a2.14:Ps 130.8; Ex 19.5; Deut 4.20, 7.6, 14.2; 1 Pet 2.9

Titus 2

Di agoago dela e donu

Malaa, goe agoago ina nia mee ala mai di agoago dela e donu. Goe agoago gi nia daane mmaadua gi madammaa nadau mouli, gi dagia nadau huaidina i di tonu, mo di pula i ginaadou. Digaula gi maaloo i di nadau hagadonu, mo di aloho, mo di hagamahi i lodo nadau haingadaa. Nia ahina mmaadua gi hai hua be di maa, agoago ina bolo digaula gi mouli be nia ahina ala e mouli madammaa. Digaula gi hudee dili helekai tilikai, be e hai nia hege nia dagaao. Digaula gi agoago ina nia agoago ala e humalia, gi mee ai ginaadou di aago nia dama ahina gi aloho i nadau lodo, mo nadau dama, gi pula i ginaadou, ge gi madammaa nadau mouli. Digaula gi hai nia ahina hai hegau humalia i nadau hale, mo di dugua anga ginaadou gi nadau lodo, gi dee helekai huaidu digau ala i golo i nnelekai a God. Goe agoago gi nia dama daane hogi gi bida pula ginaadou. Goe gi hai tangada e kawe go nia daangada i oo hangaahaihai humalia i nia mee huogodoo. Goe gi manawa dahi labelaa mo di donu i au agoago. Goe hai hegau nnelekai ala e donu, ala hagalee ono huaidu ai, bolo oo hagadaumee aalaa la gi langaadia ginaadou, i di nadau deemee di hagahuaidu gidaadou. Nia hege gi daudalia nadau dagi, mo di haga tentene ina digaula i nia hagadilinga mee huogodoo, gi hudee helekai hai baahi ang gi digaula, 10 be e gaiaa nadau mee i digaula. Digaula gi haga modongoohia ina aga nadau mouli humalia mo di manawa dahi i nia madagoaa huogodoo, gi gidee nia daangada nadau hangaahaihai, ga hagaamu nia agoago i di hai o God, go tadau Dangada Hagamouli. 11 Idimaa, God gu haga modongoohia dono dumaalia belee haga mouli ai nia daangada huogodoo. 12 Tumaalia deenei e agoago mai gi gidaadou gi kilia gi daha tadau mouli ala e de hagadonu a God, mo nia hiihai huaidu o henuailala, gei gi iloo di bida dagi tadau hiihai, mo di mouli i di mouli donu ge dabu i henuailala nei, 13 i tadau talitali di Laangi Aamua dela e kanakana go gidaadou, go di madagoaa dela ma ga gila mai ai di madamada o tadau God Aamua mo tadau Dangada Hagamouli go Jesus Christ. 14 Mee gu wanga dehuia dono huaidina i gidaadou, belee daa mai gidaadou gi daha mo nia mee huaidu huogodoo, mo di haga madammaa gidaadou, bolo gi hai gidaadou nia dama ni aana ala e hiihai hua e hai nia mee humalia. a  15 Agoago ina nia mee aanei, mo di hai hegau i oo mogobuna i doo hagamaaloo aga, mo di helekai hai baahi gi digau ala e hagalongolongo gi au helekai. Goe hudee heia digaula gi haga balumee ina goe.

Copyright information for `KPG