a3.12:Acts 20.4; Eph 6.21-22; Col 4.7-8; 2 Tim 4.12
b3.13:Acts 18.24; 1 Cor 16.12

Titus 3

Nnangaa haihai o nia dama a Christ

Haga langahia ina gi nia daangada gi daudalia nadau dagi mo nadau gau aamua, ge gi hagalongo gi digaula, ge gi haga kila aga ina nia mee huogodoo ala e humalia. Agoago ina gi digaula gi hudee hagahuaidu ina nia daangada, gei digaula gi noho baba mo di hagadau aaloho. Nia madagoaa huogodoo, digaula gi haga modongoohia ina di nadau hila gi lala gi nia daangada huogodoo. Di madagoaa i mua, gei gidaadou nogo dadaaulia, de hagalongo, ge hala. Gidaadou nogo hai nia hege ni di hiihai huaidu, mo nnagadilinga balu tene huogodoo. Gidaadou nogo mouli labelaa mo di hiihai e hagahuaidu digau ala i golo, mo di hudiou. Digau ala i golo nogo de hiihai mai gi gidaadou, gei gidaadou nogo de hiihai labelaa gi digaula. Gei di madagoaa tumaalia o God tadau Dangada Hagamouli mo dono aloho ne gila mai, mee ne haga mouli gidaadou. Hagalee mai i tadau hegau humalia ala ne hai go gidaadou, ge mai hua i dono manawa dumaalia ne aloho i gidaadou, ga haga mouli gidaadou mai di Hagataalunga Dabu, dela e haga haanau hoou gidaadou, e dugu mai di mouli hoou mo dana haga madammaa gidaadou. God gu dugu ia di Hagataalunga Dabu gi tadau nua , mai i Jesus Christ, tadau Dangada Hagamouli, mai i dono dumaalia, bolo gi mee ai gidaadou di donu i baahi o God, mo di kae di mouli dee odi dela e hagadagadagagee ginai gidaadou. Aanei la nnelekai e donu.

Au e hiihai huoloo bolo goe gi agoago ina hagamahi i nia mee aanei ang gi digau ala gu hagadonu a God, gi hiihai ginaadou di dugu anga nadau madagoaa e hai nadau hegau humalia. Nia mee aanei e humalia, gei ono hadinga i golo ang gi nia daangada huogodoo.
Haga paa gi daha mo nia haga dondonu balumee, mo di hagatau mai nia ingoo o tadau maadua mmaadua, mo nia lagamaaloo mo di heheebagi i di gili nnaganoho. Nia mee ala beenei, hagalee ono hadinga ai. 10 Goe aago ina haga lua gi digaula ala e hidi mai ai tee buni, ga nomuli, diagia digaula. 11 Goe gu iloo bolo digau beenei, digau hua gu huaidu. Gei nadau huaidu e haga modongoohia bolo digaula e hai gee.

12 Dogu madagoaa ma ga hagau adu a Artimis be go Tychicus gi di goe, gei goe hagamahi, hanimoi gi di au i Nicopolis, idimaa, au gu hagamaanadu bolo au e noho i golo di madagoaa dela e magalillili. a  13 Goe hagamahi labelaa hagamaamaa ina a Zenas, tangada gabunga haganoho, mo Apollos, gi mee ai meemaa di nau hagatanga ga hula, gei goe gi mmada be nia mee ala e hiihai ginai meemaa gu i-golo. b  14 Heia tadau daangada la gi iloo di dugu anga nadau madagoaa e hai nadau hegau humalia, gei gi hagatogomaalia gi nia mee ala e hiihai ge donu ginai digaula, gi dee mouli hua ginaadou i di mouli balumee.

15 Digau huogodoo aanei i dogu baahi e hagau adu nadau hagaaloho. Hagadae ina madau hagaaloho gi tadau ihoo hagaaloho i di hagadonu.

Tumaalia o God gi madalia goodou huogodoo.

Copyright information for `KPG