2.16
h3.22:Gal 2.16
i3.30:Deut 6.4; Gal 3.20

Romans 3

Malaa digau o Jew le e humalia ang gi ginaadou la hongo digau tuadimee? Be dono dahidamee i golo go nadau sirkumsais? Uaa, i nia mee huogodoo. Kaedahi, God gu wanga ana helekai gi digau o Jew. E hai behee, maa hunu gau i digaula ga hagalee manawa dahi, deenei le e hai bolo God ga hagalee manawa dahi? Gei deeai! God le e donu, maeaha maa digau dogologo e helekai tilikai. Di Beebaa Dabu dela e helekai:

“Oo donu gi modongoohia mai i au helekai. Goe gi aali dau gabunga.” a 
Malaa e hai behee? Maa tadau haihai hala e haga modongoohia aga di tonu o God, gidaadou e mee di helekai boloo, God le e hai gee i dana hagaduadua gidaadou? Gei deeai! Ma God le e hala, mee e deemee di hagi aga henuailala! Malaa e hai behee maa dogu hai kai tilikai e haga gila aga gi madammaa di tonu o God? Au e hagahalaua be tangada huaidu eiaha? Malaa, gidaadou de ga helekai boloo, “Gidaadou ga hai di huaidu, gi gila aga di humalia”? Malaa e donu, hunu gau i golo e hagahuaidu dogu ingoo i nadau hai baahi gi agu agoago. Digaula ga hagahalaua, gi tau ange.

Tangada e donu ai

E hai behee gidaadou digau o Jew, gidaadou e mada humalia i digau tuadimee? Hagalee hai beelaa! Au gu haga modongoohia bolo digau o Jew mo digau tuadimee e hai be di mee e dahi i lala di mogobuna o di huaidu. 10 Di Beebaa Dabu e helekai:

“Tangada e donu ai, b 
11 Hagalee tangada e iloo ai, be e daumaha gi God ai. 12 Nia daangada huogodoo gu huli gi daha mo God. Digau huogodoo gu ihala. Hagalee tangada e hai nia mee donu ai. 13 Nia ngudu digaula e hai be nia daalunga ala gu maahuge. Nia helekai tilikai e lloomoi i nia holole digaula, nia lee lagalagamaaloo e hai be nia poisin o nia gihaa, e lloomoi i nadau malau ngudu. c  14 Gei nadau ngudu le e honu i di hagahalaua mmala. d  15 Digaula e limalima di haga mmaemmae mo di dadaaligi gi mmade nia daangada. e  16 Digaula e oho mo di hagahuaidu nia gowaa huogodoo ala e hula ginai. 17 Digaula e de iloo di ala o di aumaalia. 18 Digaula e de iloo di haga madagu a God.” f 
19 Malaa, gidaadou gu iloo bolo di haga honu o nnaganoho la anga hua gi digau ala e noho i lala nnaganoho bolo gi deemee nia daangada di helekai hagaanga, ge gi- gaamai henuailala hagatau gi lala di hagi aga a God. 20 Idimaa, deai tangada e mee di donu i baahi o God mai i dono haga gila aga nnaganoho. Nnaganoho le hai gidaadou gi iloo bolo gidaadou digau gu hai nia mee hala. g 

God e hai nia daangada gi donu i dono baahi

21 Gei dolomeenei God gu haga modongoohia dana ala e hai nia daangada gi donu i dono baahi, ge hagalee mai nnaganoho. Nnaganoho Moses mo nia Beebaa o nia Soukohp le e haga modongoohia hua di maa. 22 God e hai nia daangada gi donu i dono baahi mai i di nadau hagadonu a Jesus Christ. God e hai di mee deenei ang gi digau huogodoo ala e hagadonu a Christ, idimaa, nia hai geegee dangada ai. h  23 Nia daangada huogodoo la gu hai di huaidu, gei digaula huogodoo gu mogowaa loo, gu hagalee tau ang gi di hagamouli a God. 24 Mai i di kisakis dehuia o di manawa dumaalia o God, digaula huogodoo gu donu i baahi o God mai i Jesus Christ ne hagamehede digaula. 25 God gu wanga a mee bolo mai dono made kisakis, mee gu hai di ala e wwede ai nia hala o nia daangada mai i nadau hagadonu a mee. God ne hai di mee deenei belee haga modongoohia bolo ma koia dela e donu. Namua, gei mee nogo hagakono, nogo haga de iloo nia huaidu o nia daangada, gei dolomeenei, mee e haga dina loo nia huaidu o nia daangada belee haga gila ono donu. Mai i di mee deenei, God e haga modongoohia bolo ma koia dela e donu, gei e hai nia daangada huogodoo ala e hagadonu a Jesus la gi donu i dono baahi. 27 Malaa, madi aha dela e hagaamu go gidaadou? Di mee ai! Ge tadinga di maa le e hai bolo aha? Go tadau haga gila aga nnaganoho? Deeai, ma go tadau hagadonu! 28 Idimaa, gidaadou gu iloo bolo tangada la ne donu i baahi o God mai i di hagadonu la hua, ge hagalee mai i dono haga gila aga nnaganoho. 29 God la di God hua ni digau o Jew? Mee hagalee di God ni digau tuadimee labelaa? Uaa, mee di God ni digau tuadimee labelaa. 30 God le e dahi hua. Mee e hai digau o Jew mo digau tuadimee gi donu i dono baahi mai i nadau hagadonu. i  31 Malaa, deenei le hai bolo mai di hagadonu deenei gidaadou gi kilia gi daha nia haganoho? Deeai, gidaadou hagalee kili gi daha nnaganoho, gidaadou e daahi nia maa.

Copyright information for `KPG