a7.7:Ex 20.17; Deut 5.21
b7.11:Gen 3.13
c7.15:Gal 5.17

Romans 7

Di ala hagatautau o taga hai lodo

Ogu duaahina nei, goodou gu iloo agu mee ala ga helekai ai, idimaa, goodou gu iloo di hai o nia haganoho. Nnaganoho le e dagi hua nia daangada i di madagoaa dela e mouli ai digaula. Deenei dono ala: Di ahina hai lodo e noho i lala taganoho hagamau gi dono lodo i di waalooloo o dono lodo e mouli ai. Maa dono lodo ga made, gei mee gu mehede gi daha mo taganoho hagamau deelaa. Malaa, mee ga lodo gi tuai daane, gei di lodo o maa le e mouli huaigolo, gei mee e haga ingoo bolo di ahina mouli be di manu. Maa di lodo o maa la gu made, gei mee gu mehede, hagalee haga ingoo bolo di ahina mouli be di manu maa mee ga hai lodo gi tuai daane labelaa. Ogu duaahina nei, deelaa di hai i godou baahi: I di hai o Nnaganoho Moses, goodou gu mmade labelaa, idimaa, goodou gu hagadaubuni ang gi tuaidina o Christ. Gei dolomeenei, goodou gu hai nia dama ni mee ne haga mouli aga i di made, dela e hai gidaadou gi hai hegau gi God. Tadau madagoaa nogo mouli i tadau manawa, gei nia hiihai huaidu ala nogo hagangalungalua go nnaganoho i lodo tadau huaidina, le e hai gidaadou gi hai nnegau o di made. Gei dolomeenei, gidaadou gu maahede gi daha mo nnaganoho, idimaa, gidaadou gu mmade gi taganoho dela nogo daahi gidaadou be digau galabudi, gei gidaadou gu hagalee hai hegau gi nnaganoho namua ala ne hihi, gei gu hai hegau hua gi di ala hoou o di Hagataalunga Dabu.

Nnaganoho mo di huaidu

Gidaadou helekai bolo aha, ma go nnaganoho ala e huaidu? Deeai! Nnaganoho ala ne hai au gi iloo di huaidu. Maa taganoho digi helekai boloo, “Hudee hagagailaa,” gei au e de iloo di hagagailaa. a  Malaa, di huaidu dela ne hagangalua aga nia hagadilinga maanadu dumaanga i ogu lodo mai i taganoho. Gei di maa bolo nnaganoho ai, di huaidu le e deai dono hadinga ai. Au nogo mouli gi di mouli i daha mo nnaganoho. Di madagoaa taganoho ne gila aga, gei di huaidu gu gila aga labelaa, 10 gei au gu hai tangada e made. Malaa, taganoho dela belee hai au gi mouli, la ne hai au gi made. 11 Di huaidu ne gidee dono madagoaa humalia mai i taganoho, gu halahalaau au, gu daaligi au gi made. b  12 Malaa, nnaganoho le e dabu, nia helekai o nnaganoho le e dabu, e donu ge e humalia. 13 E hai behee? Di mee deenei le e haga modongoohia bolo di mee humalia la gu hai au gi made? Deeai! Di huaidu dela ne hidi ai di maa. Di huaidu ne hai au gi hai tangada e made, i dono haga hai hegau i di mee humalia bolo gi modongoohia aga di huaidu. Idimaa, nia helekai o nnaganoho gu haga modongoohia bolo di huaidu la di huaidu damanaiee.

Nia mee e lua e hai baahi i lodo nia daangada

14 Gidaadou gu iloo bolo nnaganoho di Hagataalunga, gei au tangada hua, gu hui be di hege ang gi di huaidu. 15 Au e de iloo agu mee ala e hai, idimaa, au hagalee hai nia mee ala e hiihai ginai au, gei au e hai hua go nia mee ala e de hiihai ginai au. c  16 Au ga hai di mee e de hiihai ginai au, le e haga modongoohia bolo au e donu hua bolo nnaganoho le e donu. 17 Hagalee ko au deenei dela e hai di maa, go di huaidu dela i ogu lodo. 18 Au e iloo bolo di haihai humalia la hagalee i lodo dogu huaidina dangada. Idimaa, dogu hiihai e hai di mee humalia la i ogu lodo, gei di maa e deemee di hai ko au. 19 Au hagalee hai dagu mee humalia belee hai, gei au e hai di mee huaidu, go di mee e de hiihai ginai au e hai. 20 Au ma ga hai di mee dela e de hiihai ginai au belee hai, malaa, hagalee ko au dela ne hai di maa, di huaidu dela i ogu lodo ne hai di maa. 21 Malaa, au gu gidee bolo di haga noho deenei le e ngalua: Dogu madagoaa dela e hiihai belee hai di humalia, gei di maa go di huaidu hua dela ne hilihili aga ko au. 22 Ogu lodo e tentene gi nnaganoho a God. 23 Gei au gu gidee au tuai haganoho dela e ngalua i lodo dogu huaidina, go taganoho dela e hai baahi gi taganoho dela e donu ginai agu hagamamaanadu, gei au gu galabudi go taganoho o di huaidu dela e ngalua i dogu huaidina. 24 Au tangada hua lodo huaidu! Ma koai dela ga haga dagaloaha au gi daha mo tuaidina deenei, dela ga dagi au gi lodo di made? 25 Di mee bolo mee ang gi God dela e haga gila aga di mee deenei, mai baahi tadau Dagi go Jesus Christ!

Malaa deenei dagu hai: Au e hai hegau gi nnaganoho God i lodo agu hagamamaanadu, gei dogu huaidina dangada e hai hegau gi taganoho o di huaidu.

Copyright information for `KPG