a9.4:Ex 4.22
b9.7:Gen 21.12
c9.9:Gen 18.10
d9.11,12:Gen 25.23
e9.13:Mal 1.2-3
f9.15:Ex 33.19
g9.17:Ex 9.16
h9.20:Is 29.16, 45.9
i9.25:Hos 2.23
j9.26:Hos 1.10
k9.27-28:Is 10.22-23
l9.29:Is 1.9
m9.33:Is 28.16

Romans 9

God mo ana daangada

Au e helekai i di tonu, au di tama ni Christ, au hagalee helekai tilikai. Dogu modongoohia di tonu dela e dagi go di Hagataalunga Dabu e haga modongoohia mai labelaa bolo au hagalee helekai tilikai, i dogu helekai bolo dogu manawa gee la gu damanaiee, gei di mmae o dogu manawa e dee odi ang gi agu daangada donu, gi ogu goneiga, gi ogu dodo. Au bolo God gi hagahalaua ina au, gi daawa au gi daha mo Christ e haga humalia digau Israel. Digaula la nia daangada ni God. Mee ne hai digaula gi hai ana dama, ga hagi ang gi digaula dono madamada, ga hai dana boloagi gi digaula, ga wanga gi digaula nnaganoho. Digaula gu daumaha donu, digaula gu kae nia hagababa a God. a  Digaula la nia madahaanau ni madau maadua mmaadua. Christ dono huaidina dangada e dau ang gi nadau hagadili. Gi haga hagaamuina a God go Tagi o nia mee huogodoo, ga hana hua beelaa. Amen. Au hagalee helekai bolo di hagababa a God la digi gila, idimaa, hagalee go digau Israel huogodoo la nia daangada ni God. Ge hagalee go di hagadili a Abraham huogodoo la nia dama ni God. God ne helekai ki Abraham, “Ma go di hagadili hua o Isaac aalaa digau e dau.” b  Gei nia dama ala e haanau mai i daha mo di hagababa, la hagalee nia dama ni God. Ma go nia dama ala ne haanau i lodo di hagababa a God, aalaa nia dama o di hagadili e donu. Idimaa, di hagababa a God la ne hai gi nia helekai aanei: “Dahi madagoaa e tau anga, gei au ga hanimoi, gei Sarah ga haanau dana dama daane.” c  10 Ge hagalee deenei hua. Nia dama daane Rebecca le e dogolua, di nau damana e dahi dela go di madau damana madua go Isaac. 11 God ne helekai gi Rebecca bolo gi gila ai dono manawa i dana hilihili dana dama daane e dahi i meemaa, boloo, “Tangada madua la ga hai hegau gi tangada dulii.” Nia helekai aanei ne hai i mua di haanau meemaa, ge i mua di nau hai di huaidu be di humalia, gei God ne hai dana hilihili mai dono hiihai haga gahi meemaa, hagalee mai i nau mee ala ne hai. d  13 Idimaa, di Beebaa Dabu e helekai, “Au ne aloho i Jacob, gei au ne de hiihai gi Esau.” e  14 Malaa, gidaadou la ga hai bolo aha, God le e hai gee? Deeai, hagalee hai gee. 15 Idimaa, mee gu helekai ang gi Moses, “Au e dumaalia gi di ingoo hua tangada dela e hiihai ginai au, gei au e aloho i di ingoo hua tangada dela e hiihai ginai au.” f  16 Deenei laa, nia mee huogodoo hagalee hai mai i di hiihai be go di hai mee o tangada, gei tumaalia o God. 17 Di Beebaa Dabu e helekai bolo God ne helekai gi di king o Egypt boloo, “Au ne hai goe gi king belee haga modongoohia ogu mogobuna i di goe , ge hagadele dogu ingoo gi modongoohia i hongo henuailala hagatau.” g  18 Deelaa laa, God e dumaalia ang gi tangada dela e hiihai ginai ia, gei e haga hamaaloo tangada dela e hiihai ginai ia bolo e haga hamaaloo.

Di hagawelewele mo tumaalia o God

19 Ma tangada i goodou ga helekai mai gi di au, “Maa e hai beenei, dehee di hai a God e gidee di hala o tangada? Gei di maa koai dela e mee di hai baahi gi di manawa o God?” 20 Dogu ihoo hagaaloho nei, goe koai dela e helekai hai baahi ang gi God? Di boolo hadu e deemee di heeu gi tangada dela ne hai di maa boloo, “Goe e aha dela ne hai au beenei?” h  21 Taane hai boolo ono donu e hai hegau gi nia hagadilinga gelegele, e hai ana boolo e lua mai di hagamunga gelegele e dahi. E dahi ang gi di madagoaa hagalabagau, ge dahi e nnoo mau e hai hegau ai. 22 Malaa e hai be di hai a God. Mee ne hiihai e haga modongoohia aga dono hagawelewele mo e hai nia daangada gi iloo ono mogobuna. Gei mee nogo hagakono dono manawa ang gi digau ala i lala dono hagawelewele gu hai digau belee kili gi daha. 23 Gei mee ne hiihai e haga modongoohia aga labelaa dono madamada aamua dela ne dugu mai gi gidaadou i lala dono dumaalia, gidaadou ala gu hagatogomaalia go mee e wanga ginai dono madamada. 24 Go gidaadou ala gu haga gahi go mee, digau o Jew mo digau tuadimee labelaa. 25 Dela gu helekai iei mee i lodo di Beebaa Hosea,

“Nia daangada la hagalee nia daangada ni aagu, gei au ga haga ingoo digaula boloo, “Agu daangada”. Tenua dela digi aloho iei au, gei au ga haga ingoo digaula boloo, “Ogu ihoo hagaaloho.” i 
26 Gei i lodo hua di gowaa dela ne hai telekai gi digaula boloo, “Goodou hagalee nia daangada ni aagu,” gei i lodo hua di gowaa deelaa, digaula ga haga ingoo boloo, “Nia dama ni di God Mouli.” j 
27 Gei Isaiah e haga modongoohia digau Israel, boloo,

“Maeaha maa digau Israel ga dogologowaahee be nia gelegele tongotai, gei digau hua dulii ga hagamouli,
28 idimaa, Dimaadua ga limalima hua dana hagi aga digau ala i hongo henuailala.” k 
29 Malaa, e hai be nnelekai Isaiah i mua, boloo,

“Maa nei bolo Dimaadua koia e Aamua digi dugu mai tadau hagadili, gei gidaadou gu hai gadoo be Sodom mo Gomorrah.” l 

Israel mo di Longo Humalia

30 Malaa, gidaadou la ga helekai bolo aha? Gidaadou ga helekai bolo digau tuadimee hagalee hagamahi gi donu i baahi o God, gei gu donu mai i nadau hagadonu a God. 31 Gei digau Israel nogo halahala nadau haganoho bolo gi donu ginaadou i baahi o God, gei digi gidee ginaadou. 32 Malaa dehee tadinga di mee deenei? Idimaa, digaula e hagamaanadu bolo ginaadou e mee hua di donu mai i nadau hangaahaihai, hagalee go di hagadonu. Digaula gu tinga tinga i di hadu haga hinga dangada, 33 dela e helekai di Beebaa Dabu,

“Goodou mmada! Au ga dugu dagu hadu i lodo Zion, belee hai di hadu haga hingahinga dangada. Be koai hua dela e hagadonu a mee, geia e hagalee manawa gee.” m 
Copyright information for `KPG