a5.12:Gen 3.6

Romans 5

Gu donu i baahi o God

Gidaadou ala gu donu i baahi o God mai i tadau hagadonu, gidaadou gu noho i di aumaalia i baahi o God mai i tadau Dagi go Jesus Christ. Mee ne laha mai gidaadou i tadau hagadonu gi lodo tumaalia o God dela e mouli ai gidaadou. Malaa, gidaadou gi hagaamuina tadau hagadagadagagee e- hai mee ngaadahi gi di madamada o God! Gidaadou gi hagaamuina labelaa i lodo tadau madagoaa haingadaa, idimaa, di haingadaa e hai gidaadou gi tuu maaloo, gei di tuu maaloo la di mee a God e hila mai ai gi gidaadou, gei dono hila mai le e hidi ai tadau hagadagadagagee. Gei di hagadagadagagee deenei hagalee hai gidaadou gi manawa gee, idimaa, God ne hagahonu dono aloho gi lodo tadau manawa mai i di Hagataalunga Dabu dela ne gaamai gi gidaadou. Idimaa, i lodo tadau madagoaa nogo tadau hagamaamaa ai, Christ gu made gi digau huaidu, i di madagoaa ne haga noho go God. Di mee e haingadaa dono hai, tangada ma ga made gi tangada dela e donu. Holongo, tangada i golo e hiihai e made gi tangada humalia. Gei God gu haga modongoohia dono aloho damanaiee i gidaadou, idimaa, di madagoaa gidaadou nogo noho i lodo di huaidu, gei Christ gu made i tadau lohongo! Malaa, gidaadou la gu hai digau e donu i baahi o God dolomeenei mai i nia dodo o Christ, deenei laa, mee ga haga dagaloaha gidaadou labelaa gi daha mo di hagawelewele o God! 10 Gidaadou nogo hai nia hagadaumee ni God i mua, gei dolomeenei gei gidaadou gu hai nia hoo hagaaloho ni mee mai i di made o dana Dama daane. Dolomeenei gidaadou gu hai nia hoo hagaaloho ni God, ga hagamouli hogi i di mouli o Jesus Christ! 11 Gei hagalee bolo deenei hua: gidaadou gu tentene gi nia mee a God ne hai mai tadau Dagi go Jesus Christ, i mee dela ne hai gidaadou gi hai nia hoo hagaaloho ni God!

Adam mo Christ

12 Di huaidu hanimoi gi henuailala mai i tangada e dahi, gu gaamai di made dalia di maa. Di hagaodi gi muli, di made gu tale ang gi digau huogodoo, idimaa, nia daangada huogodoo la gu ihala. a  13 Di huaidu nogo i henuailala i mua nnaganoho ne gaamai. I nia gowaa ono haganoho ai, di huaidu digi tale gi tangada. 14 Mai di madagoaa Adam ga tugi gi di madagoaa Moses, di made nogo dagi nia daangada huogodoo, dalia digau ala digi hai di huaidu a Adam ne hai i dono de hagalongo gi nnelekai a God.

Ge Adam la di haga modongoohia o tangada dela ga hanimoi maalia.
15 Gei meemaa dogolua la hagalee hai be di mee e dahi, idimaa, kisakis o God la hagalee hai be di huaidu o Adam. Gei e donu bolo digau dogologo gu mmade mai i di huaidu o tangada e dahi. Gei tumaalia dehuia o God le koia damanaiee huoloo, dono kisakis dehuia e damanaiee gi nia daangada dogologo mai i tumaalia o tangada e dahi, go Jesus Christ. 16 E hai geegee huoloo i mehanga tumaalia o God mo di huaidu a tangada e dahi ne hai. I muli di huaidu e dahi ne hai, gei di hagi aga gu gila aga, dela e helekai boloo, “Gu ihala.” Gei i muli nia hala ne logowaahee, gei tumaalia dehuia ga gila aga labelaa, e helekai boloo, “Hagalee e hala!” 17 E donu bolo di huaidu o tangada e dahi ne hidi ai di made ga daamada ga dagi. Gei e damanaiee go di hai o tangada dela i golo ne hai, deenei go Jesus Christ: Nia daangada huogodoo ala ne kae tumaalia modohi, gu donu i dono baahi, ga dagi i lodo di mouli mai i baahi o Christ. 18 Malaa, di huaidu e dahi dela ne hagahuaidu nia daangada huogodoo, i di ala la hua, di haihai donu e dahi ga haga mehede nia daangada huogodoo, ga wanga gi digaula di mouli. 19 Te hagalongo o tangada e dahi ne hai nia daangada huogodoo gi hala, gadoo be di hagalongo o tangada e dahi ga hai nia daangada dogologo gi donu i baahi o God. 20 Nnaganoho ne hai belee haga damana nia haihai huaidu. Di madagoaa di huaidu ga damana mai, gei tumaalia o God la koia ga damana gi nonua. 21 Di huaidu e dagi nia daangada gi di made, dela gadoo be tumaalia o God dela e dagi nia daangada mai i di tonu, e dagi gi lodo di mouli dee odi mai i Jesus Christ, go tadau Dagi.

Copyright information for `KPG