b8.11:1 Cor 3.16
c8.15-17:Mk 14.36; Gal 4.5-7
d8.20:Gen 3.17-19
e8.23:2 Cor 5.2-4
f8.36:Ps 44.22

Romans 8

Di mouli i di Hagataalunga Dabu

Digau ala e mouli buni ang gi Jesus Christ la hagalee halaua, idimaa, taganoho o di Hagataalunga Dabu dela e haga mouli gidaadou i tadau buni ang gi Jesus Christ, la dela ne haga dagaloaha au gi daha mo taganoho o di huaidu mo di made. Nnaganoho Moses ne deemee di hai mai i di paagege o nia manawa dangada, gei God gu mee di hai. Mee ne hunahuna di huaidu i baahi o tangada i dana hagau mai dana Dama donu i tuaidina tangada huaidu belee hagamehede gi daha di huaidu. God ne hai di mee deenei belee haga gila aga nia helekai donu o nnaganoho i tadau baahi ala e haa manawa i di Hagataalunga, hagalee go di mouli hangaahai dangada. Digau ala e mouli i nadau hiihai, nadau hagabaubau e dagi go nadau hiihai o naadou. Digau ala e mouli i di Hagataalunga, digaula e dagi go di hiihai o di Hagataalunga Dabu. Di hagaodi gi muli o digau ala e dagi go nadau manawa hiihai o naadou, la go di made. Di hagaodi gi muli o digau ala e dagi go di Hagataalunga, la go di mouli mo di aumaalia. Tangada dela e dagi go dono manawa hiihai oono, gu hai di hagadaumee ni God, idimaa, mee hagalee haga gila aga nnaganoho a God, gei e donu, mee e deemee di haga gila aga nia maa. Digau ala e dagi go nadau manawa hiihai o naadou, le e deemee di haga tentene a God. Goodou hagalee dagi go godou manawa hiihai, gei goodou e dagi go di Hagataalunga, maa e donu bolo di Hagataalunga o God le e noho i godou lodo. Ma di Hagataalunga o Christ ga hagalee i baahi tangada, gei mee hagalee di tama ni Christ. 10 Maa Christ e noho i godou lodo, gei di Hagataalunga Dabu la gu hai di godou mouli,
8.10gei di Hagataalunga Dabu la gu hai di godou mouli,begodou hagataalunga la gu mouli,
idimaa, goodou gu donu i baahi o God, maeaha maa godou huaidina le e mmade i di huaidu.
11 Idimaa, maa di Hagataalunga o God dela ne haga mouli aga a Christ mai i dono made le e noho i godou lodo, malaa mee dela ne haga mouli aga a Christ mai i dono made, la ga gowadu labelaa di mouli gi godou huaidina, mai i dono Hagataalunga dela i godou lodo. b  12 Gei deelaa laa, ogu duaahina nei, tadau hegau i golo belee hai, hagalee belee mouli i di mouli o tadau hiihai. 13 Maa goodou e mouli i godou manawa hiihai, goodou ga mmade. Maa goodou ga mouli i di Hagataalunga Dabu, goodou ne haga mmade gi daha godou haihai hala, ga hai digau e mouli. 14 Idimaa, digau ala e dagi go di Hagataalunga o God, la nia dama ni God. 15 Di Hagataalunga dela ne gowadu go God gi goodou, e hagalee haga hai hege goodou, gei hagalee hai goodou gi mmaadagu, gei e hai goodou nia dama ni God mai di mahi o di Hagataalunga deelaa e hai gidaadou gi tangi ang gi God, boloo “Tamana, dogu Damana!” c  16 Di Hagataalunga o God e haga puni mai gi tadau hagataalunga e haga modongoohia bolo gidaadou nia dama ni God. 17 Idimaa gidaadou gu hai nia dama ni mee, gei gidaadou ga hai mee gi nia mee a maa nogo benebene ang gi ana dama, gei gidaadou ga madalia a Christ e hai mee labelaa gi di maluagina a God dela ne benebene ang gi Christ. Idimaa, maa gidaadou ga madalia a Christ e hagaduadua, gei gidaadou ga hai mee labelaa gi dono madamada.

