a1.4:2 Cor 8.23; Gal 2.3; 2 Tim 4.10
b1.6-9:1 Tim 3.2-7

Titus 1

Mai baahi o Paul, tangada hai hegau a God, ge tangada agoago hagau ni Jesus Christ.

Au ne hilihili aga ge ne hagau belee hagamaamaa nia hagadonu o nia dama a God ala gu hilihili, ge dagi digaula gi di tonu dela e haga modongoohia mai go tadau daumaha,
dela e hagamau mai i di hagadagadagagee gi di mouli dee odi. God hagalee dilikai, gu hagababa mai gi gidaadou di mouli deenei, i mua taamada henuailala. Dono madagoaa humalia, gei mee gu haga modongoohia ana helekai. Mee gu higi mai gi di au nnelekai aanei, malaa, au e hagadele nia maa mai di hagamodu a God, tadau Hagamouli.

Au e hihi adu gi di goe Titus, dagu dama daane donu mai i di hagadonu dela e hai mee ginai gidaua. a 

God tadau Damana, mo Jesus Christ go tadau Dangada Hagamouli gi dugua adu tumaalia mo di aumaalia.

Di moomee a Titus i Crete

Au ne dugu goe i Crete belee haga donu nia mee ala belee hai gi hai, ge e hilihili aga nia daangada mmaadua daumaha o nia guongo huogodoo. Goe gi langahia agu helekai aanei ne hagi adu: Tangada madua daumaha le e hai tangada deai dahi mee hala i dono baahi ai, mee e hai lodo gi di ahina hua e-dahi, gei ana dama e hai gi hai nia dama hagadonu, hagalee hai gi hai nia dama huaidu be de hagalongo. b  Idimaa di tagi taumaha dela e madamada humalia i nnegau a God, geia e hai gi hai tangada deai dahi mee hala i dono baahi ai. Mee hagalee hagalaamua ia, be e hagawelewele hagalimalima, be e inuinu nia dagaao, be e heebagi, be e hagagailaa gi nia bahihadu. Mee gi benebene ina nia daangada huogodoo, geia gi aloho i nia mee huogodoo ala e humalia. Mee hai gi mee di dagi dono huaidina, gi donu, gi dabu, ge gi pula i deia. Mee gi mau dangihi gi nnelekai e donu, ala gu lawa di agoago, gi mee ia di hagamaaloo nia daangada i nia agoago ala e donu, mo di haga modongoohia nia hala o digau ala e hai baahi gi di agoago deenei. 10 E dogologo digau ala gu hagadonu nia hai daumaha digau o Jew(, ala) e agoago gi nia daangada nia agoago hai baahi gi nia agoago ala e donu. Digaula e halahalau nia daangada . 11 Gei e humalia e dugu nia agoago digaula, idimaa, digaula gu hagahinihini nia beeneinei e logo gi nadau agoago dee tau, e agoago hua mai nadau hiihai haga langaadia bolo gi kumi nadau bahihadu. 12 Dahi soukohp mai digau o Crete ne hai boloo, “Digau o Crete la digau hai kai tilikai i nia madagoaa e logo. Digaula e huaidu be nia manu lodo geinga, digaula e hagatoo ge hagalugai.” 13 Nia helekai aanei le e donu, dela e hidi mai ai goe, belee wou gi digaula, gi mee ai ginaadou di hai mee gi di hagadonu maaloo, 14 mo di dugu di nadau hagadagadagagee gi nia kai namua o digau o Jew, mo nia haganoho nia daangada ala ne gaamai hua i baahi digau ala gu kili gi daha di tonu. 15 Nia mee huogodoo e madammaa anga hua gi digau ala e madammaa, gei deai di mee madammaa ang gi digau huaidu ge de hagadonu ai, idimaa, nadau hagamamaanadu mo di hagi aga nadau manawa la gu huaidu. 16 Digaula e helekai bolo ginaadou e iloo ginaadou a God, gei nadau hangaahaihai hagalee tau gi nadau helekai. Digaula e hagadugina ge de hagalongo, e deemee di hai dahi mee humalia.

Copyright information for `KPG