Di madamada dagidilaangi

18 Au e hagamaanadu bolo di hagaduadua dela e tale mai gi gidaadou dolomeenei, la hagalee tau gi di madamada dela ga gila mai gi gidaadou. 19 Nia mee huogodoo ala ne hai le e talitali a God e haga gila aga ana dama. 20 Nia mee huogodoo ala ne hai gu kili gi daha ono hadinga, hagalee mai nadau hiihai, gei mai di hiihai a God. Gei di hagadagadagagee la i-golo, d  21 dahi laangi hua, nia mee ne hai ga dagaloaha gi daha mo di mouli hege ang gi di made, ga madalia nia dama a God i lodo nadau dagaloaha madamada. 22 Gidaadou gu iloo bolo nia mee ne hai le e mmaemmae ga dae mai gi dangi nei gadoo be di mmae o di ahina ma ga haanau. 23 Ma hagalee go nia mee ne hai la hua e mmaemmae, gei gidaadou labelaa ala ne kae di Hagataalunga Dabu matagidagi i tumaalia i baahi o God, e mmaemmae labelaa tadau lodo i tadau talitali di madagoaa a God ma ga hai gidaadou nia dama ni aana ge e haga dagaloaha tadau huaidina hagatau. e  24 Tadau hagadagadagagee dela ne haga mouli gidaadou. Maa gidaadou e gidee tadau mee ala e hagadagadagagee ginai, gei tadau hagadagadagagee la hagalee di hagadagadagagee e donu. Idimaa, deai tangada e hagadagadagagee gi di mee dela e gidee ia ai! 25 Maa gidaadou ga hagadagadagagee gi nia mee ala de gidee, gidaadou e talitali ge hagakono di manawa. 26 I di ala la hua, di Hagataalunga Dabu e hanimoi e hagamaamaa gidaadou i lodo tadau paagege. Idimaa, gidaadou e de iloo di hai dalodalo, gei di Hagataalunga e dalodalo i gidaadou ang gi God i nia lee ala e deemee di haga modongoohia go nnelekai. 27 God e gidee i lodo di manawa tangada, ge e iloo di hagamaanadu o di Hagataalunga, idimaa, di Hagataalunga Dabu e dalodalo ang gi God i gidaadou i dana hiihai. 28 Gidaadou gu iloo bolo God ga hai nia mee huogodoo gi kila humalia ang gi digau ala e aloho i deia, go digau ala ne gahi go mee gi hai be dono manawa. 29 Digau ala ne hilihili go God, gu dugu gi daha go mee gi hai be dana Dama go Christ, bolo gi hai dana Dama di ulumadua o nia duaahina dogologo. 30 Gei God ga gahi digau ala ne hili gi daha, ga hai digaula gi donu i dono baahi, ga hai digaula gi hai mee gi dono madamada.

Di aloho o God i lodo Jesus Christ

31 Gidaadou ga hai bolo aha gi nia mee aanei? Maa God e madalia gidaadou, koai e mee di hai baahi mai gi gidaadou? 32 God digi duuli dana Dama go Jesus Christ gi daha, mee ne dumaalia a mee mai gi gidaadou huogodoo belee hai ai tigidaumaha! Malaa e hai behee, mee hagalee ga gaamai dehuia gi gidaadou nia mee huogodoo labelaa? 33 Koai dela e haga hala nia daangada a God ne hilihili? God gu lawa di hai bolo digaula gu hagalee hala! 34 Malaa, koai dela e hagahuaidu digaula? Hagalee go Jesus Christ dela ne made ga mouli aga, ga noho i di baahi gau donu o God, e dalodalo ang gi God i gidaadou. 35 Gei di maa koai dela e mee di wwae gidaadou gi daha mo di aloho o Christ? Hagalee go di hagamada, di haingadaa, tadaaligi, di hiigai, di hagaloale, di mee haga lliga, be go di made! 36 Idimaa, di Beebaa Dabu e helekai:

“Idimaa kooe, dela ga noho ai gimaadou i lodo di haingadaa o di made i lodo nia madagoaa huogodoo. Gimaadou e hai gadoo be nia siibi ala ga daaligi gi mmade.” f 
37 Gei deeai, i lodo nia mee huogodoo aanei, gidaadou gu hagaodi gi di aali, mai dono aloho i gidaadou! 38 Au e hagadagadagagee bolo ma deai di mee e mee di wwae gidaadou gi daha mo di aloho o God ai: Hagalee go di made, di mouli, nia gau di langi, nia dagi o di langi be nia mogobuna o di langi, hagalee go nia madagoaa dolomeenei be go nia madagoaa dagidilaangi, 39 hagalee go bahi i-nua henuailala be go bahi i-lala o henuailala. Deai di mee i lodo ana mee ne hai e mee di wwae gidaadou gi daha mo di aloho o God ai, di aloho ne hai mee ginai gidaadou mai tadau Dagi go Jesus Christ.

Copyright information for `KPG